«بیشتر بدانید»

معرفی و آشنایی با عملکرد سمپاش 2000 لیتری اتومایزر خطی، فن 900 -24 نازله

مجهز به سیستم لیورز و ترمینال پاشش

تماس با شرکت گلپا صنعت ایرانیان

02156234223

02156234225

 

بیشتر بدانید
۱۴۰۰-۰۴-۰۲

 

 

 

مهم ترین مساله برای افرادی که به کار باغداری درختان مشغول هستند اطلاع از زمان دقیق سمپـاشی آنها می باشد، در این مقاله از آسمونی روش صحیح و همچنین زمان مناسب برای سمپاشی درختان میوه را برای شما کاربران عزیز آسمونی تهیه و تنظیم کرده ایم.

برای سم پـاشی درختـان هلو شلـیل:

آبـان: برای پیشگیری بیمـاری های قارچی (لب شتری و غربالی) سمپـاشی با ترکیبـات مس بعد از ریزش برگ ها به نسبت سه تا پنج در هزار

اسفند: روغن ولـک (بمیزان 5/1-2 لیتر  100 لیتر آب) با مخلـوطی از حشره کش دورسبان یا اتیون (150 سیسی در 100 لیتر آب)

فروردین: بهنگام تورم جوانه ترکیبات مس (3تا5 در هزار) برای پیشگیری بیماری غربالگری و لب شتری

اردیبهشت: برای پیشگیـری سفیدک حقیقی در هـلو بخصوص رقم انجیری و شلیـل سموم ترکیبی (کـاپیتان یا بنومیـل یـا توپسین ام با قارچ کش های جدید توپاس و یا انویل )(به نسبت 5/12 سیسی توپاس و 50 گرم بنومیل یا توپسین ام) در 100 لیتر آب یا قارچ کـش جدید کولیس (نیم در هزار) یا دومارک (3/0در هزار) یا استروبی (2/0 در هزار) توجه: در صورت شیـوع شته سبز اضافه نمودن یکی از حشـره کشهـای سیستمیک متاسیستکـس یا پریمور یا کنـفیدور یا موسپیـلان توصیه می گردد.

 

خرداد: در صورت شیوع سفیدک حقیقی تکـرار با قارچ کش های فوق الذکر توجه: محلول پاشی با کـود مایع همراه سموم در رنگ و طعم و کـیفیت میوه اثر فوق العـاده دارد. یکی از آفـات مهم درختـان هسته دار سپسک نخودی ( که اصطلاح محلی شته خونی می گـویند) می باشد که در اواخر زمستـان سمپاشی ولـک (دو لیـتر در صد لیتر آب) به همراه یکی از حشره کش های اختصاصی نفوذی مثل دورسبان یا اتیون یا دمـیرال و تکرار آن بعد ار گلدهی فقط سمپاشی با حشره کش های فوق به راحتی قابل کـنترل است. هنگام شیوع بیمـاری غربـالی و لب شتری کـه بیشتر در فصـول بارانی اتـفاق میـافتد تکرار سموم ترکیبـات مس یا کاپتان(3 در هزار) توصیه می شود.

 

تقویم سم پاشی درختان سیب:

اسفند: سمپاشی 3 در هزار ترکیبات مس بعلت شیوع شانکر سیتوسپرایی در درختان سیب روغن ولک (به میزان 5/1-1 لیتر در 100 لیتر آب) همراه حشره کش و تخم کش کنه

 

افزودن یکی از حشره کش های زیر:

حشره کـش دیمتوات (به میزان 100 سی سی در 100 لیتر آب) و یا آدمـیرال (نیم در هزار) و یا اتیون و یا دورسبان

(5/1 در هزار) و یا دیازینون ( یک در هزار)

تخم کش زمستانه کنه مثل آپولو (نیم در هزار) و یا نئورون (یک در هزار) نیسورن (نیم در هزار)

 

فروردین: یرای پیشگیری از بروز بیمار یلکه سیاه سیب سمپاشی های زیر ضروری است:

الف) هنگام تورم جوانه تا قبل از گلدهی

سمپاشی با یکی از قارچ کش های زیر:

توپسین ام (75/0 در هـزار) یا دودین (یک در هزار) یا کـاپتـان ( سه در هزار) یا اسـتروبی (2/0 در هزار) یا بنومـیل (5/0 در هزار) یا فیلـینت (2/0 در هزار) یا بایکور (یک در هزار)

توجه1: اختلاط سموم قـارچ کش و تهیه محلـول ترکیبی با توجه به سازگـاری آنها مثل ترکیب دودین با کاپتـان می تواند در کنترل بیماری هـا بیشتر مثمر ثمر باشد.

توجه 2: اضافه کردن حشره کش کنفیدور به نسبت 5/0 در هزار برای مبارزه با شته در نواحی آلوده توصیه می گردد.

توجه 3: در بروشور سم توپـاس و انویـل در ایران برای مبـارزه با سفیدک حقیقی توصیـه شده ولی نظر کـارخانه سازنده این سموم بر لکه سیاه سیب نیز موثر است.

توجه4: سمپاشی قارچکش روی خاک زیر درختان بر روی بقایای باقی مانده از سال قبل خیلی و موثر است.

ب) بعد از ریزش دو سوم گلبرگ ها

_ سمپاشی با یکی از قارچکش ها فوق الذکر

اردیبهشت:  ج) ده روز پی از سمپاشی دوم

سمپاشی با یکی از قارچ کش ها فوق الذکر

توجه5: برای جلوگیری از مقاومت قارچها رعایت تنوع سم الزامی است.

توجه6: در صورت بارندگی زیاد تکرار سمپاشی با قارچکش ها به فاصله ده روز ضروری است.

توجه 7: بعلت بروز عفونت لکه سیاه سیب حتما لازم است است بعد از کذشت 36 ساعت از بارندگی سمپاشی صورت گیرد.

خرداد: سمپاشی بر علیه کرم سیب(نسل اول) و پروانه مینوز با یکی از حشره کش های:

دیازینون (یک در هزار) یا فن والریت (75/0 در هزار) یا استـامی پراید (5/0 در هزار) یا مچ (یک در هزار) یا کالیپسو(2/0 در هزار) یا سایپرمترین 40% (75 سی سی در هزارلیتر آب)زولون (5/1 در هزار) یا دانیتول (یک در هزار)

به همراه کود مایع (دارای ازت بیشتر)

تیر: درصورت ظهور کنه قرمز اروپـایی، سمپـاشی با کنه کش هـای جدید بـاروک (نیم در هزار) و یـا انویدور (نیم در هزار) یا ترکـیب اورتوس (فن پیروکسی میت) و امـایت (پروپاریت)به نسبت نیم در هزار از هرکدام یا پراید (فنـازاکویین) (به نسبت نیم در هزار) یا آبامکتین (یک در هزار) یا پروپال (یک در هزار) یا نئورون (یک تا یک و نیم در هزار) یا دانیتول (دو در هزار)- به همراه کود مایع (20-20-20) –محلول پاشی کلرور کلسیم

توضیح1: در صورت طغیان آفت کنه سمپاش یه فاصله 10 روز تکرار شود.

توضیح2: ترکیب سه کنه کش امایت –اورتوس-آبامکتین به نسبت یک در هزار اثر بخشی فوق العاده در کنترل آفت دارد.

توضیح3:کنه کـش های جدید باروک و انویدور به سیب اثر گـذاری بر سنین مختلـف کـنه به مدت طـولانی (حدودا 2 مـاه) جمعیت کنه را کنترل می کنند بنابراین از جحیب دارند.

توضیح 4: به تجربه، افزودن ککی تاید یا مایع ظرفشویی(نیم لیتر در هزار لیتر آب) به کنه کشهای معمولی خاصیت کنه کشی را به جهت خاصیت پخش کنندگی محلول افزایش می دهند.

مرداد: سمپاشی بر علیه کرم سیب (نسل دوم)

با یکی از حشره کش های فوق الذکر در بالا

افزودن کود مایع (دارای کود پتاس بیشتر) جهت رنگپذیری بهتر میوه سیب.

زمان و نحوه سمپاشی و کوددهی مناسب در باغات مرکبات

باغـداری مرکبـات هر سـال قبل از فصـل بهار و به منظـور کنترل آفـت گیاهی از جمله انواع شپشک های نبـاتی، کنه قرمز و همچنین بیمـاری فومـاژین (دوده)، روغن ولک با غلظتی مشخص به همراه کنه کش های رایج بر روی تاج درخت سمپاشی می شود. نکته بسیـار مهمی که در سمپـاشی دوره خواب (پیش بهـاره) باید به آن توجه شود بـازه زمانی دقیق عملیات فوق می باشد. سمپـاشی باید بعد از سـپری شدن خطر سرمـای شدید زمستـان و قبل از ظهـور رشد جدید (متورم شدن جـوانه) صورت گیرد. اگـر روغن پاشی زمستـانه بعد از رشد جدید و در غلـظت های بالا انجام شود بـا توجه به اینکه روغن ولـک از مشتقات نفتی می باشد منجر به حاشیه سوزی سرآغازه های برگ در ادامه سراغازه های در حال ظهور گل می شود که بالطبع منجر به عدم رشد کامل سرآغازه های برگ در حال نمو می شود، به تعبیری دیگر نسبت برگ های جدید بدون در نظر گرفتن گل آذین هـای برگدار در درخت کـاهش می یابد. از این رو توصیه اکـید می شود در هفته های پیش رو با در نظـر گـرفتن شرایط رشدی درخت و همچنین شرایط آب و هوایی و قبل از رشد محسوس جوانه های رویشی اقدام به روغن پاشی پیش بهاره به همراه کنه کش های رایج نمایید( با درنظر گرفتن فاصله زمانی حداقل دو هفته ای بین سمپاشی با قارچ کش های مسی و روغن پاشی پیش بهاره).

لازم به ذکـر بهت در سمپـاشی های پیش بهاره به هیچ وجه از حشره کـش های فسفره بویژه کلرپیرفوس در ترکـیب سموم استفـاده نشود(به علت جلوگیری از عارضه برآمدگی های های طولی گـود شکل در پوست میوه).

 

بیشتر بدانید
۱۴۰۰-۰۳-۳۱

اجزای سمپاش کدام است؟

همـانگونه که می دانید، سمپـاش یکی از تجهیزات اصلی برای پخش کردن و اسپری کـردن سم د مقادیر مختلف به صورت یکسـان و یکنواخت و همچنین صرفه جویی در مصرف سم و در نتیجه از بین بردن آفات گیاهان است.

همه کشـاورزان و بـاغ داران برای آن که بتوانند از گیاهـان و درختـان خود در برابر گـزند حشرات موذی و… حفظ کـنند به سمپاش نیـاز دارند. سمپاش ها انواع و اقسام مختلفی دارند که در زیر به آن ها اشاره می کنیم:

_ سمپاش دستی

_ سمپاش شارژی

_ سمپاش پشتی موتوری

_ سمپاش فرغونی

_ سمپاش پشت تراکتوری

_ سمپاش زنبه ای

_ تریلر های سمپاش

 

در این مقاله از وب سایت نیکا کورپ به برسی سمپاش و اجزای تشکیل دهنده آن می پردازیم، بنابراین برای کسب اطلاعات بیشتر تا انتهای این مقاله با ما همران باشید.

 

سمپاش چیست؟

شایان ذکر می باشد که سمپاش وسیله ای است که با هدف توزیع و پاشیدن یکنواخت مواد سمی و شیمیایی به کار می رود تا به وسله آن بتوان از گیاهان و درختان مراقبت به عمل آورد.

در هر سال به خصوص در  فصل تابستان یک یا چندین نوع سم یا ماده شیمیایی توسط هر باغبان یا کشاورز مورد استفـاده قرار می گیرد و به وسیله آن باغ مورد نظر سمپاشی می شود.

برخی از شمـا معنای توزیع غیر یکنواخت سم را نمی دانید، به همین دلیـل می توان اشـاره داشت که توزیع یکنواخت سم به معنـا می باشد که در قسمتی ار باغ سم با غلظت کم در قسمتی دیگر با غلظت زیاد پاشیده شود.

 

نکـات بسیار مهم درباره سمپـاشی:

_توزیع مـایعات سمی و شیمیایی با غلظت کمتر از دوز مصرفی گیـاه، نیاز کـامل برای از بین بردن آفات یا علف های هـرز را برطرف نمی کند.

_همچنین توزیع با غلـظت بیشتر از دوز مصرفی نیز صرف نظـر از این کـه هزینه اضـافی می باشد و اصلا مقـرون به صرفه نیست، می تواند موجب افزایش ریسـک آلودگی آب های زیرزمینی و محیط زیست شود.

