»  بیشتر بدانید   »   اصول سمپاشی درختان

اصول سمپاشی درختان

 

 

 

مهم ترین مساله برای افرادی که به کار باغداری درختان مشغول هستند اطلاع از زمان دقیق سمپـاشی آنها می باشد، در این مقاله از آسمونی روش صحیح و همچنین زمان مناسب برای سمپاشی درختان میوه را برای شما کاربران عزیز آسمونی تهیه و تنظیم کرده ایم.

برای سم پـاشی درختـان هلو شلـیل:

آبـان: برای پیشگیری بیمـاری های قارچی (لب شتری و غربالی) سمپـاشی با ترکیبـات مس بعد از ریزش برگ ها به نسبت سه تا پنج در هزار

اسفند: روغن ولـک (بمیزان 5/1-2 لیتر  100 لیتر آب) با مخلـوطی از حشره کش دورسبان یا اتیون (150 سیسی در 100 لیتر آب)

فروردین: بهنگام تورم جوانه ترکیبات مس (3تا5 در هزار) برای پیشگیری بیماری غربالگری و لب شتری

اردیبهشت: برای پیشگیـری سفیدک حقیقی در هـلو بخصوص رقم انجیری و شلیـل سموم ترکیبی (کـاپیتان یا بنومیـل یـا توپسین ام با قارچ کش های جدید توپاس و یا انویل )(به نسبت 5/12 سیسی توپاس و 50 گرم بنومیل یا توپسین ام) در 100 لیتر آب یا قارچ کـش جدید کولیس (نیم در هزار) یا دومارک (3/0در هزار) یا استروبی (2/0 در هزار) توجه: در صورت شیـوع شته سبز اضافه نمودن یکی از حشـره کشهـای سیستمیک متاسیستکـس یا پریمور یا کنـفیدور یا موسپیـلان توصیه می گردد.

 

خرداد: در صورت شیوع سفیدک حقیقی تکـرار با قارچ کش های فوق الذکر توجه: محلول پاشی با کـود مایع همراه سموم در رنگ و طعم و کـیفیت میوه اثر فوق العـاده دارد. یکی از آفـات مهم درختـان هسته دار سپسک نخودی ( که اصطلاح محلی شته خونی می گـویند) می باشد که در اواخر زمستـان سمپاشی ولـک (دو لیـتر در صد لیتر آب) به همراه یکی از حشره کش های اختصاصی نفوذی مثل دورسبان یا اتیون یا دمـیرال و تکرار آن بعد ار گلدهی فقط سمپاشی با حشره کش های فوق به راحتی قابل کـنترل است. هنگام شیوع بیمـاری غربـالی و لب شتری کـه بیشتر در فصـول بارانی اتـفاق میـافتد تکرار سموم ترکیبـات مس یا کاپتان(3 در هزار) توصیه می شود.

 

تقویم سم پاشی درختان سیب:

اسفند: سمپاشی 3 در هزار ترکیبات مس بعلت شیوع شانکر سیتوسپرایی در درختان سیب روغن ولک (به میزان 5/1-1 لیتر در 100 لیتر آب) همراه حشره کش و تخم کش کنه

 

افزودن یکی از حشره کش های زیر:

حشره کـش دیمتوات (به میزان 100 سی سی در 100 لیتر آب) و یا آدمـیرال (نیم در هزار) و یا اتیون و یا دورسبان

(5/1 در هزار) و یا دیازینون ( یک در هزار)

تخم کش زمستانه کنه مثل آپولو (نیم در هزار) و یا نئورون (یک در هزار) نیسورن (نیم در هزار)

 

فروردین: یرای پیشگیری از بروز بیمار یلکه سیاه سیب سمپاشی های زیر ضروری است:

الف) هنگام تورم جوانه تا قبل از گلدهی

سمپاشی با یکی از قارچ کش های زیر:

توپسین ام (75/0 در هـزار) یا دودین (یک در هزار) یا کـاپتـان ( سه در هزار) یا اسـتروبی (2/0 در هزار) یا بنومـیل (5/0 در هزار) یا فیلـینت (2/0 در هزار) یا بایکور (یک در هزار)

توجه1: اختلاط سموم قـارچ کش و تهیه محلـول ترکیبی با توجه به سازگـاری آنها مثل ترکیب دودین با کاپتـان می تواند در کنترل بیماری هـا بیشتر مثمر ثمر باشد.

توجه 2: اضافه کردن حشره کش کنفیدور به نسبت 5/0 در هزار برای مبارزه با شته در نواحی آلوده توصیه می گردد.

توجه 3: در بروشور سم توپـاس و انویـل در ایران برای مبـارزه با سفیدک حقیقی توصیـه شده ولی نظر کـارخانه سازنده این سموم بر لکه سیاه سیب نیز موثر است.

توجه4: سمپاشی قارچکش روی خاک زیر درختان بر روی بقایای باقی مانده از سال قبل خیلی و موثر است.

ب) بعد از ریزش دو سوم گلبرگ ها

_ سمپاشی با یکی از قارچکش ها فوق الذکر

اردیبهشت:  ج) ده روز پی از سمپاشی دوم

سمپاشی با یکی از قارچ کش ها فوق الذکر

توجه5: برای جلوگیری از مقاومت قارچها رعایت تنوع سم الزامی است.

توجه6: در صورت بارندگی زیاد تکرار سمپاشی با قارچکش ها به فاصله ده روز ضروری است.

توجه 7: بعلت بروز عفونت لکه سیاه سیب حتما لازم است است بعد از کذشت 36 ساعت از بارندگی سمپاشی صورت گیرد.

خرداد: سمپاشی بر علیه کرم سیب(نسل اول) و پروانه مینوز با یکی از حشره کش های:

دیازینون (یک در هزار) یا فن والریت (75/0 در هزار) یا استـامی پراید (5/0 در هزار) یا مچ (یک در هزار) یا کالیپسو(2/0 در هزار) یا سایپرمترین 40% (75 سی سی در هزارلیتر آب)زولون (5/1 در هزار) یا دانیتول (یک در هزار)

به همراه کود مایع (دارای ازت بیشتر)

تیر: درصورت ظهور کنه قرمز اروپـایی، سمپـاشی با کنه کش هـای جدید بـاروک (نیم در هزار) و یـا انویدور (نیم در هزار) یا ترکـیب اورتوس (فن پیروکسی میت) و امـایت (پروپاریت)به نسبت نیم در هزار از هرکدام یا پراید (فنـازاکویین) (به نسبت نیم در هزار) یا آبامکتین (یک در هزار) یا پروپال (یک در هزار) یا نئورون (یک تا یک و نیم در هزار) یا دانیتول (دو در هزار)- به همراه کود مایع (20-20-20) –محلول پاشی کلرور کلسیم

توضیح1: در صورت طغیان آفت کنه سمپاش یه فاصله 10 روز تکرار شود.

توضیح2: ترکیب سه کنه کش امایت –اورتوس-آبامکتین به نسبت یک در هزار اثر بخشی فوق العاده در کنترل آفت دارد.

توضیح3:کنه کـش های جدید باروک و انویدور به سیب اثر گـذاری بر سنین مختلـف کـنه به مدت طـولانی (حدودا 2 مـاه) جمعیت کنه را کنترل می کنند بنابراین از جحیب دارند.

توضیح 4: به تجربه، افزودن ککی تاید یا مایع ظرفشویی(نیم لیتر در هزار لیتر آب) به کنه کشهای معمولی خاصیت کنه کشی را به جهت خاصیت پخش کنندگی محلول افزایش می دهند.

مرداد: سمپاشی بر علیه کرم سیب (نسل دوم)

با یکی از حشره کش های فوق الذکر در بالا

افزودن کود مایع (دارای کود پتاس بیشتر) جهت رنگپذیری بهتر میوه سیب.

زمان و نحوه سمپاشی و کوددهی مناسب در باغات مرکبات

باغـداری مرکبـات هر سـال قبل از فصـل بهار و به منظـور کنترل آفـت گیاهی از جمله انواع شپشک های نبـاتی، کنه قرمز و همچنین بیمـاری فومـاژین (دوده)، روغن ولک با غلظتی مشخص به همراه کنه کش های رایج بر روی تاج درخت سمپاشی می شود. نکته بسیـار مهمی که در سمپـاشی دوره خواب (پیش بهـاره) باید به آن توجه شود بـازه زمانی دقیق عملیات فوق می باشد. سمپـاشی باید بعد از سـپری شدن خطر سرمـای شدید زمستـان و قبل از ظهـور رشد جدید (متورم شدن جـوانه) صورت گیرد. اگـر روغن پاشی زمستـانه بعد از رشد جدید و در غلـظت های بالا انجام شود بـا توجه به اینکه روغن ولـک از مشتقات نفتی می باشد منجر به حاشیه سوزی سرآغازه های برگ در ادامه سراغازه های در حال ظهور گل می شود که بالطبع منجر به عدم رشد کامل سرآغازه های برگ در حال نمو می شود، به تعبیری دیگر نسبت برگ های جدید بدون در نظر گرفتن گل آذین هـای برگدار در درخت کـاهش می یابد. از این رو توصیه اکـید می شود در هفته های پیش رو با در نظـر گـرفتن شرایط رشدی درخت و همچنین شرایط آب و هوایی و قبل از رشد محسوس جوانه های رویشی اقدام به روغن پاشی پیش بهاره به همراه کنه کش های رایج نمایید( با درنظر گرفتن فاصله زمانی حداقل دو هفته ای بین سمپاشی با قارچ کش های مسی و روغن پاشی پیش بهاره).

لازم به ذکـر بهت در سمپـاشی های پیش بهاره به هیچ وجه از حشره کـش های فسفره بویژه کلرپیرفوس در ترکـیب سموم استفـاده نشود(به علت جلوگیری از عارضه برآمدگی های های طولی گـود شکل در پوست میوه).