موور بشقابی

موور بشقابی

 

شنـاخت و کـاربرد

دروگرهای بشقابی محصولی ایده آل برای برداشت علوفه کشاورزان و دامداران می باشند

: از جمله امتیازات این دروگر عبارتند از

 ارتفاع قابل تنظیم دروگر

 قابلیت تعویض راحت تیغه ها

 داشتن کلاچ ایمنی

  • تمامی اجزا و قطعات پشتیبانی دستگاه به صورت دائمی عرضه می گردد
  •  

 

Rotarty drum mower   165-185

Recognition and application

Rotary drum mowers are ideal product for harvesting farmers’ hay

Many privileges of this mower are

Adjustable height of the mower

Convenient blade replacement

Download catalog