_لازم به ذکر است که استفاده از سمپاش برای پاشیدن سم و مواد شیمیـایی به صورت یکنواخت، ضروری و اجتنـاب ناپذیر است.

 

کاربرد های سمپاش:

سمپاش ها انواع و اقسام مختلفی دارند که ممکن است در بسیاری از موارد با یکدیگر تفاوت داشته باشند و ممکن است در هنگام خرید سمپاش با این تفاوت ها برخورد کنید:

_ نوع سم

_مقدار سم

_ ظرفیت مخزن

_ نوع آفت

_ روش سمپاشی و….

می توان اذعـان داشت که شرایط مختلف باغات و مزارع در انتخـاب یک سمپاش  مناسب بسیار تـاثیر گذار است. انتخاب سمپاشی که با توجه به کارایی، مطابق انتظارات و نیاز مصرف کننده باشد حائز اهمیت است.

در حالت کلی کاربرد های دستگاه سمپاش به صورت زیر می باشد:

_ کشتن حشرات (آفت کشی)

_کشتن قارچ ها

_ از بین بردن علف های هرز

_ پاشیدن کود مایع

نکته بسیار مهمی که باید بدانید، این است کـه برای هریک از کـاربرد هـای فوق نیز سمپـاش هـای خـاصی طراحی و تولید می شود که فقط مخصوص همـان کار است و باید با توجه به نیاز خود سمپاش های مورد نظر را تهیه فرمایید.

 

روش های مختلف سمپاشی:

برای انجـام سمپـاشی روش های مختلفی وجود دارد کـه می توانید از آن ها استفـاده نمـایید. بـا توجه به حجم کل مایع پاشیده شده در واحد سطح زمین روش های سمپاشی به صورت زیر تقسیم بندی می شوند:

_ حجم بالا یا HV

_ حجم پایین  یا LV

_ جحم خیلی کم ULV

 

اجزای سمپاش کدام است؟

سمپاش ها از اجزای زیر تشکیل می شوند:

_ پمپ سمپاش

_ مخزن سمپاش

_ هم زن سمپاش

در زیر تشریح و توصیح هر کدام از اجزای سمپاش می پردازیم، با ماشید.

 

پمپ (تلمبه) سمپاش چیست؟

لازم به ذکر است که مایعات سمی موجود در سمپاش باید قبل از اینکه از دهانه سمپاشبیرون آید، به صورت ذرات ریز در آید تا بتوان به صورت یک نواخت یا زمین مورد نظر را سمپاشی کرد.

می توان اذعان داشت که پمپ یا تلمبه، فشار لازم را برای این منظور را تامین می کند. پمپ های مورد استفاده در سمپاش شامل دو نوع زیر می باشند:

_ پمپ بادی

_ پمپ هیدرولیک

 

پمپ بادی چیست؟

باید بیان شود که پمپ بادی سمپاش، هوا را به یک مخزن هوا دهی حاوی مایع، انتقال داده و در نتیجه مایع را تحت فشار قرار می دهد که از طریق دهانه سمپاش برای ذره ذره کردن آن استفاده می گردد.

 

پمپ هیدرولیکی چیست؟

پمپ هیدرولیکی حجم معینی از مایع را جذب کرده و از طریق سیستم تحویل تحت فشار قرار می گیرد.

 

نیروی محرکه لازم برای پمپ:

نکته بسیار مهمی که باید بدانید این است که پمپ ها از نظر میزان فشـاری که تولید می کنند با یکدیگر متفـاوت هستند. ممکن است برای شما این سوال به وجود بیاید که نیروی محرکه لازم برای پمپ ها از کجا تامین می شود؟

برای پاسخ به این سوال می توان اذعـان داشت که نیروی محـرکه موردنیاز بـرای پمپ ها به یکی از چهار روش زیر تامین خواهد شد:

_ با روش دستی، منظور اسن است که با فشار ثابت دست پمپ نیروی محرکه را دست خواهد آمد.

_کششی (فشار متناوب دستی از طریق کشش و مکش)

_ موتور (می تواند به صورت الکتریکی یا بنزینی باشد)

_ تراکتور ( از طریق نیروی موتور تراکتور تامین می شود)

مخزن سمپاش چیست؟

شـایان به ذکر می باشد که هر سمپـاش دارای یک مخزن مخصوص برای حمل مایعـات سمی است و این مخزن از متریالی ساخته می شود که مایعات سمی درون آن باعث خوردگی و زنگ زدگی مخزن نشود.

اغز نکات بسیار مهم درباره مخزن سمپاش می توان به موارد زیر اشاره داشت:

_ این مخزن یا توکار است یا به صورت جداگانه در نظر گرفته می شود.

_ ظرفیت مخزن در سمپاش های گوناگون با یکدیگر تفاوت اساسی دارد و از چند لیتر تا بیش از 2000 لیتر متغیر می باشد.

_ در هر حال مخزن باید به اندازه کافی بزرگ باشد تا از پرکردن های مکرر جلوگیری شود اما نه انقدر بزرگ که سنگین شده و حمل آن برای حمل کننده سخت شود.

_مخزن سمپاش مجهز به یک دهانه ورودی (دریچه ) همراه با یک قیف و صافی برای پرکردن مایع می باشد.

_جهت سهولت در پر کردن و تمیز کردن سمپاش، دهانه ورودی مخزن آن به اندازه ی کافی بزرگ ساخته خواهد شد.

_ درب دریچه (دهانه) مخزن باید کاملا آب بندی باشد تا اثر حرکت و تکان، محلول سمی از آن به خارج نشت یا چکه نکند.

_ سم را قبل از ریختن در مخزن باید با آب مخلوط نموده و سپس با استفاده از صافی دریچه، داخل مخزن ریخته شود.

 

همزن سمپاش چیست؟

شایان به ذکر می باشد که بیشتر سمپاش ها دارای قطعه ای به نام همزن می باشند که به منظور همگنی و غلظت محلول (مایع سمی) درون مخزن در حین عملیات سمپاشی، به کارمی رود.

سمپاش های فاقد همزن از امولسیون و سوسپانسیون محلول جلوگیری می نمایند. همزن سمپاش ها به دو صورت وجود دارند که در زیر بع آن ها اشاره می کنیم:

_ همزن مکانیکی

_ همزن هیدرولیکی

تجهیزات مربوط به همزن های مکانیکی به دو صورت زیر می باشند:

_ پروانه ای

_ میله ای

لازم به ذکر است که در هر دو صورت باید در حین عملیات سمپاشی، این تجهیزات به کار انداخته شده و محلول مدام به هم زده شود. در غیر این صورت ممکن است محلول به صورت یکنواخت پاشیده نشود.

نکته بسیار مهم این است که همزن هیدرولیکی شامل یک لوله است که چند سوراخ جـانبی در سر آزاد آن تعبیه شده است. این همزن درون مخزن قرار داده شده و همزمان با عملیات سمپاشی توسط پمپ تغذیه می گردد.

این سیستم به عنـوان سیستم بـایپس شنـاخته می شود. با این که مکـانیسم عملـکرد همـزن هیدرولیـک آن قدرهـا دقیق نمی باشد، اما برای سمپاش هایی که دارای مخزن های سایز بزرگ هستند؛ مناسب تر هستند.

استفاده از همزن به ویژه در محلول های سمی که با پودر سم درست می شوند ضرورت دارد چون ممکن است در اثر انسداد مجازی، عملیات پاشیدن با مشکلات مواجه شود.

 

انواع سمپاش کدام است؟

سمپـاش ها انـواع و اقسـام بسیار مختلفی دارند کـه شما بر اسـاس نوع کاربرد و نیـاز خود می توانید آن هـا را تهیه کرده و کارهای سمپاشی و… را انجام دهید.

به دلیل آن که کارایی و دقت سمپاش ها با یک دیگر تفاوت بسیاری دارد شما باید برای کاری که میخواهید به ثـمر برسانید سمپاش را تهیه کنید، به خصوص سمپاش هایی که در باغبانی و کشاورزی کاربرد دارند.

نکته بسیار مهمی که باید بدانید، این است که سمپاش هایی که دارای پمپ (تلمبه) های قابل تنظیم هستند بیشترین میزان رضایت و استقبال را برای مصارف باغبانی و کشاورزی در میان باغبانان و کشاورزان دارا می باشند.

به دلیل آن که با کمک آن ها می توان فاصله ای را که سم اسپری شده طی می کند و همچنین میزان درشتی قطرات اسپری شده را مطابق با نیاز خود تنظیم کرد و به سمپاشی محیط پرداخت.

همان گونه که بیان شد، انواع سبک های مختلفی از سمپاش در دسترس عموم قرار دارد که هرکدام از آن ها برای استفاده در کاربردی خاص در حوزه  های وسیع باغدرای و کشاورزی طراحی شده است.

شمـا باید توجه داشته باشید که برای خرید سمپـاش هـا نکات بسیـار مهمی وجود دارد و باید آنهـا را مدنظر داشته باشید. از جمله مهمترین نکاتی که باید هنگام تصمیم گیری برای خرید سمپاش مناسب مورد توجه قرار گیرد؛ می توان به موارد زیر اشاره داشت:

_ وسعت منطقه ای که باید سمپاشی در آن انجام شود را باید در نظر داشته باشید.

_ تعداد دفعاتی که باید عملیات سمپاشی انجام شود

_ نوع سم یا سم هایی که باید به گیاهان و درختان در منطقه مورد نظر پاشیده شود.

_ نحوه حمل و استفاده از سمپاش مورد نظر .

 

در قسمت اول مقاله به انواع سمپاش اشاره کردیم، حال در زیر به توضیح و بررسی هر کدام از سمپاش ها می پردازیم:

 

سمپاش دستی:

_ سمپاش ماشه ای

_ سمپاش لوله ای دستی( شیپوری)

_ سمپاش گلخانه ای دستی

_ امشی

 

نکات مهم درباره سمپاش های دستی:

_ ظرفیت مخزن سمپاش دستی از چـند لیتر بیشـتر (زیر 10 لـیتر) نمی باشد.

از سمپاش دستی برای سمپاشی سطوح فضا های کوچک مانند باغچه های منازل و باغ ای کوچک استفاده می گردد.

 

سمپاش پشتی (کوله ای) چیست؟

می توان اشـاره کرد که سمپـاش پشتی یا کوله ای شبیه به سمپاش دستی می بـاشد. با این تفـاوت و مزیت که دیـگر نیاز نیست با دست حمل گردد چون باید مثل کوله پشتی آن را بر پشت حمل کرده و کارهای سمپاشی را انجام داد.

 

از مزایای سمپاش پشتی می توان به موارد زیر اشاره کرد:

_یکی از مزیت های این سمپاش این است که فشار کمتری به کاربر وارد می شود.

_ مزیت دیگـر این سمپاش این است که معمولا حجم مخـزن آن گنجـایش بیشتری نسبت به نوع دستی (بالای 10 لیتر) خواهد داشت.

_ پمپ سمپاش پشتی نیز بسته به مدل می تواند به صورت دستی یا موتوری باشد.

_ کاربرد سمپاش پشتی نیز دقیقا مانند سمپاش باغچه های خانگی، از بین بردن علف های هرز و باغ های کوچک می باشد.

 

سمپاش تریلری چیست؟

این نوع سمپـاش دو چرخ در قست عقب خود دارد و از هرطـرف قسمت جلـویی توسط هر وسیله نقلیه ای به راحتی حمل می گردد. این نوع برای سمپاشی چمت، مراتع و زمین های ورزشی به کار خواهد رفت.

پمپ سمپاش تریلری با یک موتور الکتربکی یا موتور بنزینی به کار می افتد.

 

سمپـاش تراکتوری ( سه نقطه ای) چیست؟

لازم به ذکـر می باشد که سمپـاش تراکتوری یا سه نقطه ای به سـادگی از طـریق یک اتصال 3 نقطه ای به تراکـتور متصـل می شود به همین دلیل یکی از نام های این سمپاش، سمپاش سه نقطه ای است. و برای سمپاشی موارد زیر به کار می رود:

_زمین های گلف

_ زمین های ورزشی

_ مراتع

_ سطوح چمن بزرگ

نکـته بسیار مهم این است که پمپ این سمپـاش از طریق اتصـال به PTO (محور توان دهی) تراکتـور یـا موتور الـکتریکی کار می کند.

 

سمپاش فرغونی چیست؟

می توان بیـان کرد کـه سمپـاش فرغونی شبیه فرغون می بـاشد و به همین دلیـل در ایـران به این نـام معروف شده است. سمپاش ها دارای حجم بین 50 تا 200 لیتر بوده و برای سمپاشی درختان میوه و درختچه های زینتی بلند و فضا های سبز و گل کاری شده مورد استفاده قرار خواهند گرفت.

 

لازم به ذکـر می باشد که نیروی محرکه تلمبه سمپـاش فرغونی توسط یک موتر بنزینی بـا قدرت 3 تا 10 اسب بخـار تامین می گردد. با این قدرت، امکان پاشیدن سم با طول بیش از 15 متر امکان پذیر می شود. میزان پاشش حد.دا 1 تا 3 لیتر در دقیقه است.

سمپاش زنبه ای چیست؟

این سمپـاش ها به صورت برانکـارد می باشند. و به سمپاش زنبه ای شناخته می شوند. از این سمپاش ها چرخ ندارند و در عوض دو دسته در اطراف شاسی خود دارند. بنابراین باید دو نفر آن را دقیقا مانند برانکارد به صورت همزمان حمل کنند.

این نوع سمپاش برای استفاده در مناطق صعب العبور کوهستانی طراحی شده است و دارای یک موتور بنزینی نیز هستند.

 

بیشتر بدانید
۱۴۰۰-۰۳-۲۰

مـدیریت شیمیایی علـف های هرز گندم و جـو

دستورالـعمل اجرایی: مدیریت شیمیـایی علف های هرز گندم و جو

 

بخش اول: علـف کش هـای گـندم

اهـمیت و ضـرورت.

با توجه به اهمیت گندم در بین محصولات زراعی و نقش آن در تغزیه مردم به عنوان محصول استراتژیک و استفـاده از روش های مبـارزه شیمیـایی در کنار سایر روش های زراعی و مکـانیکی برای حفظ محصول الزامی می باشد.

تا کنون بالغ بر 32 نوع علف کش صرفاً برای کنترل علف های هرز گندم ثبت شده شـامل 12 باریک برگ کش، 12 پهن برگ و 8 علف کش دو منظوره هستند. از این تعداد 9 علف کش ( 3 باریک برگ کش، 3 پهن برگ کش و 3 علف کش دو منظوره ) از رده خارج شده و در بازار موجود نمی باشند.

از دیدگـاه مدیریت علـف کش ها، پهن برگ ها از نظـر نحوه عمـل دارای تنـوع بیشتری بوده و بهتر می توان مصرف آنهـا را مدیریت نمود. البته باید توجه داشت که با وجود تنوع در نحوه عملـکرد این علف کـش ها تری بنورون متـیل (گـرانستار) و (یو46کمبی فلوید) پر طرفدار و پر مصرف ترین پهن برگکش های زراعت گندم می بـاشند. در این میـان باید توجه داشت که در صـورت عدم مدیریت استفـاده از این علـف ک ها و نداشتن تنـاوب با سـایر علف کش ها و رعـایت نکـردن محل اثر در این تناوب بویژه پهن برگ کش های بازدارنده ALS و مداومت و توالی مصرف احتمال بروز مقاومت عرضی نیز دور از انتظـار نخواهد بود. لذا در صورت استفـاده از علف کش های پهن برگ کش و بـاریک کش ها، در پهن برگ ها از علف کش هایی با پایه هورمونی مانند برومایسیدام آ استفـاده شود. ضمن یادآوری این نکته کـه اکثر علف کش های دو منظوره ثبت شده در ایران از گروه بازدارنده آ ال اس می باشند برای کنترل علف های هرز سمجو مهـاجم مانند جودره و بروموس یا مدیریت علف های هرز مقاوم توصیه شده اند. بنابراین این گروه از علف کش ها نمی توان به عنوان علفکش های اصلی در برنامه مدیریت شیمیایی علف های هرز مزارع گندم قرار دارد.

همانطور که در جدول ملاحظه می شود، طیف باریک برگ کش های گندم از تنوع خوبی برخوردار نیست. پرا که از 12 باریک برگ کش موجود 5 علـف کش در بـازار موجود نبود 2 علف کش (آونج و سـافیکسBW) فقط قادر به کنترل یولایف وحشی بوده و 5 علف کش باقیمـانده از گروه ACCase  می باشند که به دلیل بروز پدیده مقـاومت به این گروه از علف کش ها در بسیـاری از علف های هرز باریک برگ، کـاربرد مداوم آنها توصیه نمی شود. درحال حـاضر برای کنترل باریک برگ های گندم چنـدین علف کـش از گروه های مختلـف در دسترس می باشد که در صورت مدیریت منـاسب می توان علف های هرز را به خوبی مدیریت نمود.

 

نکـاتی در خصوص رعـایت تنـاوب علف کش هـا

با توجه به اینکه در بین علف کش های باریک برگ کش تنوع زیادی دیده نمی شود و از سوی دیگر بالغ بر 80 درصد مصرف باریک برگ کش کشور را علف کش کلـودینافوپ (تاپیک ) در اختیـار دارد و بعـد از آن علف کش هـایی مانند فنوکسـاپروپ پی اتیل+ مفـن پایردی اتیل (پرمـاسوپر)، دیکـلوفوپ متیل(ایلوکسان) و در نهـایت پینوکسادان (آکسیال) می باشد همگی دارای محل اثر مشابه (بـازدارنده ACCase) می باشند. لـذا مصرف متوالی انها (حداکـثر 7 سال ) بروز پدیده مقاومت علف های هرز به این دسته از علف کش ها را تسریع خواهد نمود لذا در مصرف و انتخاب تناوب علف کش ها دقت شود.

نکـاتی در مدیریت علف هـرز جودره در مـزارع گندم

1 – مدیریت شیمیـایی توسط دو علف کش آپیروس و توتـال توصیه می گردد.

2 – کـاربرد سولفـات آمونیوم (20%) به صورت محلـول 3% همراه با دو علـف کش توتال و آپیروس سبب افـزایش کارایی هر دو علف کـش می شود و این کود بر مخلوط اوره+نیترات آمونیوم 2% برتری دارد.

3 – جهت افزایش کـارایی علف کش آپیروس افزودن سیتوویت و افزایش کـارایی توتال ماده افزودنی همراه این علف کش توصیه می گردد.

4 – بین دوز هـای 25/0 و 5/0 درصد حجمی سورفکتـانت های مورد استفـاده (سیتوویت و یا توتال) تفـاوتی در افزایش کارایی این علف کش ها دیده نشد پس مقدار 25/0 درصد حجمی را می توان توصیه نمود.

5 – مصرف علف کش آپیروس به همـراه سیتوویت 25/0 و سولفات آمونیـوم 3% و یا علـف کـش توتال به همراه افزودنی همراه این علف کـش به نسبت 25/0 تا 5/0 درصـدی حجمی و سولفـات آمونیـوم سه درصـدی در مرحلـه گره دوم سـاقه جودره بهترین دستورالـعمل در جهت کترل شیمیایی این علف هرز در کشور می باشد.

6 – کاربرد آپیروس در مرحله گره دوم ساقه جودره به همراه تراکم کشت 500 بذر در متر مربع کنترل تلفیقی جودره و حصول عملکرد مناسب در گـندم را باعث خواهد شد.

7 – کاربرد علف کش سافیکس به میزان 5 لیتر در هکتار در مرحله گره دوم ساقه جودره در کنترل آن موثر خواهد بود.

نکـاتی در مدیریت علـف هرز پاودار در مـزارع گـندم:

با توجه به این که تا کـنون علف کش انتخابی جهت کنترل این علف هرز معرفی نشده است در صورت ورود به مزرعه بعـلت استفاده علف کش ها، سایر علف های هرز از بین رفته و سریع شدت آلودگی آن بیشتر شده و سطح آلودگی بالایی را شـاهد خواهیم بود. لذا اقدامات پیش گیرانه و مهارکننده به شرح ذیل مورد تاکید می باشد.

1 –  در آلودگی های اولیه (تک بوته) بهترین توصیه خوشه چینی و حذف بوته ها در مزرعه است، که برای این منظور حرکت منظم افراد در یک مسیر می تواند حداقل خطا را داشته باشد.

2 – در صورت بروز آلودگی شدید و عدم امکـان چیدمـان بوته هـا، برای جلوگیری از توسعه آلودگی تنـاوب زراعی مناسب با محصولاتی که امکان مبارزه با آن وجود داشته باشد اعمال می گردد.

3 – بدلیل عدم وجود دوره خواب در بذر چـاودار، آبیاری و سپریشدن فرصت مناسب جهت رویش علف هرز و سپس کشت به روش هیرم کاری در برنامه چندساله، اثر مطلوبی را در کنترل چاودار خواهد داشت.

4 – با علف های هرز حاشیه مزارع و نهر ها، خصوصاً چاودار قبل از تولید بذر مبارزه شود.

نکـاتی در مدیریت علف هرز ارشته خطایی در مزارع گندم:

1 – در آلودگی اولیه (تک بوته)، بهترین توصیـه حذف بوته ها تا قبـل از گل دهی در مزرعه است.

2 – آیش گـذاشتن اراضی آلوده به بذر و مبـارزه با بوته های سبز در زمان آیش (پاییز و زمستان) و کشت محصولات بهـاره مـانند سبزی و صیفی، جالیـز، ذرت، سورگوم و یونجه در بهار برای تخلیه بـانک بذر خاک.

3 – کاربرد علف کش هـای برومسید ام آ، دوپلوسان سوپر، بوکتریل یونیورسال، بازگران دی پی و فلوروکسی چیر در اواسط تا اواخر پنجه زنی گندم برای کنترل شیمیایی این علف هرز.

4 – کـاربرد علف کش برومسید ام آ به هـمراه سولفـات آمونیوم محلـول (سه درصد) در مرحلـه پنج زنی گندم برای افزایش کارایی آن.

5 – برای افـزایش کارایی علـف کش برومـایسید ام آ استفاده از مویـان در دوزهـای توصیه شده به صورت مخلوط در داخل مخزن سمپاش.

6 – جلوگیری از ورود و چرای دام در مزارع غیر آلوده.

7 – حذف علف های هرز حاشیه مزارع و نهر های آبیاری، قبل از گل دهی علف هرز.

8 – شست و شو و پاک نمـودن ادوات و مـاشین آلات تهیه زمین، کاشت و برداشت قبل و بعد از ورود ادوات به مزارع غیر آلوده

فلـوروکسی پیر با نام تجاری کاوین فلورکس %20EC از اکسین هـای مصنوعی به میزان توصیه 5/2 لیتر در هکتـار از طرف موسسه تحقیقات گیاهپزشکی توصیه شده است.

جدول اختلاط پذیری عاف کش های گندم

 

اختلاط کودهای ریز مغذی با علف کش ها

1 – اخلاط کـودهای ریز مغـذی با علف کش های پهن برگ کش و باریک برگ کش تاثیر سوئی بر گندم و عملکرد آن ندارد. کودهای ریز مغذی حـاوی روی بر سایر کودها ارجحیت دارند. در مواردی که ماده آلی خاک کم و PH خاک به سمت قلیایی تمایل دارد از نبود باقیمانده سمومی مانند علف کش های سولفونیل اوره و لوماکس که در مزارع ذرت استفاده می شود قبل از کشت گندم و سایر محصولات زراعی، آزمون زیست سنجی ضروری است.

2 – برای افـزایش کـارایی ماندگاری علف کش بر روی گیـاه توصیه می شود از مـویان ها در دوزهای توصیه شده به صورت مخلـوط داخل مخزن سمپـاش استفـاده می شود.

3 – با توجه به اینکـه میزان سختی آب تاثیر فـراوانی در کـارایی علف کش های مصرفی دارند، در صورت نیـاز، استفـاده از اصـلاح کننده های سختی و به صورت مخلـوط کـردن داخل مخزن سمپاش در دوزهای توصیه شده استفاده شود.

ادوات مناسب علف کش پاشی در زراعت گندم

منـاسب ترین ادوات ادوات سمپاشی در مورد علـف های هرز در زراعت گندم، سمپاش پشت تراکتوری بالدار می باشد.

 

مقاومت علف های هرز علف کش ها

از مهم ترین مسائلی که در حال حاضر گریبان گیر کنترل شیمیایی علف های هرز گندم می باشد و بایستی بر آن تاکید بسیار نمود مسئله مقاومت علف های هرز به علف  کش ها است که در این خصوص ذکر مواردی به شرح ذیل ضروری است.

1 – مقـاومت در مراحـل اولیه به صورت تک بوته هـای کنترل نشده یا به صورت لکـه ای بروز می نماید. در این صورت تک بوته هـا معمولا 30-15 روز پس از سمپـاشی به چـشم می خورند را در مراحـل ابتـدایی وجین نمـود. در صورتی که انـدکی گـسترش یـافته است و به صورت لکه ای می باشد لـکه هـای کوچک را با یک علـف کش عمومی کنترل نموده و سال بعـد حتمـاً علف کش جدید با محل عمل مختلف را برای مزرعه بکار برده شود.

2 – علـف کش هایی که کارایی بیشتری دارند بدلیـل فشار سلکـسیونی بالای آنهـا حتمـاً بروز مقاومت به این علف کش ها سریع تر خواهد بود لذا این گروه علف کش ها (بخصوص ALS ها) در دوره تناوب مصرف، مدت کمتری استفاده شوند.

3 – در مواردی که امکان ماخار وجود دارد، این کار می تواند سبب تاخیر در بروز پدیده مقاومت گردد.

4 – در اراضـی آیش از تکـامل و تولید بذر علـف های هرز با انجـام کنترل مکـانیکی و یا کنترل شیمیـایی با یک علف کـش عمومی جلـوگیـری شود. آیش به معنی رها کردن زمین نمی باشد.

5 – مصرف علف کش ها با دزوز توصیه شده صورت می گیرد. مصرف کمتر از حد توصیه شده و یـا بیش از آن باعث تشدید پدیده بروز مقاومت می شود.

 

بیشتر بدانید
۱۴۰۰-۰۳-۱۰

آماده سازی و بارگیری دستگاه های گلپا صنعت ایرانیان جهت حضور در نمایشگاه اداوت، ماشین آلات و نهاده ها استان فارس

محل برگزاری: فارس- شیراز شهرک گلستان محل دائمی نمایشگاه بین المللی فارس

زمان: 28 لغایت 31 اردیبهشت 1400 هر روز از ساعت 15:00 الی 21:00

منتظر حضور گرم شما عزیزان هستیم.

 

   

 

 

 

بیشتر بدانید
۱۴۰۰-۰۲-۲۶

منتظر حضور گرم شما عزیزان در هفدهمین نمایشگاه بین المللی کشاورزی، ادوات، ماشین آلات، نهاده ها و…  شیراز هستیم.

محل برگزاری: مشهد محل دائمی نمایشگاه بین المللی شیراز سالن حافظ

زمان: 28 الی 31 بهمن ماه

ساعت: 15:00 الی 21:00

 

بیشتر بدانید
۱۴۰۰-۰۲-۲۶

نکاتی درباره سمپاشی (ساده اما مهم)

از دوران قدیم، کشاورزان و باغداران برای توسعه کشاورزیو افزایش محصولات باغی می دانستند مه در کنار آبیاری، کود دهی و برخورداری از نور آفتـاب، یکی از اصول اولیـه برای محصول خوب، سمپـاشی صحیح و به موقع باغـاتشـان می باشد. البته جدیدا در برخی مـزارع بجـای سمپـاشی برای حفـظ محصولات از روش های ارگـانیک استفـاده می شود که به دلیل کـمبود امکـانات هنوز به اندازه کافی مورد اقبال قرار نگرفته و همپنان سمپاشی سنتی مورد توجه و قابل انجام است.

اصول صحیح سمپاشی چیست؟

علاوه بر کشت صنعتی و گسترده محصولات باغبانی و کشاورزی در مزارع یا گلخانه ها، با گسترش زندگی آپارتمـانی و دوری مردم از فضاهای سبز؛ لزوم استفاده از گیاهان آپارتمانی جهت نشاط و شـادابی فضای داخلی منازل کاملا احساس می شود. امـا باید توجه داشت که گیـاهان آپارتمـانی هم موجـودات زنده ای هستند که نیـاز به رسیدگی و مـراقبت دارند؛ بنـابراین لازمست تا اصول نگهداری آن ها با کوددهی، سمپاشی گل و گیاه و بهترین سم را شناخته و شادابی را برای آنها و افراد خانه به ارمغان بیاوریم.

مسلمـا انواع مختلفی از گیـاهان و انواع سموم وجود دارند و با شناخت کـافی از گیاه می توان سم مناسب آفات احتمالی را شناسایی کرد. سمپـاشی حشرات و باغـات کشـاورزی و درختان از موارد مهم در حوزه کشاورزی می باشد که اگر درست و به موقع انجام نشود برای برداشت محصول دچار مشکل شده و خسارات زیادی به همراه خواهد داشت.

به طور کلی می توان موارد لازم برای سمپاشی را اینگونه دسته بندی کرد:

1 . پیش از آغاز سمپاشی در ارتباط با نوع آفات و استفاده از سموم مناسب مشورت کنید.

2 . کسی که سمپاشی می کند باید آموزش کامل اصول سمپاشی رت دیده باشد.

3 . سم با بسته بندی ناسالم و مشکوک یا تقلبی نگیرید.

4 . در حمل آفت کش ها اصول ایمنی را رعایت کنید. بخارات سمی ب مرور زملن باعث ایجاد حساسیت خواهد شد.

5 . بعد از سمپاشی استحمام و شست و شوی لباس ها انجام شود.

6  . مواد غذایی را از محیط دور کرده و مواد آلوده به سموم را دفن کنید و یا آتش بزنید.

7 . کلیه قسمت های آلوده به سم باید با آب فراوان شسته شوند.

8 . آفت کش ها را جداگانه و دور تز دسترس کودکان انبار کرده و پیش سایر مواد نگذارید.

9 . ظروف آفت کش را برای استفاده های بعدی به کار نگیرید.

10 . از دوز مناسب استفاده کنید.

11 . ظروف سم را پس از سوراخ کردن، دفن کرده و بسوزانید.

12 . از دست زدن به آفت کش ها خودداری کنید.

13 . حیوانات و پرندگان باید دور از مکان سمپاشی شده باشند.

14 . هنگام وزش باد و باران، نباید سمپاشی صورت گیرد.

15 . به خاطر داشته باشید که سم تا زمانی که مرطوب است و کاملا خشک نشده، می تواند مسمومیت ایجاد کند.

16 . خانم های بـاردار، کودکان، افرادی که دچار بیماری هستند و از حساسیت های پوستی رنج می برند، در حین سمپاشی در محل حضور نداشته باشند.

17 . بعد از سمپاشی و بازگشت به منزل تمامی پنجره ها و سیستم تهویه را روشن کرده و خانه را هوادهی کنند.

بهتـرین زمـان بـرای سمپـاشی چه زمـانی است؟

زمـان مناسب برای سمپاشی متفـاوت است بطوری که برای بعضی حشرات صبح زود (سموم سیستمیک) و برای برخی درگـر غروب آفتاب (سموم بیولوژک) مناسب است. در هر حال با دیدن اولین آفت باید سریعـا سمپاشی را آغاز نمود. دمای مناسب برای اسپری کردن سم 27 درجه سـانتیگراد می باشد . فصول مناسب سمپاشی بخصوص در مورد درختان دانه دار قبل از بهار و از زمان تورم جوانه ها می باشد.

در مورد گیـاهان آپارتمانی بسته به نوع گـل و شرایط اقلیمی محل، زمـان منـاسب سمپاشی متفـاوت خواهد بود. سم های شیمیـایی به شکل پودر یا محلول در بازار وجود دارند و برای رهـایی از آفت مورد نظر سم منـاسب را شنـاسایی نمود. توجه کنید که گیاهان جوانتر در برابر آفتها بسیار حساس هستند و باید مرتب به صورت دوره ای مورد معاینه قرار گیرند.

 

انـواع سم در سمپـاشی

به طور کلی چند دسته بندی برای سموم وجـود دارد:

سمـوم بیول2وژیک:

سم بیولـوژیک که کاملا ارگـانیک می باشد، به منظور کنترل آفـات و بیمـاری گیاهان تولید شده و با هر نوع شرایط محیطی سـازگار است. باکتری های مورد استفـاده در آن قادر به تولید انواع آنتی بیوتیک هـا ایجاد رابطه انگلی بوده و بـاعث کنترل بسیـاری از آفات و بیماری های گیـاهی، بهبود ساخت آنتی اکسیدان های تنش زا و تولـید هورمون های گیـاهی و تحریک رشد ریشه و بهبود جذب مغذی های مورد نیاز است.

سموم سیستمیک:

این گروه از سموم ممکن است خواص گـوارشی، تمـاسی یا تدخینی و یا همه ی آنهـارا داشته باشند. اما ویژگی مهم آنها این است که پس از پاشیده شدن روی سطح گیاه یا کـاربرد در خاک از طریق ریشه، به سرعت به داخل نسج گیاه نفوذ کرده و در کلیه ی اندامهای آن پخش می شوند و آفاتی را که از داخل یا خارج گیاه تغذیه می کنند از بین می برند.

دسته بندی هـای دیگری نیز جود دارد که شـامل نوع آن (پودری، محلول و…) و یا نحوه نفـوذ ( گوارشی، تماسی، تدخینی) و موارد دیگر نیز می باشد.

 

 

بیشتر بدانید
۱۴۰۰-۰۲-۲۱

سمپاش ها

هـدف رفتاری:  با یـادگیری این فصـل فراگـیر می تواند:

 1. انـواع روش هـای سمپاشی را بیـان کند.
 2. انـواع سمپـاش دستی را توضـیح دهد.
 3. روش کـار سمپـاش هـای دستی را توضـیح دهد.
 4. انـواع سمپـاش های تلـمبه ای را توضیح دهد.
 5. انـواع سمپـاش پشتی موتوری را توضیـح دهد.
 6. روش کـار سمپـاش پشتی موتوری را توضیح دهد.
 7. اجزای سمپـاش پشتی موتـوری و تلمـبه ای را بیـان کند.
 8. اجـزا و روش کـار سمپـاش چرخدار و موتـوری را توضیح دهد.
 9. روش کـار سمپـاش تراکـتوری بـاغی را توضیـح دهد.
 10. روش تعیین مـیزان پـاشش در سمـپاش را توضـیح دهد.
 11. انواع سمـپاش را راه انـدازی کنید.
 12. نکـات ایمنـی در مورد کـار با سمپـاش را توضـیح دهد.
 13. انـواع سمپـاش را سـرویس و نگهـداری کند.
 14. با سمپـاش گلخـانه یا باغ را سمـپاشی کند.

 

یکی از روش های مبارزه با علف های هرز، حشرات، آفـات و بیمـاری ها در باغ های میوه و فضاهای سبز استفـاده از سموم شیمیایی است. این موارد باید به صورت یکنواخت با مقدار تعیین شده ای پاشیده شوند، به همین دلیل برای این کار از سم پاش ها استفاده می گردد. سمپاش ها در انواع، اندازه ها و ظرفیت های مختلف موجود می باشند که متناسب با نوع سم و وسعت محل مورد نظر انتخاب می شوند.

 

1-3- طبقه بنـدی فن آوری هـای سمپاشی

روش های سمپاشی به صورت حجم بالا، حجم کم و حجم خیلی کم طبقه بندی شده اند که این طبقه بندی با توجه به حجم کل مایع پـاشیده شده در واحد سطح زمین انجـام می گردد. در ابتدا، سمپاشی حجم بالا برای استفـاده از حداقل مایع رقیق کننده  سم افزایش پیدا کرد. در سمپـاشی اندازه مطلوب قطرات سم متناسب با نوع آفت متفاوت است. قطرات کوچک برای کنـترل حشرات و آفت ها به کـار می روند در صورتی که از قطرات بزرگتری برای مبـارزه علف های هرز استفاده می شود. نوع دستگـاه یا ماشینی که برای پاشش سم استفاده می شود به روش سمپاشی و اندازه قطرات سم بستگی دارد. به عنوان مثـال اندازه قطرات، سطـح پوشش دهنده و فـاصله پاشش عواملی هستند در تعیین نـوع دستگـاه یا مـاشین موثر باشند. بر این اسـاس انواع مختلف از نظر نوع و اندازه سم، شرایط مختلف مزارع، باغ ها، گلخـانه ها و نوع آفت وجود دارد. این سمپاش ها در اندازه های مختلف از دستی با حجم و ظرفیت کم تا انواع تراکـتوری ها موجود می باشند. نیروی مورد نیاز سمپاش از دست کاربر، موتور های کوچک و یا محور توان دهی تراکتور تامین گردد. در برخی شرایط سمپاشی به صورت بسیار وسیع با سمپاش های تراکتوری در مزارع انجام می گردد در صورتی که امروزه استفاده از سمپاش های بسیار دقیق که سم را در اندازه های بسیار کم و به صورت کنترل شده در سطوح بسیار کوچک و هدف گذاری شده می باشند، به کار می روند.

انجـام پاشش سم موجود در مخزن سمپـاش ها با ایجـاد فشـار و یا ترکیبی از فشـار و مکش انجـام می گردد. در برخی از سمپـاش هایی که با فشار مثبت کار می کنند مـایع سم از مخزن و از طـریق لوله ای به مجرایی که هوای تحت فشـار از آن خـارج می گردد منتقل می شود. در انتهـای لوله، افشانک وجود دارد که مایع سم را به صورت پودری به مجرای عبور جریـان تزریق می کند و سم توسط جریان هوا به محیط منتقل می گردد.

 

سمپـاش هـای مختلفی از نظر ظرفیت کـار، منبع تـامین نیرو و چگونگی حمل و جا به جـایی وجود دارد که مهم ترین انواع سمپـاش هایی که در باغبانی به کار می روند در این فصل به کار می روند.

 

2-3- سمپـاش هـای دستی

سمپـاش هـایی هستند که نیروی مورد نیـاز برای پـاشش و حمل آن ها با دست کـاربر تـامین می شود. این سمپـاش ها منـاسب کار برای سطوح و فضـاهای کوچک و محدود می باشند. ظرفیت مخزن آن ها کم بوده و معمولا از چند لیتر بیشتر نیست. در برخی از این سمپـاش ها از ترکیب فشـار و مکش برای پـاشش استفـاده می گردد مانند سمپاش لوله ای دستی، سمپاش گلخانه ای و امشی.

 

__ سمـپاشی ماشه ای

کوچک ترین و ساده ترین سمپاش دستی که برای سطوح بسیار محدود به کار می رود سمپاش های ماشه ای هستند. که از مخزن و بدنه تشکیل شده است.

 

پـاشش در این وسیله از ترکیب فشـار و مکش پدید می آید. هنگاهی که دسته به وسیله دست کاربر جمع می شود پیستون با حرکت به سمت عقب ضمن جمع کردن فنر داخل محفظه سیلندر و سم موجود سیلندر و مجرای داخلی بدنه را تحت فشار قرار می دهد. فشـار مایع، ساچمه را بر روی مجرای ورودی هدایت کـرده و آن را مسدود می کند. مایع تحت فشار به سمت مجرای خروجی هدایت شده و با جلو راندن سوزن مجرای خروجی از افشـانک به صورت پودری خارج می گردد. با رها شدن دسته پیستون یا نیروی فنر به جلو رانده می شود و فشار داخل بدنه قطع می گردد و فنر برگرداننده، سوزن مجرای خروجی را به عقب رانده و این مجرا مسدود می شود. در این حـالت فشـار منفی، مکش ایجاد شده در فضای داخلی بدنه ساچمه را از محـل خود بلند کرده و مجرای ورودی باز می شود و مایع سم از مخزن به داخل فضای بدنه کشیده می شود.

 

__ سمـپاش لوله ای دستـی :

سمپاش لوله ای دستی فاقد مخزن سم می باشد. و از یک لوله به طول 5/2 تا 5/3 متر تشکیل شده است.

 

یک سر این لوله تلمبه و افشانک و در سر دیگر آن یک شیلنگ با صافی قرار دارد. هنگام سمپاشی انتهای شیلنگ که مجهز به صافی است را داخل ظرف حاوی محلول سم قرار می دهند. با جلو راندن قسمت متحرک دسته، پیستون داخل لوله جلو رفته و مـایع درون لوله را با فشار از افشـانک خارج می کند. با عقب رفتن دسته متحرک و پیستون، در لوله مکش ایجـاد شده از ظرف مـایع به درون لوله کشیده می شود. از این وسیله برای از بین بردن آفات در بـاغچه ها و محیط های کوچک استفاده می شود.

 

__سمپاشـی دستی گلـخانه ای:

سمپاشی دستی گلخانه ای نیز نوعی سمپاش لوله ای است با این تفاوت که این سمپاش دارای یک مخزن ثابت با حجم 2 الی 3 لیتر می باشد.

 

__امشـی:

در نوعی دیگر از سمپاش های دستی که در ایران با نام امشی شناخته می شوند، پاشش با ایجاد فشار انجام می گردد. این وسیله از یک مخزن و بلمبه دستی تشکیل شده است. پیستون تلمبه در داخل سیلندر حرکت کرده و هوا را ضمن حرکت به جلو به دو قسمت مساوی تقسیم می کند، یک قسمت را داخل مخزن سم و قسمت دیگر را مستقیما به آخر استوانه ای در انتهای آن پخش کنن قرار دارد می فرستد. به خاطر اختلاف فشاری که در بالای مخزن به وجود می آید سم به صورت ذرات ریز به بیرون پرتاب می گردد. از این وسیله برای پخش سمومی که کاملا حلال هستند در محیط کوچک استفاده می گردد.

           

 

3-3- سمپـاش پشتی

1-3-3- سمپاش پشتی تلمبه ای:  این سمپاش ها برای محلول پاشی در باغ های میوه و فضـاهای سبز کوچک ( کمتر از یک هکتـار) کاربرد دارند، اجزاء اصلی تشکیل دهنده این سمپـاش ها شـامل مخزن، صافی، تلمبه دستی، شیلنگ، میل افشـانک ( لانس) افشـانک و بند است. سمپـاش های پشتی تلمبه ای از نظر نوع فشـار که بر مایع سمپاشی وارد می شود به دو نوع فشار دائم و فشار متناوب تقسیم می شود.

در نوع فشار دائم مخزن طوری است که تحمل فشار هوا را تا حدود 8 اتمسفر دارد. این فشار هوا به وسیله یک تلمبه دستی که مخزن نصب است ایجـاد می شود. پس از ریختن مـایع سم تا حداکثر 3/2 حجم مخزن، کـاربر قـادر است با زدن تلمبه فشار لازم را در مخزن ایجاد نماید. با وجود چنین فشاری مایع سم از طریق شیلنگ به میل افشانک می رسد و آماده است تا با فشار دادن دسته و بـاز شدن شیر با فشـار زیاد از افشـانک خارج گردد. در این صورت عملیـات پاشش سم به طور دائم تا زمانی که فشـار مطلوب وجود دارد انجام میگیرد. برخی از این سمپـاش ها مجهز به فشار سنج برای نشان دادن فشار داخل مخزن و شیر فشار شکن برای جلوگیری از خطرات احتمـالی ناشی از افزایش بیش از حد فشـار می باشد. مخزن در گـذشته فلزی بود ولی اکنون اغـلب از پلاستیک فشرده ساخته می شود  و حجم آن بین 10 تا 15 لیتر است. تلمبه دستی در مخزن  و درون مایع سم غوطـه ور است و روزنه خروجی هـوای فـشرده آن مجهز به شیر یک طرفه است. یعنی فقط به هوا اجـازه اجازه ورود به مخزن را می دهد و مانع از ورود مایع سم به تلمبه می شود.

 

در قسمت دسته یک شیر تعبیه شده تا خروجی سم تحت کنترل باشد. برای جلوگیری از انسداد افشانک چندین صافی وجود دارد از جمله صـافی اولیه در موقع ریختن سم، صـافی ورودی مایع به شیلنگ و صافی موود در میل افشـانک، طول شیلنگ و میل افشـانک 5/1 الی 2 متر است. قطر افشـانک ها متفاوت بوده و برای اهداف مختلف سـاخته شده است. هرچه قطر افشانک کمتر باشد و فشار هوای داخل مخزن بیشتر باشد مایع به ذرات ریزتری تبدیـل می شود.  افشانک های با قطر زیاد برای سمپاشی فواصـل دوردست به کار می رود. در بعضی از میل افشـانک های این سمپاش ها میله ای برای تنظیم میزان خروج مایع سم از افشانک وجود دارد که به وسیله آن می توان طول پاشش و میزان پاشش را تغییر داد. میزان پاشش سم در این سمپاش ها حدود 3/1 تا 1 لیتر در دقیقه می باشد. در سمپاش های تلمبه ای نوع فشار متناوب، همزمان با عملیات سمپاشی باید مدام تلمبه دستی را زد تا این که سم مایع در شیلنگ با فشا مورد نیاز جاری شود. اجزاء این سمپاش ها شامل مخزن، تلمبه دستی و اهرم آن، شیلنگ و افشانک است.

 

اصول کـار آن بدین ترتیب است که در مخزن فقط مایع سم وجود دارد و هیچ گونه فشـاری بر روی مایع نیست. به همین دلیل مخزن لازم نیست فشـار زیادی را تحمل کند و مـایع به وسیله تلمبه دستی مکـیده شده و با فشـار در شیلنگ جـاری می شود. نوع تلمبه دستی، پیستونی یا دیـافراگمی است که در قسمت هـای ورودی و خروجی سم به تلمبه شیر یک طرفه قرار دارد. چون دبی مـایع خروجی در این تلمبه ها یکنـواخت نیست، در قسمت دهش (خروجی) این تلمبه هـا یک عـدد محفظه هوا قرار دارد که مقداری مایع در آن ذخیره می شود . مکث های کوتاه بین دهس و مکش را جبران می کند. فشـار تولید شده به وسیله این تلمبه هـا بین 3 الی 4 اتمسفر برای تولـید فشـار مورد نیاز ابتدا قبـل از باز کردن شیر موجود روی دسته، چند بار تلمبه زده می شود تا فشـار به حد کـافی بالا برود. حجم مخزن بین 10 الـی 20 لیتر است. برای اینکه عمل تلمبه رنی به خوبی صورت گیرد، سمپـاش را باید کاملا به پشت سوار کرد و بند سمپـاش را تا جایی که ممکن است محکم نمود و اهرم زا به طور کامل تا اخرین نقطه ممکن بالا و پایین دارد. میزان پاشش حداکثر 1 لیتر در دقیقه است.

 

2-3-3- شمپاش پشتی موتوری: برای سهولت کار نیز افزایش بازده عملیات سمپاشی، این سمپاش ها ساخته و ارائه شده اند که موتور توان لازم برای تـامین فشار در مـایع سم و پاشیدن آن را بر عهده دارد. اجـزاء اصلی این سمپـاش ها شامل مخزن سم، بدنه، بند و پشتی، موتور احراقی، پمپ دوار، پروانه تولید باد( دمنده) شیلنگ، دسته سمپاشی، افشانک و صافی ها.

سمپاش های پشتی موتوری هم در دو نوعند که در نوع اول  (پودر پاش) اجزاء تشکیل دهنده همانند سمپاش های پشتی تلمبه ای فشار متناوب است و  در آن برای ایجاد فشار به جای تلمبه دستی از یک پپمپ دوار استفاده شده است. این پمپ به وسیله یک موتور احتراقی دو زمانه تک سیلندر کار می کند. فشار تولید شده به وسیله پمپ حدود 10 اتمسفر طول فشار پاشش در حدود 8 متر را تامین می کند.

 

مخزن سم پلاستیکی است و حجمی در حدود 10 الی 20 لیتر دارد. بدنه برای نصب اجزاء بر آن و به پششت گرفتن سماش توسظ بند بسیار سبک ساخته شده است و محل نصب موتور به آن به لرزه گیر مجهز است. موتور احراقی دارای حجمی بین 20 تـا 45 سـانتی متر مکـعب دارد و توان آن معتـدل 9/0 تا 5/1 اسب بخـار می باشد و پمپ به طور مستقیـم به محور خروجی موتور متصل است.

سم از مخزن به وسیله پمپ مکیده شده و با فشار در شیلنگ جاری می شود. در مسیر خروج مایع از پمپ از یک شیر فشـار شکن استفاده شده است تا مازاد مایع پمپاژ شده یا همه آن در صورتی که از افشانک خـارج نشود دوباره به مخزن بـرگردد. بدین ترتیب عمل هم زدن محلول در داخل مخزن نیز انجام می شود. با فشار دادن اهرم روی دسته، شیر آن باز شده و مایع با فشـار به افشانک می رسد و توسـط آن به صورت قطرات ریز در آمده و در اطراف پاشیده می شود. میزان پاشش این سم ها 5/0 تا 5/1 لیتر در دقیقه است.

در سمپـاش های نوع دوم ( ذره پاش) که بیشتر از نـوع اول کـاربرد دارد، وظیفه اصلی موتور، دوران یک پروانه است این پروانه بادی را با سرعت 60 الی 120 متر بر ثانیه تولید می کند که میزان جابه جایی هوا 200 الی 300 لیتر در ثانیه است. وقتی مایع سم توسط افشانک توسط افشانک مخصوص در مسیر این جریان باد قرار می گیرد، به ذرات بسیار ریزی در حد 40 تا 150 میکرون تبدی می شو. سرعت باد مزبور این ذرات را تا فاصله 10 تا 15 متری پرتاب می نماید. قدرت موتور 2   تا 5 قوه اسب بخار است و میزان پاشش سم 1/0 تا 3 لیتر در دقیقه می باشد.

 

برای خروج سم از مخزن و رسیدن آن به افشانک و دو روش عمل می شود.

1 – به صورت ثقلی و خلا نسبی که در سر افشانک در اثر وجود سرعت بالا ایجاد می شود.

2 – استفاده از یک پمپ دوار کوچک با فشاری معادل 5/1 اتمسفر که به وسیله موتور، همزمان با پروانه می چرخد، استفاده از ایـن پمپ کـمک می کند تا از افشـانک های قـطر کم استفـاده می شود و قطرات مایع سم به ذرات بسیار ریز مانع تبدیل می شود در نتیجه در مصرف سم و آب صرفه جویی میشود.

به منظور ایجاد فشار نسبی در مخزن برای خروج آسان تر سم و نیز جبران خلایی که در اثر تخلیه سم ممکن است در مخزن پیش بیـاید مجرایی برای ارسـال هـوا از دمنده به مخزن وجود دارد. دهـانه مجرای ورودی هوا در داخل و بالاترین قسمت مخزن است و طوری است که امکان رفتن سم از طریق آن قسمت دمنده وجود ندارد.

به منظور هدایت جریـان پاشش در جهت دلخواه و دادن شکل منـاسب به آن، که بستگی به نوع گیاهان دارد، توری های مختلفی برای دهانه ساخنه شده است.

از این نوع سمپـاش ها می توان برای پخش هـا و کود هایی که به صورت گرد هستند، استفـاده کرد، برای این منظور باید قطعـاتی را نصب و اضـافه نمود. از جمله شیلنگ خروجی سـم باید قطر بیشتری (حدود 5/2 سـانتی متر) داشته باشد. به همین دلیل چنین قطری در محل خروج سم از مخزن پیش بینی شده است. این شیلنگ بعد از دهـانه دمنده به لوله اصلی هوا نصب می شود و گرد را در معرض جریان هوا قرار دادن یک قطعه اضافی کاهش می یابد که باعث افزایش سرعت هوا می گردد. برای ایجاد فشار نسبی بیشتر در داخل مخزن جهت خروج گرد از آن، قطر لوله ورودی هوا از دمنده به مخزن نیز باید بیشتر از قبل (حاالت مایع پاشی) باشد.

بـرای سوزاندن علف هـای هرز و دفع آفـات می توان بـا کمی تغییرات، سمپـاش را به شعله افکن تبدیـل کرد. این عمـل با تعویض لوله هوا و جـایگزین نمودن آن با قطعه دیگـری که شامل یک لوله فلزی و یک محفظه اشتعال( ایجاد شعله) است، صورت می گیرد. نحوه ی کار بدین ترتیب است که شعلـه افکن به لـوله خرطومی متصـل می شود و در مخزن، سم سوخت مناسب مانند گازوئیل و نفت ریخته می شود.با عبور جریان هوا با سرغت زیاد از یک مجرای کم قطر و قرار گرفتن سوخت در معرض این جریـان شدید، سوخت به ذرات بسیـار ریزی تبدیل می شود.در این حالت مخلوط سوخت و هوا آماده اشتعـال است که با دریافت حرارت از یک شعله مشتعل می شود. در این جا سوخت از طریق شیلنگ نازک سیم به ابتدای شعله افکن می رسد. با تنظیم میزان جریـان هوا و سرعت آن رنگ شعلـه قـابل تنظـیم است. بهترین حـالت داشتن رنگ آبی است کـه بیشترین حرارت را تولید کرده و آلـودگی هم به دنبال نخواهد د اشت. از شعله افکن می توان برای داغ کردن اجسـام و ضد عفونی کردن زمین، خاک و ساختمانهای دامداری و مرغ داری نیز استفاده کرد.میزان خروج سوخت از افشانک حدود 2/0 تا 3/0 لیتر دردقیـقه است که بدین ترتیب اگـر حجم مـخزن 15 لیتر باشد حدود 75 تا 50 دقیقه طول میکشد که سوخت در مخزن به اتمام برسد.

احتـیـاط:  توصیه می شود از تبدیـل ذره پاش به شعله افکن به علت خطرات زیادی که می تواند برای کاربر و دیگران ایجاد کند خودداری نمایید. استفاده از شعله افکن هایی که به همین منظور ساخته شده اند مناسب تر و کم خطر تر می باشد.

 

4 3 سمپاش های چرخدار موتوری (فرغونی)

.برای سمپاشی درختان میوه و درختچه های زینتی بلند و فضاهای سبز و گل کاری شده از این سمپاش ها استفاده می شود. اجزاء اصلی آن شامل مخزن سم، موتور محرک، پمپ، شیلنگ، میل افشانک، صافی، بدنه و چرخ. جنس مخزن ممکن است فلزی یا پلاستیکی باشد که حجمی در محدود 60 تا 200 لیتر دارد. دریچه ای برای ریختن محلول سم و آب وجود دارد. در قسمت زیرین هم شیر تخلیه برای شست و شوی مخزن تعبیه شده است.

موتور محرک معمولا یک موتور احتراقی تک سیلـندر دو یـا چهـار زمـانه بنزینی است که دارای قدرتی در حدود 3 تا 10 قـوه اسب است. وظیفه موتور تامین توان مورد نیاز پمپ می باشد، انتقال نیرو از موتور به پمپ ممکن است توسط تسمه و چرخ تسمه، رابط اتصـال مستقیم (کوپلینگ) و زنجیر و چرخ زنجیر باشد. توان از موتور به محور ورودی پمپ می رسد و به وسیله یک مکـانیزم لنگ حرکت چرخشی به حرکت رفت و برگشتی تبدیل می شود. این قسمت در روغن غوطه ور است.

پمپ های مورد استفاده در این سمپاش ها اغلب پیسستونی است که فشاری معادل 30 اتمسفر دارد. با این فشار پاشش با طـول بیش از 15 متر امکـان پذیر است میـزان پـاشش هم حدود 1 تا 3 لیتر در دقیقه می بـاشد. این پمپ هـا دارای 2 یا 3 عدد پیستون است که عمـل مکـش را از مخزن انجام داده و مایع را در شیلنگ ها جـاری می سازند دبی این پمپ حـدود 10 تا 20 لیتر در دقیقه است که مازاد مصرف افشانک به مخزن بر میگردد تا عمل همزنی محلول را انجام دهد، قسمت های تشکیل دهنده این پمپ و متعلقات آن شامل محفظه لنگ، پیستون ها، شیر های یکطرفه، شیر فشـار شکن و تنظیم فشـار، فشارسنج، انبار هوا و شیر های خروجی است.

شیلنگ هـای موجود در این سمپـاش ها سه نوع اند: شیلنگ مکش سم که قطری بیتر از همه دارد(حدود 5/2 سـانتی متر قطر)، شیلنگ برگشتی که قطر آن کمتر از اولی است و شیلنگ سمپاشی که معمولا دارای طولی بیش از 15 متر است تا این که بدون جا به جایی سمپاش محدوده بیشتری سمپای شود. برای سهولت جمع کردن و باز نمودن شیلنگ و نیز جلوگیری از خم شدن و شکستن آن، قرقره ای برای جمع آوری شیلنگ بر روی برخی از سمپاش ها وجود دارد میل افشانک مجهز به شیر تنظیم میـزان خروجی سم و محل نصب افشـانک های مختلـف است. شـاسی معمولا فلـزی است که تمام اجزاء بر روی ان نصب می گردد و کمک چرخ ها و دسته هدایت می توان به راحتی در مسیر های دلخواه آن را هدایت کرد. تعداد چرخ هـا ممکن است 2 ، 3  و 4 عدد و باشد. چرخ به منظور سهولت تردد بادی هستند.

 

روش راه اندازی سمپـاش چرخدار موتوری به این ترتیب است که بعد از این که مـایع یا پـودر سم انتخـاب شد ابتدا مخزن به اندازه کـافی از آب پر می شود و سپس مایع سم به آرامی به داخل مخزن ریخته می شود هنگام ریختن آب و سم باید از صـافی استفـاده شود معمولا دریچه مخزن یک عدد صـافی دارد. گفتنی است برای تشکیل مـایع سم از سم های پودری یا گردی ابتدا آن را باید در یک سطـل در بیرون از مخزن به مقداری که لازم است انتخـاب و در مقداری آب حل کرد، سپس به مخزن ریخت. موتور را پس از وارسی چند دقیقه ای (حداقل 5 دقیقه) روشن نمایید تا تا با چرخش سم توسط شسر برگشتی در مخزس محلول کاملا به هم زده شود. اینک مایع سم پس از باز شدن شیر ها در شیلنگ جاری می شود و آماده سمپاشی است.

 

5 3- سمپاش تراکتوری باغی

یکی دیگر از سمپاش ها، سمپاش هایی هستند که نیرو ی محرکه خود را از تراکتور باغی دریافت می کنند.  این سمپاش ها به صورت سوارشونده و کششی وجود دارند و از نظر نحوه پاشش به سمپاش های لانس دار و توربینی تقسیم می شوند. در سمپاش های دارای میل افشانک مایع سم با فشار پمپ در شیلنگ ها جاری شده و از طریق میل افشانک و افشانک برروی گیاهان پاشیده می شود این سمپاش دارای مخزن، پمپ، شیلنگ، صافی، بدنه و چرخ است. البته نوع سوار شونده آن فاقد چرخ می باشد.

مخزن ممکن است فلزی یا پلاستیکی بـاشد که نوع پلاستیکی عمومیت بیشتری دارد. پمپ این سمپـاش هـا معمولا از نوع پیستونی (که فشـار در حدود 30 تا 50 اتمسفر ایجـاد می کند) است. طول پاشش ممکن است تا 10 متر برسد. توان مورد نیـاز این پمپ ها حدودا 10 الی 15 قوه اسب می بـاشد و از محور تواندهی تراکتور تـامین می گردد. انبـاره هوای پمپ از نوع دیـافراگمی است که محلی برای زدن باد (سوپـاپ) دارد. میزان فشـار داخل انبـاره بر روی پوسته آن نوشته می شود که باید قبل از شروع به کار فشار هوای آن تنظیم شود طول شیلنگ ها حدودا 20 متر است. میزان خروج محلول از افشانک نیز بین 1 الی 4 در دقیقه می باشد.

در سمپاش های توربینی محلول سم با فشار یک پمپ پیستونی، که فشـار ایجاد شده توسط  آن در حدود 20 تا 40 اتمسفر است، در معرض جریـان هوایی که توسط دمنده سمپاش ایجاد می شود، قرار می گیرد. سرعت هوا در هنگام خروج از دهانه دمنده و برخورد با محلول سم خروجی از افشانک 30 تا 80 متر بر ثانیه است. تعداد دور پروانه دمنده تا 2000 دور در دقیقه میرسد. جریان هوایی با سرعت مزبور در برخورد بامایع سم به ذرات ریزتر(40 تا 200 میکرون)، امکان نفوذ آن را به لابه لای شاخ و برگ گیاهان از جمله درختان فراهم می سازد.

 

توان لازم برای دوران پمپ و پروانه دمنده از محور تواندهی تامین می شود. اتصال به محور پمپ به طور مستقیم و به محور پروانه با افزایش دور صورت می گرد. نسبت افزایش دور تا 4 برابر می رسد تا بتواند تعداد دور 2000 دور در دقیقه پروانه را فراهم سازد. تعداد افشانک ها متناسب با فشار پمپ و سرعت هوا از 6 تا 30 عدد می رسد. هرچه تعداد آن ها بیشتر باشد قطر روزنه کوچک و فشار پمپ زیاد باشد قطر ذرات محلول سم بسیار کوچک خواهد شد. بدین ترتیب نفوذ ذرات در لابه لای برگ گیـاهان بهتر خواهد بود، دبی خروجی هر یک از افشـانک ها بین 5/0 تا 3 لیتر در دقیقه است. در مسیر ارسـال ارسال سم به افشانک ها برای دو سمت دستگاه شیر های قطع و وصل جداگانه ای وجود دارد. در صورت نیاز می توان سمپـاش را طوری راه اندازی کرد که در دو سمت یا دو ردیف کـاشت، سم پاشی سم پاشی نمـاید یا این که با بستن شیر یک طرف فقط در یک سمت سمپـاشی کرد. جریـان هوا در برخی سمپاش های توربینی در دو یـا چند لوله هدایت می شود و در یک از آن لوله ها افشانکی برای تزریق محلول سم وجود دارد این محلول سم را در جهت دلخواه پخش می کنند.

 

با توجه به اهداف سمپاشی و میزان سم مصرفی در واحد سطح و کـارایی هر سمپـاش باید نوع آن را برای عملیات انتخـاب کرد. برای سمپـاشی باغ های میوه در وسعت کم و فضــاهای سبز کـه دارای درختـان بلند هستند باید از سمپاش هایی که دارای قدرت پرتاب هستند استفاده کرد. اگر این سمپاش ها بدون اتکـا به جریان هوا کار کنند، روزنه افشانک ها دارای قطر زیاد بوده و قطراتی که تولید می کنند، درشت خـواهد بود در نتیجه مصرف سم هم بیشتر می شود. در سمپاش هایی که در آن ها از جریـان هوا برای انتقـال ذرات سم استفاده می شود، محلول سم به قطرات بسیار ریز تبدیل می شود و جریان هوا ضمن خرد کردن قطرات محلول همراه آن لا به لای برگ ها و شاخه نفوذ می کند. این حـالت را مه پاشی می گویند. امروزه با توجه به اثـرات مخرب سموم شیمیـایی بر محیط زیست، از جمله خـاک و آب، تلاش زیادی می شود تا در مصرف سم بـا استفـاده از دستگاه های مدرن و پیشرفته صرفه جویی شود. میـزان مصرف سموم بر حسب لیتر یـا کیلو گرم در هکتار بیان می شود.

سمپاش های مختلف برای پخش مقدار مشخصی سم حجم متفاوتی از آب را لازم دارند. آب در سمپاش نقش حمل کننده یا انتقال دهنده ذرات سم برعهده دارد و غلظت محلول سم نیز به نوع سمپـاشی مربوط است. هر سمپاشی که بتواند ذرات سم را ریزتر نماید آب کمتری در واحد سطح نیاز خواهد داشت و غلظت سم در آب نیز بیشتر خواهد بود.

 

6 3- واسنجی (تعیین میزان پاشش) سمپاش ها

چون مصرف سم باید بر اساس نیاز باشد، بنابراین مصرف کمتر یا بیشتر از حد آن موجب زیان و خسارت خواهد شد. معمولا میزان مصرف سم بر حسب لیتر یا کیلوگرم در هکتـار یا گرم و لیتر به ازای هر درخت توسط کارشنـاس مسئول تعیین و ابلاغ گردد. اطلاعاتی هم در این زمینه بر روی ظروف سم توسط کارخانه های تولید کننده نوشته و عرضه می شود.

با توجه به دبی افشانک، عرض کار ( عرض پاشش) سمپاش و سرعت حرکت پیشروی، حجم محلولی که برای واحد سطح (مثلا یک هکتار) لازم است مصرف شود از رابطه زیر به دست می آید:

به طور مثال در یک سمپاش پشتی موتوری وقتی خروجی افشانک یک لیتر در دقیقه، سرعت پیشروی 3 کیلومتر در ساعت و عرض کار 2 متر باشد میزان 100 لیتر محلول در هکتار پخش می شود:

 

حال چنان چه قرار باشد میزان سم مصرفی 2 لیتر در هکتار باشد نسبت محلول آب و سم 100 به 2 خواهد بود یعنی 2 لیتر سم را در 100 لیتر آب مخلوط نمود و در بـاغ پاشید. اگـر با تنظیمـاتی بتوان دبی افشـانک را کمتر از این مقدار کرد میزان مصرف آب کمتر از این شده و غلـظت سم در محلول بیشتر می شود. در مه پاشی حجم آب مصرفی ممکن است به 3/1 تا 10/1کاهش یابد.

در تنظیم سمپـاش ها تعیین خروجی افشـانک ها و عرض کـار حـائز اهمیت است. خروجـی تابع فشـار پمپ و قطـر روزنـه افشـانک و عرض کـار نیز به شکل افشـانک، میـزان خروجی و قطـر ذرات محلـول بستگی دارد. این عوامـل بـاید برای یک سمپـاش به طور دقیق قبـل از شروع کـار معلـوم گـردد . میـزان خروجی برخی افشـانک ها در جداولی بر اسـاس قطر روزنه و فشار پمپ آمده است که می توان از  اعداد استفاد ه کرد. یک روش سـاده برای تعیین خروجی افشانک استفاده از ظروف مدرج و ثبت زمان برای پر شدن آن ظروف است.

 

7 3- سرویس و نگهداری سمپاش ها

سرویس و نگهداری شمپاش ها شامل دو قسمت واحد سمپاشی و واحد موتور (در سمپاش های موتوری) است.

بعد از اتمام کار سمپاشی، باقی مانده محلول را از مخزن تخلیه نمایید. محلول باقی مانده را برای مدت کوتاهی (کمتر از یک هفته) می توان در ظروف مناسب نگهداری و سپس مصرف نمود.

مخزن را چند بار با آب تمیز بشویید و چند بار تلمبه یا پمپ را با آب به کار بیاندازید تا محلول سم داخل پمپ، شیلنگ ها و افشانک هم تخلیه گردد.

اگر برای مدت طولانی از سمپاش استفاده نمی شود کلیه اجزا را تا حد امکان باز کرده و خشک نمایید.

در صورت لزوم و احساس کاهش فشار و دبی سمپاش، تلمبه و پمپ صـافی ها را بازدید و شست و شو دهید. برای شستن کلیه قطعات سمپاش می توان از آب داغ 80 درجه و پاک کننده های معمولی استفاده کرد.

_  نشتی اتصالات را برطرف نمایید.

_ در هنگام جمع کردن شیلنگ های طویل دقت شود که خم نشده و نشکند.

_ قسمت های متحرک در تلمبه های دستی باید همیشه گریس کاری شده باشد. روغن پمپ پیستونی در سمپاش چرخدار را بازدید و در صورت لزوم آن را تعویض نمونده و از کار کردن شیر فشار شکن اطمینان حاصل گردد.

_ برای سرویس و نگهداری قسمت موتور طبق دستورالعمل های موجود هر موتور عمل شود.

 

8 3- نکات ایمنی در به کار گیری سمپاش ها

 

_ استفاده از لباس کار مناسب شامل دستکش، کلاه، ماسک، لباس یکسره ضد مواد شیمیایی و کفش کار الزامی است.

_ درب دریچه ریختن سم به مخزن باید کاملا آب بندی باشد و در اثر حرکت و تکان محلول از آن خارج نشود.

_ سم را قبل از ریختن در مخزن با آب مخلوط نمایید و سپس با استفاده از صافی دریچه آن را در مخزن بریزید. محلول سم در مخزن باید کـاملا به هم زده شود و یکنواخت باشد. تجهیزات مربوط به همزنی بـاید در حین عملیـات سمپـاشی به کـار انداخته شود و محلول مدام به هم زده شود. در غیر این صورت ممکن است محلول به صورت غیر یکنـواخت در باغ پوشیده شود یعنی در قسمتی غلظت سم کم و در قسمتی دیگـر زیـاد باشد و با این که کار پـاشش در اثر انسداد مجاری (به ویژه در محلـول هایی که با گرد سم درست می شود) کار پاشش با مشکل مواجه شود.

_ در هنگام سمپاشی و استفاده از شعله افکن در خلاف جهت باد حرکت نکنید. جهت باد باید ذرات سم را از شما دور کند.

_ در هوای طوفانی و هنگام وزش باد نباید سمپاشی نمود. زیرا در این حالت ذرات سم بر روی شاخ و برگ درختان نمینشیند و خطر مسمومیت هم برای کارگر سمپاش پیش می آید.

_ از چکه کردن محلول سم از هر قسمت سمپاش که باشد باید جلـوگیری کرد. زیرا چکه کردن ضمن به هدر دادن سم موجب آلودگی محیط هم می شود.

_ کمک هـای ائلیه مربوط به مسمومیت هـای شیمیایی از راه سمـوم را یاد بگیرید تـا بتوانید در صورت لزوم به فرد مسموم کمک کنید.

 

 

بیشتر بدانید
۱۴۰۰-۰۲-۱۶

دستـورالعمل فنی سمپـاشی در مزارع گنـدم

لـزوم اصلاح و جـایگزینی روش هـای موجود در مکـانیزاسیون کشـاورزی، توجه به مدیریت نهـاده های شیمیـایی به منظور جلوگیری از آلودگی منـابع پایه (آب و خاک) و حفـاظت از محیط زیست، افزایش کمیت و کیفیت عملـکرد در واحد سطح و تولید اقتصـادی و مقرون به صرفه جهت تـامین نیاز کـشور و هدف گذاری صادراتی در سـالهـای آتی، باید مدنظر جدی قرار گیرد. عملیـات داشت یکی از مهمترین بخش عملیات کشاورزی می باشد که رابطه مستقیم با موارد فوق دارد. در حال حاضر استفـاده از 20 نوع سمپـاش در معمول می باشد که کـاربرد انواع لانس دار، بـال دار، و میکرونر در یطع مزارع گـندم بیشتر متداول می باشد.

در تحقیقی درمورد افشـانک سمپاش های بـال دار پشت تراکـتوری مشخص شد و در افشـانک های ایرانی الگوی پـاشش نـامنظم بوده و به دلیل غیر یکنواختی بالا و تولید قـطرات با انـدازه و  تعداد منـاسب توصیه نمی گردد. نتایج ارزیـابی فنی سمپاش های رایج مورد استفاده در مزارع گندم چهار  استان کشور نشان داد که مشکل اساسی، کاربرد روش های غیر علمی، کم سوادی و عدم رعـایت اصول ایمنی توسط کاربران، تنظیم نامنـاسب سمپاش، عدم توجه به شرایط جوی در حین عملیات نا آشنایی کاربران با روش های نوین سمپـاشی ، استاندارد نبودن لانس ها و افشانک ها می باشد. طی یک بررسی در کشور سوئد، مشخص گردید که از 422 سمپاش مورد بررسی، 52% افشانک ها خراب است و در 26% از آنها پمپ سمپاش اشکال فنی دارد. بی توجهی به تنظیم دستگـاه های سمپاش و همچنین نوع و کیفیت افشـانک و سایر متعلقات از جمله مهم ترین عوامل اتلاف سم بوده است.

نتـایج حاصل از بررسی سه نوع سمپاش پشت تراکتوری بوم دار، فرغونی لانس دار و میکرونر پشتی به منظور مبـارزه با علف هرز گندم در منطقه اردبیل، نشان داد که با درنظر گـرفتن عوامل فنی ، اقتصـادی و زیست محیطی، استفاده از سمپاش های میکرونر و بوم دار توصیه می گردد.

در این نوشتار سعی می شود با یک رویکرد جدید، علاوه بر بهینه سـازی سمپاش های متداول در مزارع گندم کشور و معرفی یک روش نوین، دستورالـعمل های فنی و کـاربردی در راستای کاهش مصرف آب سموم با ملاحظات زیست محیطی و ایمنی کاربران ارائه میگردد.

 

انواع سمپاش های متداول در مزارع گندم

عمده سمپاش های مورد استفاده در مزارع گندم کشور انواع لانس دار، بالدار و میکرونر می باشد که موارد فنی مهم در مورد کاربرد این سمپاش ها به شرح زیر بیان می گردد:

 

الف) سمپاش های لانس دار

در حالت کلی سمپاش هاس لانس و شیلنگ دار( پشت تراکتوری، فرغونی، زنبه ای و…)برای سمپاشی باغات شاخته شده اند و استفاده از آنها به دلائل غیر یکنواختی پاشش، محلول مصرفی بالا، بازده کم، بادبردگی شدید قطرات سم، استهلاک موتور و پمپ در اثر کار در فشار بالا(یش از 20 بار )،نیاز به نیروی کارگری زیاد، مسمومیت کاربران و… از نظر علمی صحیح نمی باشد. سمپـاش های مرسوم محدوده ای وسیع از قطـرات را از نظر اندازه تولـید می نمـایند. قطرات درشت سم در روی برگ هـا به یکدیگر پیوسته و تشکیـل قطـرات درشت تری می دهند این قطرات درشت به طرف پـایین غلـیده و روی خاک می افتند و سبب آلودگی می شوند. قطرات بسیار ریز نیز در نتیجه بادبردگی از دسترس هدف دور می شوند. لذا لازم است که با توجه به هدف سمپاشی از اندازه مشخصی از قطرات استفاده شود تا نتیجه مطلوب از عملیات بدست آید.

روش غیر اصولی سمپاشی مزرعه با سمپاش لانس دار( تصویر بالا) و تعداد کاربران بالا و نحوه همپوشانی نادرست درسطح مزرعه( تصویرپایین)

 

بـا توجه با اینکه تعداد سمپـاش هـای لانس دار در کـشور زیاد بوده و استفـاده از آنها به دلیـل عدم فرهنگ سازی در سطح کشـاورزان توسعه یافته است، به عنوان راهکـار های اصلاحی می توان دو راه حل ارائه نمود:

1 استفـاده از بال دو متری بـا چهـار عدد افشانک بادبزنی نـوع 11001 به جـای لانس در سر شیلـنگ ها

در این حالت همانند سمپـاش بـال دار پشت تراکتوری، یکنواختی پاشش در عرض بال حاصل و میزان مصرف به 300-400 لیتر در هکتار کاهش می یابد و به دلیل کاهش فشار سمپاشی به 1-4 بار، استهلاک قطعات کاهش و بازده سمپاشی افزایش می یابد. همچنین در زمین هایی که حرکت تراکتور مقـدور نیست، می توان از این روش به راحتی استفـاده نمود. در صورت ساخت بوم ار فلز سبک مانند الومینیوم ممی توان عرض کار بوم را تا 6 متر افزایش داد.

 

نمایی از بوم دستی جایگزین لانس

 

2 استفاده از لانس مجهز به افشانک سرامیکی

اصلاح ادوات کـم هزینه ترین و اقتصادی ترین روش برای بهبود عملـکرد سمپاش های موجود است. بـا توجه به اینکه طبق مصوبه شورای عـالی استـاندارد، از سال 1388 مـاشین هـای کشاورزی مشمول استاندارد اجبـاری شده است. اهتمام جدی سازندگان به استـاندارد سازی ادوات و توجه ویژه کشاورزان به این امر در زمـان خرید ضروری می باشد. علیرغم عدم توصیه کـاربرد سمپاش های لانس دار در مـزارع گندم، با توجه به بضـاعت مالی اندک کشـاورزان، نتـایج استفاده از لانس مقاوم و استـاندارد با افشانک سرامیکی به صورت میدانی در شهرستـان ارومیه نشان داد کـه میـزان مصرف سم، در مقایسه با لانس های مرسوم و غیراستـاندارد تا حدود 25% کـاهش می یابد. عمر مفید افشانـک های سرامیکی به طور معنی داری بیشتر از انواع مرسوم می باشد و بـاعث کاهش هزینه واقـعی در هکتار می شود. مهم ترین مزیت این راه حل نیـاز به صرف کمترین هزینه از سوی کشاورزان است.

تاثیر جنس افشانک در افزایش دبی در تعیین میزان سایش بعد از 40 ساعت آزمون

 

ج) سمپاش های میکرونر

روش های نوین سمپاشی علیرغم اینکه هزینه بر می باشند ولی کاهش میزان مصرف سم در مقایسه با اصلاح ادوات موجود معنی دار می بـاشد. درحال حاضر در دنیا کاربرد روش های نوین با حجم مصرف کم در سطح مزارع متداول می باشد مه در این میان سمپاش های میکرونر با توجه به نتایج مثبت تحقیقاتی و بومی سازی ساخت آن در داخل کشور معرفی می گردد. با توجه به مشکلات عدیده کـار با سمپاش های مرسوم از جمله ایجـاد ذرات غیر یکنواخت، مصرف محلول سم بالا، کم بودن اثرات سمپـاشی و قطعات یدکی گران و قیمت خرید اولیه بـالا، ایده سمپاشی میکـرونر با استفـاده از صفحـات چرخان برای ایجـاد ذرات ریز و یکنواخت ارائه گردیده است. در این روش مایع سم در وسط یک دیسک چرخان ریخته شده و روی سطح دوار به صورت یک لایه ی نازک گسترش یافته و به شکل قطراتی کاملا مجزا در می آید با این روش اندازه قطرات محلول سم تحت کنترل خواهد بود و بدلیل ایجـاد ذرات ریز و کاملا یکنواخت حجم محلول سم پاشیده شده 20 -10 برابر کمتر از مقدار مورد استفاده در سمپاشی های مرسوم خواهد بود. از ویژگی های صفحات چرخان وجود شیار های فوق العاده ظریف در لبـه آن است که همچون موزعی برای محلول سم به شمار می رود و باعث ایجاد ذراتی کاملا یکنواخت از محلول سم می شود.

نحوه تبدیل محلول سمی به قطرات با اندازه یکنواخت توسط صفحات چرخان

 

میکرونر ها را می توان بر روی انواع سمپاش های پشتی و تراکتوری نصب نمود. با توحجه به خصوصیات کشاورزان همچون ضعف بنیه مـالی و پایین بودن سطح سواد ایشان، این سمپـاش هـا از قیمت خرید اولیه و هزینه تعمیر و نگهداری پـایینی برخوردارند و کشاورزان با یک آموزش کوتاه مدت قادر به کار با این سمپاش ها هستند. هزینه های عملیاتی اینگونه سمپاش ها نیز با توجه به صـرفه جویی قابل توجه در میزان محلول مصرفی تا حد زیادی کـاهش می یابد. از نظر سهولت و انعطـاف پذیری عملیـاتی نیز از جمـله مکـانیسم های سـاده، فـاقد صدا و لـرزش محسوب می شوند. و می توان بـا توجه به شرایط محصول از میکـرونر ها برای سمپاشی زراعت های کوتاه و بلند همچنین سمپـاشی باغات به خوبی بهره برد. همچنین نتایج تحقیقات نشان می دهد با توجه شدن سمپاش های میکرونر به سامانه هوا کمک یا دمنده، کارائی این نوع سمپاش افزایش یافته و در برابر آلودگی محیط زیست و کاربران به نحو مطلوبی عمل نمود.

یک نمونه سمپاش میکرونر پشت تراکتوری

 

شرایط آب و هوائی جهت عملیـات سمـپاشی

نتـایج تحقیقـات انجام شده در کشور نشان می دهد که آگـاهی کاربران در مورد عوامل آب و هوایی موثر در حین عملیـات سمپـاشی کم می باشد که این امر بطور معنی داری باعث افزایش مصرف هـدررفت سموم، آلودگی محیط زیست و کـاربران می شود. عوامل موثر آب و هوائی در هنگام عملیات سمپاشی عبارتند از:

 • سـرعت و جهت بـاد: سرعت باد معمولا بحرانی ترین عـاملی است که نقش عمده در بادبردگی قطرات سم به خـارج از هدف موردنظر می شود.با افزایش سرعت باد، قطرات ریزدور تر از هدف سقوط می کنند. قطرات درشت تر کمتر به وسیله باد تحت تحت تـاثیر قرار می گیرند و سریع تر سقوط می کنند با ایـن وجود بـاد های تند می توانـد حتی موجب شود قـطرات بزرگتر به خـارج هدف حرکت کنند. مطـالعاتی که در تونل باد و سطح مزرعه و یا با کـاربرد مدل های شبیه سـازی رایـانه ای انجام شده نشان می دهد که یک رابطه خطی بین بـادبردگی سم و سرعت باد وجود دارد. حداکـثر سرعت مجاز باد برای عملیـات سمپـاشی سه کیلومتر در سـاعت می باشد. البته ذکـر این نکته ضروری است که در شرایـط بدون باد ذرات بسار ریزی مـایع سمی فـاقد قدرت نشستن بر روی هـدف هستند و یک حداقـل سرعت بـاد (کمتر از سه کیلـومتر در سـاعت) برای عملیـات سمپـاشی اهمیت دارد. جهت باد نیز باعث بـادبردگی سموم می شود. نتایج تحقیقات انجام شده در مزارع گـندم در سطـح کشور نشان داد که کاربران باد یا خلاف جهت باد سمپاشی می کردند که این امر بـاعث هدر رفت سموم و ایجاد مسمومیت می باشد. عملیات سمپاشی باید مطابق با شکل زیر عمود بر جهت باد توسط کاربر یا تراکتور انجام شود.
روش سمپاشی مزرعه با در نظر گرفتن جهت باد

 

اصـول زیست محیطی و ایمـنی

نـتایج حاصل از تحقیقات در سطح مزارع گندم کشور نشـان داد که اغلب کاربران توجه لازم به حفـاظت از محیط زیست و ایمنی فردی ندارند. نداشتن کلاه ایمنی، ماسک، عینک، لباس مناسب بدون درز در قبل و حین عملیات سمپاشی باعث ایجاد مشکلات مسمومیتی برای کاربران و آلودگی منابع آبی و نیز عدم جمع آوری قوطی های سموم باعث آلودگی محیط زیست و حیوانات شده بود. نمونه ای از موارد مشاهده شده  نشان داده است.

 

اختلاط نادرست و غیر علمی محلول سم

 

نداشتن لباس مناسب ، ماسک و دستکش
روش نادرست پرکردن آب مخزن سم

 

آلودگی آبهای سطحی به دلیل برگشت محلول سمی

 

پیشنهـادات

 • کشـاورزان محترم قبل از شروع عملیـات سمپاشی اطلاعات لازم در خصوص شرایـط جوی، نوع سم و درصد اختـلاط و نحوه انجـام عملیـات را  از طریق دستورالعمل هـای مـراکز تحقیقـاتی، کمیته پیش آگـاهی سـازمان جهـاد کشـاورزی و سـازمان هواشناسی دریافت نمایند.
 • بـا عنـایت به اجباری شدن استـاندارد سازی ماشین های کشـاورزی در کشور، بهره برداران و کشـاورزان می بایست در حین خرید تجهیزات سمپاشی به استاندارد بودن آنها توجه داشته باشند.
 • استفاده از روش های سمپاشی نوین به جای سمپاش لانس دار در راستای کاهش مصرف سموم و آب توصیح می شود.
 • رعایت اصول زیست محیطی و ایمنی فردی جهت حفظ منابع و توسعه پایدار کشاورزی ضروری می باشد.

 

نتیجه گیری

 • کم هزینه راه حل برای اصلاح سمپـاش های لانس دار، جـایگزینی لانس و افشـانک مقـاوم و استـاندارد یا بوم دستی مجهز به افشانک بادبزنی می باشد.
 • استفـاده از افشـانک های سرامیکی با توجه به عمر مفید و مقـاومت به سـایش، در سمپاش های لانس دار و بوم دار پشت تراکتـوری باعث کـاهش مصرف سم و هزینه ها در واحد سطح می شود.
 • استفـاده از سمپـاش های میکرونر مجهز به سامـانه هوا کمک در مزارع گندم باعث کـاهش هزینه عملیات داشت و مصرف محلول سم می شود.
 • استفاده از لباس ایمنی، ماسک، کلاه ایمنی بهتر کاربران و جلوگیری از آلودگی زیست محیطی، لازم است.

 

 

بیشتر بدانید
۱۴۰۰-۰۲-۰۷

مشخصات سمپاش پشت تراکتوری

سمپاش پشت تراکتوری بالدار گونه ای از سمپاش های با کیفیت و سایز بزرگ است که منـاسب برای نصب بر پشت تراکتور می باشد و با استفاده از آنها می تواند سطح های زیر کـشت زیادی را سمپاشی کرد.

در سمپاش های پشت تراکتوری بالدار با استفاده از بال هایی با عرض 10 ، 12 و 14 متر در مدل های مکانیکی و 18 و 19 متر در مدل های تمام هیدرولیک و نیمه هیدرولیک در ایران موجود می باشد.

 

سمپاش بالدار تمام هیدرولیک
سمپاش بالدار نیمه هیدرولیک

 

سمپاش بالدار مکانیکی
سمپاش بالدار مکانیکی

 

 

 

 

 

سمپاش بالدار مکانیکی

 

مشخصات سمپاش پشت تراکتوری بالدار

همـانطور که مطلع هستید سمپاش ها دارای انواع زیـادی می باشند که از نقطه نظر های مختلف مـانند اندازه، نوع شـاسی مورد نیاز برای سوار شدن، نوع متریال های استفاده شده، ساختار و … باهم متفاوت هستند و تشابه هایی دارند که سمپاش های بالدار پشت تراکتوری،سمپاش های بنزینی، دوشی و ….گونه هایی از آنها می باشند.

از مشخصات سمپاش های پشت تراکتوری بالدار این است که:

مخزن پلی اتیلن با ظرفیت های400 و 600 لیتری زرد یک تکه

400 و 600 لیتری مخزن سبز مجهز به مخزن شست و شوی دست

800، 1000 و 2000 لیتری، مجهز به مخزن شست وشوی سیستم و شست و شوی دست

سمپاش بالدار مکانیکی

شاسی قابلیت نصب بر تراکتور های مختلف مانند فرگوسن و تراکتور های رومانی را دارا می باشد.

دارای گنجایش مناسبی می باشد و مقدار کافی از سیال را در خود جای می دهند.

به دلیل داشتن بال های مناسب، در هر دور رفت و برگشت وسیله، سطح مناسبی از زمین سمپاشی می شود و به عبارتی باله های آن عرض مناسبی از زمین را در بر می گیرد.

دارای استحکام خوبی می باشند و در برابر ضربات احتمالی بهترین مقاومت خوب را از خودشان نشان می دهد.

این وسیله را برای اسپری هر گونه سم یا کود مایع میتوان استفاده کرد.

قابلیت تنظیم ارتفاع بال از سطح محصول به صورن دستی در سمپاش های بالدار مکانیکی و به صورت هیدرولی در سمپاش های بالدارر نیمه هیدرولیک و تمام هیدرولیک

قابلیت نصب قرقره شیلنگ جمع کن و لانس بر روی شاسی ( به صورت اختیاری)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بیشتر بدانید
۱۴۰۰-۰۲-۰۲