سمپاش پشت تراکتوری لانس دار
سمپاش پشت تراکتوری لانس دار شنـاخت و کـاربرد سمپاش پشت تراکتوری لانس دار جهت مبـارزه با انـواع آفـات و بیماری ها در کلیه محـصولات باغی و زراعی و نیز شستشو و ضـدعفونی واحدهای دامداری و مرغـداری ها مورد استفاده قرار می گیرد.

انواع سمپـاش لانـس دار

ویژگـی های سمپـاش لانـس دار مخـزن پلی اتیلن 3 تکه شامـل
  1. مخـزن اصلی
  2. مخـزن شستشوی دست (انتخـابی)
  3. مخـزن شستشوی مدار سمپـاش (انتخـابی)
  • همزن هیدرولیکی (انتخـابی)
  • مجـهز به پرکن مکشی (فاقد آلودگی محیط زیست)
  • شیلنگ جمع کن قرقره ای
  • مال بند و اکسل قـبل تنظیم (اینورسال) که اتصال سمپـاش به انـواع تراکتور را امکـان پذیر می نماید. (انتخـابی)
  • مجهز به جک چرخ دار جهت سهولت تنظیم ارتفـاع در زمان اتصال به تراکتور و جابجایی (انتخـابی)
  • تمامی اجزا و قطعات پشتیبانی دستگاه به صورت دائمی عرضه می گردد و از تسهیلات مرکز توسعه مکانیزاسیون برخوردار است.

Recognition and application

This machine is used for combating all kinds of pests on a variety of garden & farm products as well as washing and disinfecting animal husbandries and aviculture

Types

Mounted (three point linkage) with 200, 400, 600, 800 lit. capacities

 Trailed (one point linkage) with 1000 & 2000 lit. capacities

Specification Three – part polyethylene tank includes a. Principal tank b.  Hand wash tank (optional) c. Washing circuit tank (optional)

Hydraulic agitator (optional)

Hose-reel pulley system

Adjustable axle and drawer for connecting different kinds of tractors to spray (optional)

Wheeled jack for easy connection to the tractors and transporting in adjusting heights (optional)

All the support components and parts of the machine are permanently

supplied and have the facilities of Mechanization Development Center

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *