«بیشتر بدانید»

نکاتی درباره سمپاشی (ساده اما مهم)

از دوران قدیم، کشاورزان و باغداران برای توسعه کشاورزیو افزایش محصولات باغی می دانستند مه در کنار آبیاری، کود دهی و برخورداری از نور آفتـاب، یکی از اصول اولیـه برای محصول خوب، سمپـاشی صحیح و به موقع باغـاتشـان می باشد. البته جدیدا در برخی مـزارع بجـای سمپـاشی برای حفـظ محصولات از روش های ارگـانیک استفـاده می شود که به دلیل کـمبود امکـانات هنوز به اندازه کافی مورد اقبال قرار نگرفته و همپنان سمپاشی سنتی مورد توجه و قابل انجام است.

اصول صحیح سمپاشی چیست؟

علاوه بر کشت صنعتی و گسترده محصولات باغبانی و کشاورزی در مزارع یا گلخانه ها، با گسترش زندگی آپارتمـانی و دوری مردم از فضاهای سبز؛ لزوم استفاده از گیاهان آپارتمانی جهت نشاط و شـادابی فضای داخلی منازل کاملا احساس می شود. امـا باید توجه داشت که گیـاهان آپارتمـانی هم موجـودات زنده ای هستند که نیـاز به رسیدگی و مـراقبت دارند؛ بنـابراین لازمست تا اصول نگهداری آن ها با کوددهی، سمپاشی گل و گیاه و بهترین سم را شناخته و شادابی را برای آنها و افراد خانه به ارمغان بیاوریم.

مسلمـا انواع مختلفی از گیـاهان و انواع سموم وجود دارند و با شناخت کـافی از گیاه می توان سم مناسب آفات احتمالی را شناسایی کرد. سمپـاشی حشرات و باغـات کشـاورزی و درختان از موارد مهم در حوزه کشاورزی می باشد که اگر درست و به موقع انجام نشود برای برداشت محصول دچار مشکل شده و خسارات زیادی به همراه خواهد داشت.

به طور کلی می توان موارد لازم برای سمپاشی را اینگونه دسته بندی کرد:

1 . پیش از آغاز سمپاشی در ارتباط با نوع آفات و استفاده از سموم مناسب مشورت کنید.

2 . کسی که سمپاشی می کند باید آموزش کامل اصول سمپاشی رت دیده باشد.

3 . سم با بسته بندی ناسالم و مشکوک یا تقلبی نگیرید.

4 . در حمل آفت کش ها اصول ایمنی را رعایت کنید. بخارات سمی ب مرور زملن باعث ایجاد حساسیت خواهد شد.

5 . بعد از سمپاشی استحمام و شست و شوی لباس ها انجام شود.

6  . مواد غذایی را از محیط دور کرده و مواد آلوده به سموم را دفن کنید و یا آتش بزنید.

7 . کلیه قسمت های آلوده به سم باید با آب فراوان شسته شوند.

8 . آفت کش ها را جداگانه و دور تز دسترس کودکان انبار کرده و پیش سایر مواد نگذارید.

9 . ظروف آفت کش را برای استفاده های بعدی به کار نگیرید.

10 . از دوز مناسب استفاده کنید.

11 . ظروف سم را پس از سوراخ کردن، دفن کرده و بسوزانید.

12 . از دست زدن به آفت کش ها خودداری کنید.

13 . حیوانات و پرندگان باید دور از مکان سمپاشی شده باشند.

14 . هنگام وزش باد و باران، نباید سمپاشی صورت گیرد.

15 . به خاطر داشته باشید که سم تا زمانی که مرطوب است و کاملا خشک نشده، می تواند مسمومیت ایجاد کند.

16 . خانم های بـاردار، کودکان، افرادی که دچار بیماری هستند و از حساسیت های پوستی رنج می برند، در حین سمپاشی در محل حضور نداشته باشند.

17 . بعد از سمپاشی و بازگشت به منزل تمامی پنجره ها و سیستم تهویه را روشن کرده و خانه را هوادهی کنند.

بهتـرین زمـان بـرای سمپـاشی چه زمـانی است؟

زمـان مناسب برای سمپاشی متفـاوت است بطوری که برای بعضی حشرات صبح زود (سموم سیستمیک) و برای برخی درگـر غروب آفتاب (سموم بیولوژک) مناسب است. در هر حال با دیدن اولین آفت باید سریعـا سمپاشی را آغاز نمود. دمای مناسب برای اسپری کردن سم 27 درجه سـانتیگراد می باشد . فصول مناسب سمپاشی بخصوص در مورد درختان دانه دار قبل از بهار و از زمان تورم جوانه ها می باشد.

در مورد گیـاهان آپارتمانی بسته به نوع گـل و شرایط اقلیمی محل، زمـان منـاسب سمپاشی متفـاوت خواهد بود. سم های شیمیـایی به شکل پودر یا محلول در بازار وجود دارند و برای رهـایی از آفت مورد نظر سم منـاسب را شنـاسایی نمود. توجه کنید که گیاهان جوانتر در برابر آفتها بسیار حساس هستند و باید مرتب به صورت دوره ای مورد معاینه قرار گیرند.

 

انـواع سم در سمپـاشی

به طور کلی چند دسته بندی برای سموم وجـود دارد:

سمـوم بیول2وژیک:

سم بیولـوژیک که کاملا ارگـانیک می باشد، به منظور کنترل آفـات و بیمـاری گیاهان تولید شده و با هر نوع شرایط محیطی سـازگار است. باکتری های مورد استفـاده در آن قادر به تولید انواع آنتی بیوتیک هـا ایجاد رابطه انگلی بوده و بـاعث کنترل بسیـاری از آفات و بیماری های گیـاهی، بهبود ساخت آنتی اکسیدان های تنش زا و تولـید هورمون های گیـاهی و تحریک رشد ریشه و بهبود جذب مغذی های مورد نیاز است.

سموم سیستمیک:

این گروه از سموم ممکن است خواص گـوارشی، تمـاسی یا تدخینی و یا همه ی آنهـارا داشته باشند. اما ویژگی مهم آنها این است که پس از پاشیده شدن روی سطح گیاه یا کـاربرد در خاک از طریق ریشه، به سرعت به داخل نسج گیاه نفوذ کرده و در کلیه ی اندامهای آن پخش می شوند و آفاتی را که از داخل یا خارج گیاه تغذیه می کنند از بین می برند.

دسته بندی هـای دیگری نیز جود دارد که شـامل نوع آن (پودری، محلول و…) و یا نحوه نفـوذ ( گوارشی، تماسی، تدخینی) و موارد دیگر نیز می باشد.

 

 

بیشتر بدانید
۱۴۰۰-۰۲-۲۱

سمپاش ها

هـدف رفتاری:  با یـادگیری این فصـل فراگـیر می تواند:

 1. انـواع روش هـای سمپاشی را بیـان کند.
 2. انـواع سمپـاش دستی را توضـیح دهد.
 3. روش کـار سمپـاش هـای دستی را توضـیح دهد.
 4. انـواع سمپـاش های تلـمبه ای را توضیح دهد.
 5. انـواع سمپـاش پشتی موتوری را توضیـح دهد.
 6. روش کـار سمپـاش پشتی موتوری را توضیح دهد.
 7. اجزای سمپـاش پشتی موتـوری و تلمـبه ای را بیـان کند.
 8. اجـزا و روش کـار سمپـاش چرخدار و موتـوری را توضیح دهد.
 9. روش کـار سمپـاش تراکـتوری بـاغی را توضیـح دهد.
 10. روش تعیین مـیزان پـاشش در سمـپاش را توضـیح دهد.
 11. انواع سمـپاش را راه انـدازی کنید.
 12. نکـات ایمنـی در مورد کـار با سمپـاش را توضـیح دهد.
 13. انـواع سمپـاش را سـرویس و نگهـداری کند.
 14. با سمپـاش گلخـانه یا باغ را سمـپاشی کند.

 

یکی از روش های مبارزه با علف های هرز، حشرات، آفـات و بیمـاری ها در باغ های میوه و فضاهای سبز استفـاده از سموم شیمیایی است. این موارد باید به صورت یکنواخت با مقدار تعیین شده ای پاشیده شوند، به همین دلیل برای این کار از سم پاش ها استفاده می گردد. سمپاش ها در انواع، اندازه ها و ظرفیت های مختلف موجود می باشند که متناسب با نوع سم و وسعت محل مورد نظر انتخاب می شوند.

 

1-3- طبقه بنـدی فن آوری هـای سمپاشی

روش های سمپاشی به صورت حجم بالا، حجم کم و حجم خیلی کم طبقه بندی شده اند که این طبقه بندی با توجه به حجم کل مایع پـاشیده شده در واحد سطح زمین انجـام می گردد. در ابتدا، سمپاشی حجم بالا برای استفـاده از حداقل مایع رقیق کننده  سم افزایش پیدا کرد. در سمپـاشی اندازه مطلوب قطرات سم متناسب با نوع آفت متفاوت است. قطرات کوچک برای کنـترل حشرات و آفت ها به کـار می روند در صورتی که از قطرات بزرگتری برای مبـارزه علف های هرز استفاده می شود. نوع دستگـاه یا ماشینی که برای پاشش سم استفاده می شود به روش سمپاشی و اندازه قطرات سم بستگی دارد. به عنوان مثـال اندازه قطرات، سطـح پوشش دهنده و فـاصله پاشش عواملی هستند در تعیین نـوع دستگـاه یا مـاشین موثر باشند. بر این اسـاس انواع مختلف از نظر نوع و اندازه سم، شرایط مختلف مزارع، باغ ها، گلخـانه ها و نوع آفت وجود دارد. این سمپاش ها در اندازه های مختلف از دستی با حجم و ظرفیت کم تا انواع تراکـتوری ها موجود می باشند. نیروی مورد نیاز سمپاش از دست کاربر، موتور های کوچک و یا محور توان دهی تراکتور تامین گردد. در برخی شرایط سمپاشی به صورت بسیار وسیع با سمپاش های تراکتوری در مزارع انجام می گردد در صورتی که امروزه استفاده از سمپاش های بسیار دقیق که سم را در اندازه های بسیار کم و به صورت کنترل شده در سطوح بسیار کوچک و هدف گذاری شده می باشند، به کار می روند.

انجـام پاشش سم موجود در مخزن سمپـاش ها با ایجـاد فشـار و یا ترکیبی از فشـار و مکش انجـام می گردد. در برخی از سمپـاش هایی که با فشار مثبت کار می کنند مـایع سم از مخزن و از طـریق لوله ای به مجرایی که هوای تحت فشـار از آن خـارج می گردد منتقل می شود. در انتهـای لوله، افشانک وجود دارد که مایع سم را به صورت پودری به مجرای عبور جریـان تزریق می کند و سم توسط جریان هوا به محیط منتقل می گردد.

 

سمپـاش هـای مختلفی از نظر ظرفیت کـار، منبع تـامین نیرو و چگونگی حمل و جا به جـایی وجود دارد که مهم ترین انواع سمپـاش هایی که در باغبانی به کار می روند در این فصل به کار می روند.

 

2-3- سمپـاش هـای دستی

سمپـاش هـایی هستند که نیروی مورد نیـاز برای پـاشش و حمل آن ها با دست کـاربر تـامین می شود. این سمپـاش ها منـاسب کار برای سطوح و فضـاهای کوچک و محدود می باشند. ظرفیت مخزن آن ها کم بوده و معمولا از چند لیتر بیشتر نیست. در برخی از این سمپـاش ها از ترکیب فشـار و مکش برای پـاشش استفـاده می گردد مانند سمپاش لوله ای دستی، سمپاش گلخانه ای و امشی.

 

__ سمـپاشی ماشه ای

کوچک ترین و ساده ترین سمپاش دستی که برای سطوح بسیار محدود به کار می رود سمپاش های ماشه ای هستند. که از مخزن و بدنه تشکیل شده است.

 

پـاشش در این وسیله از ترکیب فشـار و مکش پدید می آید. هنگاهی که دسته به وسیله دست کاربر جمع می شود پیستون با حرکت به سمت عقب ضمن جمع کردن فنر داخل محفظه سیلندر و سم موجود سیلندر و مجرای داخلی بدنه را تحت فشار قرار می دهد. فشـار مایع، ساچمه را بر روی مجرای ورودی هدایت کـرده و آن را مسدود می کند. مایع تحت فشار به سمت مجرای خروجی هدایت شده و با جلو راندن سوزن مجرای خروجی از افشـانک به صورت پودری خارج می گردد. با رها شدن دسته پیستون یا نیروی فنر به جلو رانده می شود و فشار داخل بدنه قطع می گردد و فنر برگرداننده، سوزن مجرای خروجی را به عقب رانده و این مجرا مسدود می شود. در این حـالت فشـار منفی، مکش ایجاد شده در فضای داخلی بدنه ساچمه را از محـل خود بلند کرده و مجرای ورودی باز می شود و مایع سم از مخزن به داخل فضای بدنه کشیده می شود.

 

__ سمـپاش لوله ای دستـی :

سمپاش لوله ای دستی فاقد مخزن سم می باشد. و از یک لوله به طول 5/2 تا 5/3 متر تشکیل شده است.

 

یک سر این لوله تلمبه و افشانک و در سر دیگر آن یک شیلنگ با صافی قرار دارد. هنگام سمپاشی انتهای شیلنگ که مجهز به صافی است را داخل ظرف حاوی محلول سم قرار می دهند. با جلو راندن قسمت متحرک دسته، پیستون داخل لوله جلو رفته و مـایع درون لوله را با فشار از افشـانک خارج می کند. با عقب رفتن دسته متحرک و پیستون، در لوله مکش ایجـاد شده از ظرف مـایع به درون لوله کشیده می شود. از این وسیله برای از بین بردن آفات در بـاغچه ها و محیط های کوچک استفاده می شود.

 

__سمپاشـی دستی گلـخانه ای:

سمپاشی دستی گلخانه ای نیز نوعی سمپاش لوله ای است با این تفاوت که این سمپاش دارای یک مخزن ثابت با حجم 2 الی 3 لیتر می باشد.

 

__امشـی:

در نوعی دیگر از سمپاش های دستی که در ایران با نام امشی شناخته می شوند، پاشش با ایجاد فشار انجام می گردد. این وسیله از یک مخزن و بلمبه دستی تشکیل شده است. پیستون تلمبه در داخل سیلندر حرکت کرده و هوا را ضمن حرکت به جلو به دو قسمت مساوی تقسیم می کند، یک قسمت را داخل مخزن سم و قسمت دیگر را مستقیما به آخر استوانه ای در انتهای آن پخش کنن قرار دارد می فرستد. به خاطر اختلاف فشاری که در بالای مخزن به وجود می آید سم به صورت ذرات ریز به بیرون پرتاب می گردد. از این وسیله برای پخش سمومی که کاملا حلال هستند در محیط کوچک استفاده می گردد.

           

 

3-3- سمپـاش پشتی

1-3-3- سمپاش پشتی تلمبه ای:  این سمپاش ها برای محلول پاشی در باغ های میوه و فضـاهای سبز کوچک ( کمتر از یک هکتـار) کاربرد دارند، اجزاء اصلی تشکیل دهنده این سمپـاش ها شـامل مخزن، صافی، تلمبه دستی، شیلنگ، میل افشـانک ( لانس) افشـانک و بند است. سمپـاش های پشتی تلمبه ای از نظر نوع فشـار که بر مایع سمپاشی وارد می شود به دو نوع فشار دائم و فشار متناوب تقسیم می شود.

در نوع فشار دائم مخزن طوری است که تحمل فشار هوا را تا حدود 8 اتمسفر دارد. این فشار هوا به وسیله یک تلمبه دستی که مخزن نصب است ایجـاد می شود. پس از ریختن مـایع سم تا حداکثر 3/2 حجم مخزن، کـاربر قـادر است با زدن تلمبه فشار لازم را در مخزن ایجاد نماید. با وجود چنین فشاری مایع سم از طریق شیلنگ به میل افشانک می رسد و آماده است تا با فشار دادن دسته و بـاز شدن شیر با فشـار زیاد از افشـانک خارج گردد. در این صورت عملیـات پاشش سم به طور دائم تا زمانی که فشـار مطلوب وجود دارد انجام میگیرد. برخی از این سمپـاش ها مجهز به فشار سنج برای نشان دادن فشار داخل مخزن و شیر فشار شکن برای جلوگیری از خطرات احتمـالی ناشی از افزایش بیش از حد فشـار می باشد. مخزن در گـذشته فلزی بود ولی اکنون اغـلب از پلاستیک فشرده ساخته می شود  و حجم آن بین 10 تا 15 لیتر است. تلمبه دستی در مخزن  و درون مایع سم غوطـه ور است و روزنه خروجی هـوای فـشرده آن مجهز به شیر یک طرفه است. یعنی فقط به هوا اجـازه اجازه ورود به مخزن را می دهد و مانع از ورود مایع سم به تلمبه می شود.

 

در قسمت دسته یک شیر تعبیه شده تا خروجی سم تحت کنترل باشد. برای جلوگیری از انسداد افشانک چندین صافی وجود دارد از جمله صـافی اولیه در موقع ریختن سم، صـافی ورودی مایع به شیلنگ و صافی موود در میل افشـانک، طول شیلنگ و میل افشـانک 5/1 الی 2 متر است. قطر افشـانک ها متفاوت بوده و برای اهداف مختلف سـاخته شده است. هرچه قطر افشانک کمتر باشد و فشار هوای داخل مخزن بیشتر باشد مایع به ذرات ریزتری تبدیـل می شود.  افشانک های با قطر زیاد برای سمپاشی فواصـل دوردست به کار می رود. در بعضی از میل افشـانک های این سمپاش ها میله ای برای تنظیم میزان خروج مایع سم از افشانک وجود دارد که به وسیله آن می توان طول پاشش و میزان پاشش را تغییر داد. میزان پاشش سم در این سمپاش ها حدود 3/1 تا 1 لیتر در دقیقه می باشد. در سمپاش های تلمبه ای نوع فشار متناوب، همزمان با عملیات سمپاشی باید مدام تلمبه دستی را زد تا این که سم مایع در شیلنگ با فشا مورد نیاز جاری شود. اجزاء این سمپاش ها شامل مخزن، تلمبه دستی و اهرم آن، شیلنگ و افشانک است.

 

اصول کـار آن بدین ترتیب است که در مخزن فقط مایع سم وجود دارد و هیچ گونه فشـاری بر روی مایع نیست. به همین دلیل مخزن لازم نیست فشـار زیادی را تحمل کند و مـایع به وسیله تلمبه دستی مکـیده شده و با فشـار در شیلنگ جـاری می شود. نوع تلمبه دستی، پیستونی یا دیـافراگمی است که در قسمت هـای ورودی و خروجی سم به تلمبه شیر یک طرفه قرار دارد. چون دبی مـایع خروجی در این تلمبه ها یکنـواخت نیست، در قسمت دهش (خروجی) این تلمبه هـا یک عـدد محفظه هوا قرار دارد که مقداری مایع در آن ذخیره می شود . مکث های کوتاه بین دهس و مکش را جبران می کند. فشـار تولید شده به وسیله این تلمبه هـا بین 3 الی 4 اتمسفر برای تولـید فشـار مورد نیاز ابتدا قبـل از باز کردن شیر موجود روی دسته، چند بار تلمبه زده می شود تا فشـار به حد کـافی بالا برود. حجم مخزن بین 10 الـی 20 لیتر است. برای اینکه عمل تلمبه رنی به خوبی صورت گیرد، سمپـاش را باید کاملا به پشت سوار کرد و بند سمپـاش را تا جایی که ممکن است محکم نمود و اهرم زا به طور کامل تا اخرین نقطه ممکن بالا و پایین دارد. میزان پاشش حداکثر 1 لیتر در دقیقه است.

 

2-3-3- شمپاش پشتی موتوری: برای سهولت کار نیز افزایش بازده عملیات سمپاشی، این سمپاش ها ساخته و ارائه شده اند که موتور توان لازم برای تـامین فشار در مـایع سم و پاشیدن آن را بر عهده دارد. اجـزاء اصلی این سمپـاش ها شامل مخزن سم، بدنه، بند و پشتی، موتور احراقی، پمپ دوار، پروانه تولید باد( دمنده) شیلنگ، دسته سمپاشی، افشانک و صافی ها.

سمپاش های پشتی موتوری هم در دو نوعند که در نوع اول  (پودر پاش) اجزاء تشکیل دهنده همانند سمپاش های پشتی تلمبه ای فشار متناوب است و  در آن برای ایجاد فشار به جای تلمبه دستی از یک پپمپ دوار استفاده شده است. این پمپ به وسیله یک موتور احتراقی دو زمانه تک سیلندر کار می کند. فشار تولید شده به وسیله پمپ حدود 10 اتمسفر طول فشار پاشش در حدود 8 متر را تامین می کند.

 

مخزن سم پلاستیکی است و حجمی در حدود 10 الی 20 لیتر دارد. بدنه برای نصب اجزاء بر آن و به پششت گرفتن سماش توسظ بند بسیار سبک ساخته شده است و محل نصب موتور به آن به لرزه گیر مجهز است. موتور احراقی دارای حجمی بین 20 تـا 45 سـانتی متر مکـعب دارد و توان آن معتـدل 9/0 تا 5/1 اسب بخـار می باشد و پمپ به طور مستقیـم به محور خروجی موتور متصل است.

سم از مخزن به وسیله پمپ مکیده شده و با فشار در شیلنگ جاری می شود. در مسیر خروج مایع از پمپ از یک شیر فشـار شکن استفاده شده است تا مازاد مایع پمپاژ شده یا همه آن در صورتی که از افشانک خـارج نشود دوباره به مخزن بـرگردد. بدین ترتیب عمل هم زدن محلول در داخل مخزن نیز انجام می شود. با فشار دادن اهرم روی دسته، شیر آن باز شده و مایع با فشـار به افشانک می رسد و توسـط آن به صورت قطرات ریز در آمده و در اطراف پاشیده می شود. میزان پاشش این سم ها 5/0 تا 5/1 لیتر در دقیقه است.

در سمپـاش های نوع دوم ( ذره پاش) که بیشتر از نـوع اول کـاربرد دارد، وظیفه اصلی موتور، دوران یک پروانه است این پروانه بادی را با سرعت 60 الی 120 متر بر ثانیه تولید می کند که میزان جابه جایی هوا 200 الی 300 لیتر در ثانیه است. وقتی مایع سم توسط افشانک توسط افشانک مخصوص در مسیر این جریان باد قرار می گیرد، به ذرات بسیار ریزی در حد 40 تا 150 میکرون تبدی می شو. سرعت باد مزبور این ذرات را تا فاصله 10 تا 15 متری پرتاب می نماید. قدرت موتور 2   تا 5 قوه اسب بخار است و میزان پاشش سم 1/0 تا 3 لیتر در دقیقه می باشد.

 

برای خروج سم از مخزن و رسیدن آن به افشانک و دو روش عمل می شود.

1 – به صورت ثقلی و خلا نسبی که در سر افشانک در اثر وجود سرعت بالا ایجاد می شود.

2 – استفاده از یک پمپ دوار کوچک با فشاری معادل 5/1 اتمسفر که به وسیله موتور، همزمان با پروانه می چرخد، استفاده از ایـن پمپ کـمک می کند تا از افشـانک های قـطر کم استفـاده می شود و قطرات مایع سم به ذرات بسیار ریز مانع تبدیل می شود در نتیجه در مصرف سم و آب صرفه جویی میشود.

به منظور ایجاد فشار نسبی در مخزن برای خروج آسان تر سم و نیز جبران خلایی که در اثر تخلیه سم ممکن است در مخزن پیش بیـاید مجرایی برای ارسـال هـوا از دمنده به مخزن وجود دارد. دهـانه مجرای ورودی هوا در داخل و بالاترین قسمت مخزن است و طوری است که امکان رفتن سم از طریق آن قسمت دمنده وجود ندارد.

به منظور هدایت جریـان پاشش در جهت دلخواه و دادن شکل منـاسب به آن، که بستگی به نوع گیاهان دارد، توری های مختلفی برای دهانه ساخنه شده است.

از این نوع سمپـاش ها می توان برای پخش هـا و کود هایی که به صورت گرد هستند، استفـاده کرد، برای این منظور باید قطعـاتی را نصب و اضـافه نمود. از جمله شیلنگ خروجی سـم باید قطر بیشتری (حدود 5/2 سـانتی متر) داشته باشد. به همین دلیل چنین قطری در محل خروج سم از مخزن پیش بینی شده است. این شیلنگ بعد از دهـانه دمنده به لوله اصلی هوا نصب می شود و گرد را در معرض جریان هوا قرار دادن یک قطعه اضافی کاهش می یابد که باعث افزایش سرعت هوا می گردد. برای ایجاد فشار نسبی بیشتر در داخل مخزن جهت خروج گرد از آن، قطر لوله ورودی هوا از دمنده به مخزن نیز باید بیشتر از قبل (حاالت مایع پاشی) باشد.

بـرای سوزاندن علف هـای هرز و دفع آفـات می توان بـا کمی تغییرات، سمپـاش را به شعله افکن تبدیـل کرد. این عمـل با تعویض لوله هوا و جـایگزین نمودن آن با قطعه دیگـری که شامل یک لوله فلزی و یک محفظه اشتعال( ایجاد شعله) است، صورت می گیرد. نحوه ی کار بدین ترتیب است که شعلـه افکن به لـوله خرطومی متصـل می شود و در مخزن، سم سوخت مناسب مانند گازوئیل و نفت ریخته می شود.با عبور جریان هوا با سرغت زیاد از یک مجرای کم قطر و قرار گرفتن سوخت در معرض این جریـان شدید، سوخت به ذرات بسیـار ریزی تبدیل می شود.در این حالت مخلوط سوخت و هوا آماده اشتعـال است که با دریافت حرارت از یک شعله مشتعل می شود. در این جا سوخت از طریق شیلنگ نازک سیم به ابتدای شعله افکن می رسد. با تنظیم میزان جریـان هوا و سرعت آن رنگ شعلـه قـابل تنظـیم است. بهترین حـالت داشتن رنگ آبی است کـه بیشترین حرارت را تولید کرده و آلـودگی هم به دنبال نخواهد د اشت. از شعله افکن می توان برای داغ کردن اجسـام و ضد عفونی کردن زمین، خاک و ساختمانهای دامداری و مرغ داری نیز استفاده کرد.میزان خروج سوخت از افشانک حدود 2/0 تا 3/0 لیتر دردقیـقه است که بدین ترتیب اگـر حجم مـخزن 15 لیتر باشد حدود 75 تا 50 دقیقه طول میکشد که سوخت در مخزن به اتمام برسد.

احتـیـاط:  توصیه می شود از تبدیـل ذره پاش به شعله افکن به علت خطرات زیادی که می تواند برای کاربر و دیگران ایجاد کند خودداری نمایید. استفاده از شعله افکن هایی که به همین منظور ساخته شده اند مناسب تر و کم خطر تر می باشد.

 

4 3 سمپاش های چرخدار موتوری (فرغونی)

.برای سمپاشی درختان میوه و درختچه های زینتی بلند و فضاهای سبز و گل کاری شده از این سمپاش ها استفاده می شود. اجزاء اصلی آن شامل مخزن سم، موتور محرک، پمپ، شیلنگ، میل افشانک، صافی، بدنه و چرخ. جنس مخزن ممکن است فلزی یا پلاستیکی باشد که حجمی در محدود 60 تا 200 لیتر دارد. دریچه ای برای ریختن محلول سم و آب وجود دارد. در قسمت زیرین هم شیر تخلیه برای شست و شوی مخزن تعبیه شده است.

موتور محرک معمولا یک موتور احتراقی تک سیلـندر دو یـا چهـار زمـانه بنزینی است که دارای قدرتی در حدود 3 تا 10 قـوه اسب است. وظیفه موتور تامین توان مورد نیاز پمپ می باشد، انتقال نیرو از موتور به پمپ ممکن است توسط تسمه و چرخ تسمه، رابط اتصـال مستقیم (کوپلینگ) و زنجیر و چرخ زنجیر باشد. توان از موتور به محور ورودی پمپ می رسد و به وسیله یک مکـانیزم لنگ حرکت چرخشی به حرکت رفت و برگشتی تبدیل می شود. این قسمت در روغن غوطه ور است.

پمپ های مورد استفاده در این سمپاش ها اغلب پیسستونی است که فشاری معادل 30 اتمسفر دارد. با این فشار پاشش با طـول بیش از 15 متر امکـان پذیر است میـزان پـاشش هم حدود 1 تا 3 لیتر در دقیقه می بـاشد. این پمپ هـا دارای 2 یا 3 عدد پیستون است که عمـل مکـش را از مخزن انجام داده و مایع را در شیلنگ ها جـاری می سازند دبی این پمپ حـدود 10 تا 20 لیتر در دقیقه است که مازاد مصرف افشانک به مخزن بر میگردد تا عمل همزنی محلول را انجام دهد، قسمت های تشکیل دهنده این پمپ و متعلقات آن شامل محفظه لنگ، پیستون ها، شیر های یکطرفه، شیر فشـار شکن و تنظیم فشـار، فشارسنج، انبار هوا و شیر های خروجی است.

شیلنگ هـای موجود در این سمپـاش ها سه نوع اند: شیلنگ مکش سم که قطری بیتر از همه دارد(حدود 5/2 سـانتی متر قطر)، شیلنگ برگشتی که قطر آن کمتر از اولی است و شیلنگ سمپاشی که معمولا دارای طولی بیش از 15 متر است تا این که بدون جا به جایی سمپاش محدوده بیشتری سمپای شود. برای سهولت جمع کردن و باز نمودن شیلنگ و نیز جلوگیری از خم شدن و شکستن آن، قرقره ای برای جمع آوری شیلنگ بر روی برخی از سمپاش ها وجود دارد میل افشانک مجهز به شیر تنظیم میـزان خروجی سم و محل نصب افشـانک های مختلـف است. شـاسی معمولا فلـزی است که تمام اجزاء بر روی ان نصب می گردد و کمک چرخ ها و دسته هدایت می توان به راحتی در مسیر های دلخواه آن را هدایت کرد. تعداد چرخ هـا ممکن است 2 ، 3  و 4 عدد و باشد. چرخ به منظور سهولت تردد بادی هستند.

 

روش راه اندازی سمپـاش چرخدار موتوری به این ترتیب است که بعد از این که مـایع یا پـودر سم انتخـاب شد ابتدا مخزن به اندازه کـافی از آب پر می شود و سپس مایع سم به آرامی به داخل مخزن ریخته می شود هنگام ریختن آب و سم باید از صـافی استفـاده شود معمولا دریچه مخزن یک عدد صـافی دارد. گفتنی است برای تشکیل مـایع سم از سم های پودری یا گردی ابتدا آن را باید در یک سطـل در بیرون از مخزن به مقداری که لازم است انتخـاب و در مقداری آب حل کرد، سپس به مخزن ریخت. موتور را پس از وارسی چند دقیقه ای (حداقل 5 دقیقه) روشن نمایید تا تا با چرخش سم توسط شسر برگشتی در مخزس محلول کاملا به هم زده شود. اینک مایع سم پس از باز شدن شیر ها در شیلنگ جاری می شود و آماده سمپاشی است.

 

5 3- سمپاش تراکتوری باغی

یکی دیگر از سمپاش ها، سمپاش هایی هستند که نیرو ی محرکه خود را از تراکتور باغی دریافت می کنند.  این سمپاش ها به صورت سوارشونده و کششی وجود دارند و از نظر نحوه پاشش به سمپاش های لانس دار و توربینی تقسیم می شوند. در سمپاش های دارای میل افشانک مایع سم با فشار پمپ در شیلنگ ها جاری شده و از طریق میل افشانک و افشانک برروی گیاهان پاشیده می شود این سمپاش دارای مخزن، پمپ، شیلنگ، صافی، بدنه و چرخ است. البته نوع سوار شونده آن فاقد چرخ می باشد.

مخزن ممکن است فلزی یا پلاستیکی بـاشد که نوع پلاستیکی عمومیت بیشتری دارد. پمپ این سمپـاش هـا معمولا از نوع پیستونی (که فشـار در حدود 30 تا 50 اتمسفر ایجـاد می کند) است. طول پاشش ممکن است تا 10 متر برسد. توان مورد نیـاز این پمپ ها حدودا 10 الی 15 قوه اسب می بـاشد و از محور تواندهی تراکتور تـامین می گردد. انبـاره هوای پمپ از نوع دیـافراگمی است که محلی برای زدن باد (سوپـاپ) دارد. میزان فشـار داخل انبـاره بر روی پوسته آن نوشته می شود که باید قبل از شروع به کار فشار هوای آن تنظیم شود طول شیلنگ ها حدودا 20 متر است. میزان خروج محلول از افشانک نیز بین 1 الی 4 در دقیقه می باشد.

در سمپاش های توربینی محلول سم با فشار یک پمپ پیستونی، که فشـار ایجاد شده توسط  آن در حدود 20 تا 40 اتمسفر است، در معرض جریـان هوایی که توسط دمنده سمپاش ایجاد می شود، قرار می گیرد. سرعت هوا در هنگام خروج از دهانه دمنده و برخورد با محلول سم خروجی از افشانک 30 تا 80 متر بر ثانیه است. تعداد دور پروانه دمنده تا 2000 دور در دقیقه میرسد. جریان هوایی با سرعت مزبور در برخورد بامایع سم به ذرات ریزتر(40 تا 200 میکرون)، امکان نفوذ آن را به لابه لای شاخ و برگ گیاهان از جمله درختان فراهم می سازد.

 

توان لازم برای دوران پمپ و پروانه دمنده از محور تواندهی تامین می شود. اتصال به محور پمپ به طور مستقیم و به محور پروانه با افزایش دور صورت می گرد. نسبت افزایش دور تا 4 برابر می رسد تا بتواند تعداد دور 2000 دور در دقیقه پروانه را فراهم سازد. تعداد افشانک ها متناسب با فشار پمپ و سرعت هوا از 6 تا 30 عدد می رسد. هرچه تعداد آن ها بیشتر باشد قطر روزنه کوچک و فشار پمپ زیاد باشد قطر ذرات محلول سم بسیار کوچک خواهد شد. بدین ترتیب نفوذ ذرات در لابه لای برگ گیـاهان بهتر خواهد بود، دبی خروجی هر یک از افشـانک ها بین 5/0 تا 3 لیتر در دقیقه است. در مسیر ارسـال ارسال سم به افشانک ها برای دو سمت دستگاه شیر های قطع و وصل جداگانه ای وجود دارد. در صورت نیاز می توان سمپـاش را طوری راه اندازی کرد که در دو سمت یا دو ردیف کـاشت، سم پاشی سم پاشی نمـاید یا این که با بستن شیر یک طرف فقط در یک سمت سمپـاشی کرد. جریـان هوا در برخی سمپاش های توربینی در دو یـا چند لوله هدایت می شود و در یک از آن لوله ها افشانکی برای تزریق محلول سم وجود دارد این محلول سم را در جهت دلخواه پخش می کنند.

 

با توجه به اهداف سمپاشی و میزان سم مصرفی در واحد سطح و کـارایی هر سمپـاش باید نوع آن را برای عملیات انتخـاب کرد. برای سمپـاشی باغ های میوه در وسعت کم و فضــاهای سبز کـه دارای درختـان بلند هستند باید از سمپاش هایی که دارای قدرت پرتاب هستند استفاده کرد. اگر این سمپاش ها بدون اتکـا به جریان هوا کار کنند، روزنه افشانک ها دارای قطر زیاد بوده و قطراتی که تولید می کنند، درشت خـواهد بود در نتیجه مصرف سم هم بیشتر می شود. در سمپاش هایی که در آن ها از جریـان هوا برای انتقـال ذرات سم استفاده می شود، محلول سم به قطرات بسیار ریز تبدیل می شود و جریان هوا ضمن خرد کردن قطرات محلول همراه آن لا به لای برگ ها و شاخه نفوذ می کند. این حـالت را مه پاشی می گویند. امروزه با توجه به اثـرات مخرب سموم شیمیـایی بر محیط زیست، از جمله خـاک و آب، تلاش زیادی می شود تا در مصرف سم بـا استفـاده از دستگاه های مدرن و پیشرفته صرفه جویی شود. میـزان مصرف سموم بر حسب لیتر یـا کیلو گرم در هکتار بیان می شود.

سمپاش های مختلف برای پخش مقدار مشخصی سم حجم متفاوتی از آب را لازم دارند. آب در سمپاش نقش حمل کننده یا انتقال دهنده ذرات سم برعهده دارد و غلظت محلول سم نیز به نوع سمپـاشی مربوط است. هر سمپاشی که بتواند ذرات سم را ریزتر نماید آب کمتری در واحد سطح نیاز خواهد داشت و غلظت سم در آب نیز بیشتر خواهد بود.

 

6 3- واسنجی (تعیین میزان پاشش) سمپاش ها

چون مصرف سم باید بر اساس نیاز باشد، بنابراین مصرف کمتر یا بیشتر از حد آن موجب زیان و خسارت خواهد شد. معمولا میزان مصرف سم بر حسب لیتر یا کیلوگرم در هکتـار یا گرم و لیتر به ازای هر درخت توسط کارشنـاس مسئول تعیین و ابلاغ گردد. اطلاعاتی هم در این زمینه بر روی ظروف سم توسط کارخانه های تولید کننده نوشته و عرضه می شود.

با توجه به دبی افشانک، عرض کار ( عرض پاشش) سمپاش و سرعت حرکت پیشروی، حجم محلولی که برای واحد سطح (مثلا یک هکتار) لازم است مصرف شود از رابطه زیر به دست می آید:

به طور مثال در یک سمپاش پشتی موتوری وقتی خروجی افشانک یک لیتر در دقیقه، سرعت پیشروی 3 کیلومتر در ساعت و عرض کار 2 متر باشد میزان 100 لیتر محلول در هکتار پخش می شود:

 

حال چنان چه قرار باشد میزان سم مصرفی 2 لیتر در هکتار باشد نسبت محلول آب و سم 100 به 2 خواهد بود یعنی 2 لیتر سم را در 100 لیتر آب مخلوط نمود و در بـاغ پاشید. اگـر با تنظیمـاتی بتوان دبی افشـانک را کمتر از این مقدار کرد میزان مصرف آب کمتر از این شده و غلـظت سم در محلول بیشتر می شود. در مه پاشی حجم آب مصرفی ممکن است به 3/1 تا 10/1کاهش یابد.

در تنظیم سمپـاش ها تعیین خروجی افشـانک ها و عرض کـار حـائز اهمیت است. خروجـی تابع فشـار پمپ و قطـر روزنـه افشـانک و عرض کـار نیز به شکل افشـانک، میـزان خروجی و قطـر ذرات محلـول بستگی دارد. این عوامـل بـاید برای یک سمپـاش به طور دقیق قبـل از شروع کـار معلـوم گـردد . میـزان خروجی برخی افشـانک ها در جداولی بر اسـاس قطر روزنه و فشار پمپ آمده است که می توان از  اعداد استفاد ه کرد. یک روش سـاده برای تعیین خروجی افشانک استفاده از ظروف مدرج و ثبت زمان برای پر شدن آن ظروف است.

 

7 3- سرویس و نگهداری سمپاش ها

سرویس و نگهداری شمپاش ها شامل دو قسمت واحد سمپاشی و واحد موتور (در سمپاش های موتوری) است.

بعد از اتمام کار سمپاشی، باقی مانده محلول را از مخزن تخلیه نمایید. محلول باقی مانده را برای مدت کوتاهی (کمتر از یک هفته) می توان در ظروف مناسب نگهداری و سپس مصرف نمود.

مخزن را چند بار با آب تمیز بشویید و چند بار تلمبه یا پمپ را با آب به کار بیاندازید تا محلول سم داخل پمپ، شیلنگ ها و افشانک هم تخلیه گردد.

اگر برای مدت طولانی از سمپاش استفاده نمی شود کلیه اجزا را تا حد امکان باز کرده و خشک نمایید.

در صورت لزوم و احساس کاهش فشار و دبی سمپاش، تلمبه و پمپ صـافی ها را بازدید و شست و شو دهید. برای شستن کلیه قطعات سمپاش می توان از آب داغ 80 درجه و پاک کننده های معمولی استفاده کرد.

_  نشتی اتصالات را برطرف نمایید.

_ در هنگام جمع کردن شیلنگ های طویل دقت شود که خم نشده و نشکند.

_ قسمت های متحرک در تلمبه های دستی باید همیشه گریس کاری شده باشد. روغن پمپ پیستونی در سمپاش چرخدار را بازدید و در صورت لزوم آن را تعویض نمونده و از کار کردن شیر فشار شکن اطمینان حاصل گردد.

_ برای سرویس و نگهداری قسمت موتور طبق دستورالعمل های موجود هر موتور عمل شود.

 

8 3- نکات ایمنی در به کار گیری سمپاش ها

 

_ استفاده از لباس کار مناسب شامل دستکش، کلاه، ماسک، لباس یکسره ضد مواد شیمیایی و کفش کار الزامی است.

_ درب دریچه ریختن سم به مخزن باید کاملا آب بندی باشد و در اثر حرکت و تکان محلول از آن خارج نشود.

_ سم را قبل از ریختن در مخزن با آب مخلوط نمایید و سپس با استفاده از صافی دریچه آن را در مخزن بریزید. محلول سم در مخزن باید کـاملا به هم زده شود و یکنواخت باشد. تجهیزات مربوط به همزنی بـاید در حین عملیـات سمپـاشی به کـار انداخته شود و محلول مدام به هم زده شود. در غیر این صورت ممکن است محلول به صورت غیر یکنـواخت در باغ پوشیده شود یعنی در قسمتی غلظت سم کم و در قسمتی دیگـر زیـاد باشد و با این که کار پـاشش در اثر انسداد مجاری (به ویژه در محلـول هایی که با گرد سم درست می شود) کار پاشش با مشکل مواجه شود.

_ در هنگام سمپاشی و استفاده از شعله افکن در خلاف جهت باد حرکت نکنید. جهت باد باید ذرات سم را از شما دور کند.

_ در هوای طوفانی و هنگام وزش باد نباید سمپاشی نمود. زیرا در این حالت ذرات سم بر روی شاخ و برگ درختان نمینشیند و خطر مسمومیت هم برای کارگر سمپاش پیش می آید.

_ از چکه کردن محلول سم از هر قسمت سمپاش که باشد باید جلـوگیری کرد. زیرا چکه کردن ضمن به هدر دادن سم موجب آلودگی محیط هم می شود.

_ کمک هـای ائلیه مربوط به مسمومیت هـای شیمیایی از راه سمـوم را یاد بگیرید تـا بتوانید در صورت لزوم به فرد مسموم کمک کنید.

 

 

بیشتر بدانید
۱۴۰۰-۰۲-۱۶

دستـورالعمل فنی سمپـاشی در مزارع گنـدم

لـزوم اصلاح و جـایگزینی روش هـای موجود در مکـانیزاسیون کشـاورزی، توجه به مدیریت نهـاده های شیمیـایی به منظور جلوگیری از آلودگی منـابع پایه (آب و خاک) و حفـاظت از محیط زیست، افزایش کمیت و کیفیت عملـکرد در واحد سطح و تولید اقتصـادی و مقرون به صرفه جهت تـامین نیاز کـشور و هدف گذاری صادراتی در سـالهـای آتی، باید مدنظر جدی قرار گیرد. عملیـات داشت یکی از مهمترین بخش عملیات کشاورزی می باشد که رابطه مستقیم با موارد فوق دارد. در حال حاضر استفـاده از 20 نوع سمپـاش در معمول می باشد که کـاربرد انواع لانس دار، بـال دار، و میکرونر در یطع مزارع گـندم بیشتر متداول می باشد.

در تحقیقی درمورد افشـانک سمپاش های بـال دار پشت تراکـتوری مشخص شد و در افشـانک های ایرانی الگوی پـاشش نـامنظم بوده و به دلیل غیر یکنواختی بالا و تولید قـطرات با انـدازه و  تعداد منـاسب توصیه نمی گردد. نتایج ارزیـابی فنی سمپاش های رایج مورد استفاده در مزارع گندم چهار  استان کشور نشان داد که مشکل اساسی، کاربرد روش های غیر علمی، کم سوادی و عدم رعـایت اصول ایمنی توسط کاربران، تنظیم نامنـاسب سمپاش، عدم توجه به شرایط جوی در حین عملیات نا آشنایی کاربران با روش های نوین سمپـاشی ، استاندارد نبودن لانس ها و افشانک ها می باشد. طی یک بررسی در کشور سوئد، مشخص گردید که از 422 سمپاش مورد بررسی، 52% افشانک ها خراب است و در 26% از آنها پمپ سمپاش اشکال فنی دارد. بی توجهی به تنظیم دستگـاه های سمپاش و همچنین نوع و کیفیت افشـانک و سایر متعلقات از جمله مهم ترین عوامل اتلاف سم بوده است.

نتـایج حاصل از بررسی سه نوع سمپاش پشت تراکتوری بوم دار، فرغونی لانس دار و میکرونر پشتی به منظور مبـارزه با علف هرز گندم در منطقه اردبیل، نشان داد که با درنظر گـرفتن عوامل فنی ، اقتصـادی و زیست محیطی، استفاده از سمپاش های میکرونر و بوم دار توصیه می گردد.

در این نوشتار سعی می شود با یک رویکرد جدید، علاوه بر بهینه سـازی سمپاش های متداول در مزارع گندم کشور و معرفی یک روش نوین، دستورالـعمل های فنی و کـاربردی در راستای کاهش مصرف آب سموم با ملاحظات زیست محیطی و ایمنی کاربران ارائه میگردد.

 

انواع سمپاش های متداول در مزارع گندم

عمده سمپاش های مورد استفاده در مزارع گندم کشور انواع لانس دار، بالدار و میکرونر می باشد که موارد فنی مهم در مورد کاربرد این سمپاش ها به شرح زیر بیان می گردد:

 

الف) سمپاش های لانس دار

در حالت کلی سمپاش هاس لانس و شیلنگ دار( پشت تراکتوری، فرغونی، زنبه ای و…)برای سمپاشی باغات شاخته شده اند و استفاده از آنها به دلائل غیر یکنواختی پاشش، محلول مصرفی بالا، بازده کم، بادبردگی شدید قطرات سم، استهلاک موتور و پمپ در اثر کار در فشار بالا(یش از 20 بار )،نیاز به نیروی کارگری زیاد، مسمومیت کاربران و… از نظر علمی صحیح نمی باشد. سمپـاش های مرسوم محدوده ای وسیع از قطـرات را از نظر اندازه تولـید می نمـایند. قطرات درشت سم در روی برگ هـا به یکدیگر پیوسته و تشکیـل قطـرات درشت تری می دهند این قطرات درشت به طرف پـایین غلـیده و روی خاک می افتند و سبب آلودگی می شوند. قطرات بسیار ریز نیز در نتیجه بادبردگی از دسترس هدف دور می شوند. لذا لازم است که با توجه به هدف سمپاشی از اندازه مشخصی از قطرات استفاده شود تا نتیجه مطلوب از عملیات بدست آید.

روش غیر اصولی سمپاشی مزرعه با سمپاش لانس دار( تصویر بالا) و تعداد کاربران بالا و نحوه همپوشانی نادرست درسطح مزرعه( تصویرپایین)

 

بـا توجه با اینکه تعداد سمپـاش هـای لانس دار در کـشور زیاد بوده و استفـاده از آنها به دلیـل عدم فرهنگ سازی در سطح کشـاورزان توسعه یافته است، به عنوان راهکـار های اصلاحی می توان دو راه حل ارائه نمود:

1 استفـاده از بال دو متری بـا چهـار عدد افشانک بادبزنی نـوع 11001 به جـای لانس در سر شیلـنگ ها

در این حالت همانند سمپـاش بـال دار پشت تراکتوری، یکنواختی پاشش در عرض بال حاصل و میزان مصرف به 300-400 لیتر در هکتار کاهش می یابد و به دلیل کاهش فشار سمپاشی به 1-4 بار، استهلاک قطعات کاهش و بازده سمپاشی افزایش می یابد. همچنین در زمین هایی که حرکت تراکتور مقـدور نیست، می توان از این روش به راحتی استفـاده نمود. در صورت ساخت بوم ار فلز سبک مانند الومینیوم ممی توان عرض کار بوم را تا 6 متر افزایش داد.

 

نمایی از بوم دستی جایگزین لانس

 

2 استفاده از لانس مجهز به افشانک سرامیکی

اصلاح ادوات کـم هزینه ترین و اقتصادی ترین روش برای بهبود عملـکرد سمپاش های موجود است. بـا توجه به اینکه طبق مصوبه شورای عـالی استـاندارد، از سال 1388 مـاشین هـای کشاورزی مشمول استاندارد اجبـاری شده است. اهتمام جدی سازندگان به استـاندارد سازی ادوات و توجه ویژه کشاورزان به این امر در زمـان خرید ضروری می باشد. علیرغم عدم توصیه کـاربرد سمپاش های لانس دار در مـزارع گندم، با توجه به بضـاعت مالی اندک کشـاورزان، نتـایج استفاده از لانس مقاوم و استـاندارد با افشانک سرامیکی به صورت میدانی در شهرستـان ارومیه نشان داد کـه میـزان مصرف سم، در مقایسه با لانس های مرسوم و غیراستـاندارد تا حدود 25% کـاهش می یابد. عمر مفید افشانـک های سرامیکی به طور معنی داری بیشتر از انواع مرسوم می باشد و بـاعث کاهش هزینه واقـعی در هکتار می شود. مهم ترین مزیت این راه حل نیـاز به صرف کمترین هزینه از سوی کشاورزان است.

تاثیر جنس افشانک در افزایش دبی در تعیین میزان سایش بعد از 40 ساعت آزمون

 

ج) سمپاش های میکرونر

روش های نوین سمپاشی علیرغم اینکه هزینه بر می باشند ولی کاهش میزان مصرف سم در مقایسه با اصلاح ادوات موجود معنی دار می بـاشد. درحال حاضر در دنیا کاربرد روش های نوین با حجم مصرف کم در سطح مزارع متداول می باشد مه در این میان سمپاش های میکرونر با توجه به نتایج مثبت تحقیقاتی و بومی سازی ساخت آن در داخل کشور معرفی می گردد. با توجه به مشکلات عدیده کـار با سمپاش های مرسوم از جمله ایجـاد ذرات غیر یکنواخت، مصرف محلول سم بالا، کم بودن اثرات سمپـاشی و قطعات یدکی گران و قیمت خرید اولیه بـالا، ایده سمپاشی میکـرونر با استفـاده از صفحـات چرخان برای ایجـاد ذرات ریز و یکنواخت ارائه گردیده است. در این روش مایع سم در وسط یک دیسک چرخان ریخته شده و روی سطح دوار به صورت یک لایه ی نازک گسترش یافته و به شکل قطراتی کاملا مجزا در می آید با این روش اندازه قطرات محلول سم تحت کنترل خواهد بود و بدلیل ایجـاد ذرات ریز و کاملا یکنواخت حجم محلول سم پاشیده شده 20 -10 برابر کمتر از مقدار مورد استفاده در سمپاشی های مرسوم خواهد بود. از ویژگی های صفحات چرخان وجود شیار های فوق العاده ظریف در لبـه آن است که همچون موزعی برای محلول سم به شمار می رود و باعث ایجاد ذراتی کاملا یکنواخت از محلول سم می شود.

نحوه تبدیل محلول سمی به قطرات با اندازه یکنواخت توسط صفحات چرخان

 

میکرونر ها را می توان بر روی انواع سمپاش های پشتی و تراکتوری نصب نمود. با توحجه به خصوصیات کشاورزان همچون ضعف بنیه مـالی و پایین بودن سطح سواد ایشان، این سمپـاش هـا از قیمت خرید اولیه و هزینه تعمیر و نگهداری پـایینی برخوردارند و کشاورزان با یک آموزش کوتاه مدت قادر به کار با این سمپاش ها هستند. هزینه های عملیاتی اینگونه سمپاش ها نیز با توجه به صـرفه جویی قابل توجه در میزان محلول مصرفی تا حد زیادی کـاهش می یابد. از نظر سهولت و انعطـاف پذیری عملیـاتی نیز از جمـله مکـانیسم های سـاده، فـاقد صدا و لـرزش محسوب می شوند. و می توان بـا توجه به شرایط محصول از میکـرونر ها برای سمپاشی زراعت های کوتاه و بلند همچنین سمپـاشی باغات به خوبی بهره برد. همچنین نتایج تحقیقات نشان می دهد با توجه شدن سمپاش های میکرونر به سامانه هوا کمک یا دمنده، کارائی این نوع سمپاش افزایش یافته و در برابر آلودگی محیط زیست و کاربران به نحو مطلوبی عمل نمود.

یک نمونه سمپاش میکرونر پشت تراکتوری

 

شرایط آب و هوائی جهت عملیـات سمـپاشی

نتـایج تحقیقـات انجام شده در کشور نشان می دهد که آگـاهی کاربران در مورد عوامل آب و هوایی موثر در حین عملیـات سمپـاشی کم می باشد که این امر بطور معنی داری باعث افزایش مصرف هـدررفت سموم، آلودگی محیط زیست و کـاربران می شود. عوامل موثر آب و هوائی در هنگام عملیات سمپاشی عبارتند از:

 • سـرعت و جهت بـاد: سرعت باد معمولا بحرانی ترین عـاملی است که نقش عمده در بادبردگی قطرات سم به خـارج از هدف موردنظر می شود.با افزایش سرعت باد، قطرات ریزدور تر از هدف سقوط می کنند. قطرات درشت تر کمتر به وسیله باد تحت تحت تـاثیر قرار می گیرند و سریع تر سقوط می کنند با ایـن وجود بـاد های تند می توانـد حتی موجب شود قـطرات بزرگتر به خـارج هدف حرکت کنند. مطـالعاتی که در تونل باد و سطح مزرعه و یا با کـاربرد مدل های شبیه سـازی رایـانه ای انجام شده نشان می دهد که یک رابطه خطی بین بـادبردگی سم و سرعت باد وجود دارد. حداکـثر سرعت مجاز باد برای عملیـات سمپـاشی سه کیلومتر در سـاعت می باشد. البته ذکـر این نکته ضروری است که در شرایـط بدون باد ذرات بسار ریزی مـایع سمی فـاقد قدرت نشستن بر روی هـدف هستند و یک حداقـل سرعت بـاد (کمتر از سه کیلـومتر در سـاعت) برای عملیـات سمپـاشی اهمیت دارد. جهت باد نیز باعث بـادبردگی سموم می شود. نتایج تحقیقات انجام شده در مزارع گـندم در سطـح کشور نشان داد که کاربران باد یا خلاف جهت باد سمپاشی می کردند که این امر بـاعث هدر رفت سموم و ایجاد مسمومیت می باشد. عملیات سمپاشی باید مطابق با شکل زیر عمود بر جهت باد توسط کاربر یا تراکتور انجام شود.
روش سمپاشی مزرعه با در نظر گرفتن جهت باد

 

اصـول زیست محیطی و ایمـنی

نـتایج حاصل از تحقیقات در سطح مزارع گندم کشور نشـان داد که اغلب کاربران توجه لازم به حفـاظت از محیط زیست و ایمنی فردی ندارند. نداشتن کلاه ایمنی، ماسک، عینک، لباس مناسب بدون درز در قبل و حین عملیات سمپاشی باعث ایجاد مشکلات مسمومیتی برای کاربران و آلودگی منابع آبی و نیز عدم جمع آوری قوطی های سموم باعث آلودگی محیط زیست و حیوانات شده بود. نمونه ای از موارد مشاهده شده  نشان داده است.

 

اختلاط نادرست و غیر علمی محلول سم

 

نداشتن لباس مناسب ، ماسک و دستکش
روش نادرست پرکردن آب مخزن سم

 

آلودگی آبهای سطحی به دلیل برگشت محلول سمی

 

پیشنهـادات

 • کشـاورزان محترم قبل از شروع عملیـات سمپاشی اطلاعات لازم در خصوص شرایـط جوی، نوع سم و درصد اختـلاط و نحوه انجـام عملیـات را  از طریق دستورالعمل هـای مـراکز تحقیقـاتی، کمیته پیش آگـاهی سـازمان جهـاد کشـاورزی و سـازمان هواشناسی دریافت نمایند.
 • بـا عنـایت به اجباری شدن استـاندارد سازی ماشین های کشـاورزی در کشور، بهره برداران و کشـاورزان می بایست در حین خرید تجهیزات سمپاشی به استاندارد بودن آنها توجه داشته باشند.
 • استفاده از روش های سمپاشی نوین به جای سمپاش لانس دار در راستای کاهش مصرف سموم و آب توصیح می شود.
 • رعایت اصول زیست محیطی و ایمنی فردی جهت حفظ منابع و توسعه پایدار کشاورزی ضروری می باشد.

 

نتیجه گیری

 • کم هزینه راه حل برای اصلاح سمپـاش های لانس دار، جـایگزینی لانس و افشـانک مقـاوم و استـاندارد یا بوم دستی مجهز به افشانک بادبزنی می باشد.
 • استفـاده از افشـانک های سرامیکی با توجه به عمر مفید و مقـاومت به سـایش، در سمپاش های لانس دار و بوم دار پشت تراکتـوری باعث کـاهش مصرف سم و هزینه ها در واحد سطح می شود.
 • استفـاده از سمپـاش های میکرونر مجهز به سامـانه هوا کمک در مزارع گندم باعث کـاهش هزینه عملیات داشت و مصرف محلول سم می شود.
 • استفاده از لباس ایمنی، ماسک، کلاه ایمنی بهتر کاربران و جلوگیری از آلودگی زیست محیطی، لازم است.

 

 

بیشتر بدانید
۱۴۰۰-۰۲-۰۷

مشخصات سمپاش پشت تراکتوری

سمپاش پشت تراکتوری بالدار گونه ای از سمپاش های با کیفیت و سایز بزرگ است که منـاسب برای نصب بر پشت تراکتور می باشد و با استفاده از آنها می تواند سطح های زیر کـشت زیادی را سمپاشی کرد.

در سمپاش های پشت تراکتوری بالدار با استفاده از بال هایی با عرض 10 ، 12 و 14 متر در مدل های مکانیکی و 18 و 19 متر در مدل های تمام هیدرولیک و نیمه هیدرولیک در ایران موجود می باشد.

 

سمپاش بالدار تمام هیدرولیک
سمپاش بالدار نیمه هیدرولیک

 

سمپاش بالدار مکانیکی
سمپاش بالدار مکانیکی

 

 

 

 

 

سمپاش بالدار مکانیکی

 

مشخصات سمپاش پشت تراکتوری بالدار

همـانطور که مطلع هستید سمپاش ها دارای انواع زیـادی می باشند که از نقطه نظر های مختلف مـانند اندازه، نوع شـاسی مورد نیاز برای سوار شدن، نوع متریال های استفاده شده، ساختار و … باهم متفاوت هستند و تشابه هایی دارند که سمپاش های بالدار پشت تراکتوری،سمپاش های بنزینی، دوشی و ….گونه هایی از آنها می باشند.

از مشخصات سمپاش های پشت تراکتوری بالدار این است که:

مخزن پلی اتیلن با ظرفیت های400 و 600 لیتری زرد یک تکه

400 و 600 لیتری مخزن سبز مجهز به مخزن شست و شوی دست

800، 1000 و 2000 لیتری، مجهز به مخزن شست وشوی سیستم و شست و شوی دست

سمپاش بالدار مکانیکی

شاسی قابلیت نصب بر تراکتور های مختلف مانند فرگوسن و تراکتور های رومانی را دارا می باشد.

دارای گنجایش مناسبی می باشد و مقدار کافی از سیال را در خود جای می دهند.

به دلیل داشتن بال های مناسب، در هر دور رفت و برگشت وسیله، سطح مناسبی از زمین سمپاشی می شود و به عبارتی باله های آن عرض مناسبی از زمین را در بر می گیرد.

دارای استحکام خوبی می باشند و در برابر ضربات احتمالی بهترین مقاومت خوب را از خودشان نشان می دهد.

این وسیله را برای اسپری هر گونه سم یا کود مایع میتوان استفاده کرد.

قابلیت تنظیم ارتفاع بال از سطح محصول به صورن دستی در سمپاش های بالدار مکانیکی و به صورت هیدرولی در سمپاش های بالدارر نیمه هیدرولیک و تمام هیدرولیک

قابلیت نصب قرقره شیلنگ جمع کن و لانس بر روی شاسی ( به صورت اختیاری)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بیشتر بدانید
۱۴۰۰-۰۲-۰۲

راهنمای خرید سمپاش توربولاینر

سمپـاش توربولاینر، یکی از بهترین دستگـاه هایی می باشد که کـار سمپاشی در باغ و مزارع راحت کرده است. به این نوع از دستگـاه ها امـروزه توربینی هـم اتلاق می شود. ایـن گونه از کـالا را شرکـت هـای مختلفی هستند که تولید می کنند. برای راهنمای خرید با کیفیت ترین آنها در سریع ترین زمان در کـشور، باید گفت که بهتر است به فروشگـاه های آنلاین سر بزنید. در این فروشگـاه ها انواع گوناگونی از آن ارائه می شود. اما سمپـاش توربولاینر چیست؟ به این پرسش در پایین پاسخ داده خواهد شد.

 

برای تهیه سمپاش های نوع توربولاینر با کیفیت، در گام نخست بایستی به توزیع کنندگان اصلی آن مراجعه کرد. این پخش کنندگان می توانند کارخانه های تولیدی و یا شرکت هایی باشند که آن را وارد می نمایند. تولید سمپاش توربولاینر به وسیله ابزار و امکانات متفاوتی صورت می گیرد. هر کدام از تولیدی ها با کیفیت های گوناگونی آن را می سازند.

 

سریع ترین راه خرید سمپاش 

سریع ترین راه برای خرید سمپاش توربولاینر در ایران، این است کـه به جست و جوی این محصـول در سایت های اینترنتی بپردازید.

در این سایت ها، شما هرگونه برند و مدلی را کـه از این کـالا خواسته باشید، می توانید پیدا کنید و در ضمن آن را با قیمت هـای مناسبی نیز تهیه کنید. حتی در فروشگاه های آنلاین قیمت عمده سمپاش در این طرح هم اعلام می شود.

در صورت، بایستی برای به دست آوردن سریع این محصول، آن را از سایت هایی خریداری کرد که در مجاورت مان فعـالیت می کنند.

 

مزیت های استفاده از سمپاش توربولاینر

سمپاش های توربولاینر، از جمله بهترین دستگـاه ها در این عرصه به شمار می روند. این گونه از دستگـاه های زیادی را برای کشاورزان و باغ داران ایجاد کرده است. به همین سبب است که بسیاری از مصرف کنندگان به دنبال خرید آن هستند.

 

اما مزیت های این دستگاه را می توان در زیر این گونه شرح داد:

1 – بالا بردن راندمان کاری

2 – کاهش مصرف سم حتی تا 50%

3 – سمپاشی به صورت یک دست و یک نواخت

4 – کاهش هزینه های سمپاشی

5 – یاری رسان به محیط زیست خاک باغ و زمین کشاورزی

و…..

سمپاش توربولاینر چیست؟

توربولاینر ها، دستگـاه هایی می باشند که امروز بیشتر کشـاورزان از آن به دلیل فواید که دارا می بـاشد، استفـاده می کنند. این گونه از دستگاه ها به آن اتومایزر هم می گویند، برای اسپری کردن و از بین بردن آفات کار گرفته می شود. این دستگاه ها هرکدام دارای مخازن گوناگونی هستند که هرکدام حجم خاصی از سم را دز بر می گیرند.

دستگاه های توربولاینر را در دو نوع سوارشونده و کششی تولید می کنند. آن ها هرکدام شان دارای مخازنی که تولید شده از پلی اتیلن می باشند، به بازار عرضه می گردند.

دستگاه های تولید شده توسط گلپا صنعت ایرانیان همچنین از ویژگی های منحصر بـه فردی برخوردار است که می شود به این ها اشاره کرد:

 

1 – فن 500 میلیمتر با برد مفید 50 متر

2 – تنظیم جهت پاشش سم به صورت تمام هیدرولیک

3 – دارای گیربکس دو سرعته افزاینده ی دور فن

4 – دارای 10 عدد نازل برنجی 2 سر و ضدچکه

5 – دارای ترمینال پاشش جهت یکنواختی پاشش

6 – شاسی سوار شونده استاندارد مجهز به قفل خودکار پین ها جهت اتصال آسان و مطمئن سمپاش به تراکتور

7 – شاسی کششی دارای اتصال دو نقطه ی استاندارد جهت اتصال آسان به تراکتور و فرمان پذیری مناسب به دنبال تراکتور

 

 

 

 

بیشتر بدانید
۱۴۰۰-۰۱-۲۶

راهنمای خرید سمپاش

انتخاب سمپاش مناسب

برای انتخـاب سمپـاش مناسب باید به نوع محصول و زمین و همینطور مساحت زمین توجه کـنیم تا بتوان بهترین انتخاب را داشته باشیم.

برای شروع انتخاب سمپاش ابتدا باید با آناآشنا شد که میتوان سمپاش هارا به دو دسته ذیل به همراه زیر مجموعه های آنها تقسیم نمود.

 

سمپاش های زراعی

این سمپـاش ها برای سمپاشی مزارع مورد استفـاده قرار می گیرند که عمومـا سمپـاشی آنها به دو دسته علف کش و حشره کش تقسیم می شود که این امر با تعویض نازل و سم میسر می شود.

سمپاش های زراعی شامل موارد زیر می شود:

1 – سمپاش اتومایزر پشتی

2 – سمپاش های میکرونر پشتی

3 – سمپاش های پشت تراکتوری

4 – سمپاش توربولاینر یا توربین زراعی

سمپاش های باغی

این سمپاش ها جهت رفع آفات مختلف در باغ ها می باشد که شامل موارد ذیل می شود.

1 – سمپاش تلمبه اب

2 – سمپاش موتوری کوله ای

3 – سمپاش موتوری مخزن دار ( فرغونی)

4 – سمپاش زنبه ای

5 – سمپاش های پشت تراکتوری

6 – سمپاش اتومایزر ( توربین باغی)

همانطور که گفته شد برای انتخـاب سمپـاش منـاسب باید به شرایط و موارد فوق توجه شود و متنـاسب با نیاز های خود و زمین بهترین سمپـاش را انتخاب کنیم برای شنـاخت سمپـاش ها لطفا به موارد زیل توجه کنید.

1 سمپاش اتومایزر پشتی

سمپاش اتومایزر پشتی با توجه به مکانیزمی که دارد بیشتر در مزارع مورد استفاده قرار می گیرد. کارکرد این مدل سمپاش به گونه ای است که با توجه به موتور بنزینی که روز خود دارد که توسط نصب یک فن روی موتور سمپاش در زمان سمپاشی هوا با فشار هم دمیده می شود.

این مدل سمپاش به واسطه ایجاد قطرات نامنظم از نظر سایز مصرفی بالایی دارد و سایز مخزن آن بین 20 الی 30 لیتر می باشد که بیشتر پیشنهاد می شود برای مزارع کوچک مورد استفاده قرار گیرد.

 

2 سمپاش میکرونر پشتی

سمپـاش میکرونر کوله ای هم دارای مخزن 20 تا 30 لـیتر می بـاشد ولی در زمـان پـاشش سم از مکـانیزم جالبی استفاده شده است که به این صورت است که سم روی دیسک دواری ریخته می شود و آن دیسک به واسطه چرخش خودسم را می پاشد که این روند بسیار کاهش مصرف سم و بازدهی بالای سمپاش بالای سمپاش می شود کهبه واسطه سایز این سمپاش هم متنـاسب زمین های کوچک می بـاشد ولی نسبت سمپاش اتومایزر کوله ای با توجه به مصرف دارای قابلیت بهتری می باشد.

 

3 سمپاش های پشت تراکتوری

سمپـاش های پشت تراکتوری به واسطه حمل توسط تراکتور دارای مخزنی به مراتب بزرگتر نسبت به سمپـاش های کوله ای می باشد که در ایران سایز مخازن مورد استفاده بین 200 تا 3000 لیتر می بـاشد که به صورت سوارشونده یا کششی پشت تراکتور موجود می باشند.

این مدل سمپـاش توسط اتصـال سه نقطـه در مدل سوارشونده و مدل کششی با اتصـال تک نقطه یـا دو نقطه به تراکـتور نصب می شوند و نیروی خود را هم از تراکتور می گیرند.

در سمپـاش های پشت تراکتوری بـالدار با استفاده از بال های با عرض متفاوت که این بـال ها دارای طول 6 الی 20 متر در ایران و در کشور های دیگر تا 40 متر هم موجود می باشد.

روی شاخک های بوم نازل هایی با فواصل منظم نصب شده که می توان با تعویض خروجی های این نازل ها در زمین زراعی هم در مصارف علفکشی و هم حشره و قارچ کشی از بال استفاده نمود.

در این رابطـه برای علـف کشی از تیجت های بـادبزنی استفـاده می کنند و از نازل هـای گردپاش برای حشره و قـارچ کشی استفاده می نمایند.

 

               

 

بـوم های موجود در شرکت گلپـا صنعت ایرانیان که در سـایز های مختلف ساخته می شوند تا سایز 14 متر به صورت دستی رائه می شوند دستی بودن به این معنی می باشد که در زمان حمل و نقل در معابر عمومی و خیابان ها لازم می باشد که بوم پشت تراکتور به گونه ای باشد که برای تردد مشکل ساز نباشد در این صورت با نصب لولاهایی بوم را روی هم جمع می کنند تا در زمین با باز کردن این شاخک ها سمپاشی را شروع کنند.

 

         

 

حال روش باز کردن می تواند توسط اپراتور سمپاشی صورت پذیرد که تک تک هر شاخک را توسط نیروی دست باز می کند.

اما در سایز های بالاتر به واسطه وزن شاخک ها با نصب جک های هیدرولیک این امر را توسط نیروی هیدرولیک انجام می دهند.

حال با توجه به توضیحات فوق برای انتخاب سمپاش زراعی مناسب باید به متراژ و فواصل ایجاد شده در زمان کاشت برای عبور تراکتور توجه نمود.

در زمین های بزرگ به واسطه کاهش رفت و امد تراکتور در زمین از بوم های بلند تر و زا مخازن بزرگتر استفاده می کنند.

 

       

 

برای مثال ما میتوانیم با استفاده از سمپاش 400 لیتری با بوم 8 متری در طول روز 12 تا 15 هکتار زمین را سمپاشی کنیم.

هرچه لیـتراژ مخزن و عرض بال بالا تر بروند این مقدار افزایش خواهـد یافت چرا که تراکتور در مسیری که حـرکت می کند عرض بیشتری را سمپاشی میکند و دفعات پر کردن مخزن به واسطه افزایش لیتراژ باعث سمپاش بیشتر می شود.

 

 

 

       

 

4 سمپاش توربولاینر یا توربین زراعی

در کشاورزی نوین میزان استفاده از سمپاش های توربینی رو به افزایش می باشد که این نوع سمپـاش ها به واسطه ترکیب هوا در زمان سمپاشی کیفیت پاشش و سرعت عمل را در این رابطه افزایش می دهد.

سمپـاش های توربولاینر دارای یک فن حلـزونی شکل می باشد که به واسطه گیربکس افـزایش دهنده دور پروانه خود را به گردش در می آورد که با گردش فن توربین به هوا سرعت می بخشد و آن ار به سمت مجرای خروجی هدایت می نماید.

در مجرای خروجی فن نـازل هایی به صورت منظم نصب شده اند که توسط پمپ سمپـاش شارژ می شود. سم خروجی نازل ها توسط هوای خروجی نازل ها توسط هوای خروجی توربین به قطرات ریز تر تبدیل شده و همراه هوا در راستای خروجی تا 30 متر پاشیده می شود.

 

 

      

 

این مدل سمپـاش بیشتر در زمین هـای وسیع که امکـان ورود تراکتور داخل آنهـا وجود ندارد استفاده می شود و این مدل سمپاش در مقداری بادبردگی سم که باعث هدر رفت سم می شود دارای سرعت بالا در سمپاشی و کاهش لهیدگی محصول می باشد.

 

        

 

برای سمپاشی درختان و باغ ها هم از ادوات ذیل استفاده می شود:

1 سمپاش تلمبه ای

سمپاش های تلمبه ای از دسته سمپـاش های کوله ای می بـاشد که طرفیت آنهـا بین 20 تا 30 لیتر می بـاشد و مکـانیزم عملکرد آنها به این شکل می باشد که به واسطه تلمبه موجود سمپاش هوا در آن متراکم می کنیم و شروع به سمپاشی می کنیم.

این روند سمپاشی به واسطه کاهش فشار ذرات خروجی سم از ابتدا تا انتها دارای سایز متفاوتی می باشند که در ابتدا ذرات سم به خوبی پودر شده و در انتها شاهد ذرات درشت تری خواهیم بود.

این مدل سمپاش ها به واسطه عملکرد کاملا دستی و میزان گنجایش کمی دارند برای باغ هایی با درختان کوتاه و محدود استفاده می کنند.

 

2 سمپاش موتوری کوله ای

سمپاش موتوری کوله ای هم با مخزنی با گنجایش 20 تا 40 لیتر به واسطه وجود موتور بنزینی خود دارای پاشش یکنواخت به نسبت سمپاش کوله ای می باشد و فرد با دردست داشتن لانس آن و حرکت بین درختان اقدام به سمپاشی می کند و به مراتب با استفاده ار موتور بنزینی سرعت سمپاشی هم بالاتر می باشد و می توان مساحت بیشتری را سمپاشی نمود.

 

3 سمپاش موتوری مخزن دار (فرغونی)

مخزن سمپاش فرغونی با لیتراژ 100 لیتر نصب شده روی شاسی چرخدار قابل حمل می باشد و با نصب موتور بنزینی و برقی و پمپ  فشار یکنواختی را در زمان سمپاشی به وجود می آورد. این سمپاش از محبوب ترین سمپاش های باغی می باشد که در سایز کوچک قابل حمل در باغ های کوچک و صعب العبور مورد استفاده قرار می گیرد.

موتـور پمپ فرغونی از نوع پیستونی می بـاشد که می تواند فشـار بـالایی را در کنـار دبی منـاسب ایجـاد نمـاید و در زمان سمپاشی با لانس درختانی با ارتفاع 12 متر را سمپاشی نمایند.

توسط این سمپاش با نصب دو شیلنگ به طول 50 یارد میتوان تا شعـاع 50 متر به واسطه دو لانس به سمپاشی بپردازیم. ولی در کنار تمام مزایای سمپاش، کم بودن ظریت آن یکی از معایب این گونه سمپاش به شمار می رود.

سمپاش های فرغونی به نسبت سمپاش های تلمبه ای و کوله ای دارای مصرف سم پایین تر و پوشش دهی بالاتر می باشد و به واسطه کاهش خستگی در اپراتور، او می تواند میزان بیشتری از زمین را سمپاشی نماید.

 

4 – سمپاش زنبه ای

سمپاش زنبه ای از جمله سمپاش هـای پر مصرف در بـازار ایـران می باشد که به واسطه نصب موتور بنزینی یـا برقی و پمپ روی شـاسی و تغذیه پمپ توسـط مخـازن بزرگ و کوچک به سمپـاشی و شست و شوی درختـان پرداخت. موتور پمپ این گونه سمپاش ها می توانـد فشار بالایی را در سمپاشی ایجاد می نماید که در زمان سمپاشی با لانس تا 12متر پاشش داشته باشد تا بتوان درختان با ارتفاع بلند هم سمپاشی نمود. در این گونه سمپاش ها عموما پمپ های پیستونی استفاده می شود که دارای حـداقل دو خروجی می بـاشند و در زمان سمپـاشی می توان با نصـب دو شیلـنگ با طـول 50 یـارد به سمپـاشی پرداخـت. عملکـرد خوب و فشار عـالی که این گـونه سمپـاش ها ایجاد می کنند در کنـار سبکی و قـابل حمـل بودن بـاعث محبوبیت این گونه سمپاش ها شده است و به واسطه این قابلیت می توان مساحت بیشتری از باغ را با میزان قابل توجهی کاهش مصرف به نسبت سمپاش های دستی و کوله ای سمپاشی نمود.

 

5 – سمپاش های پشت تراکتوری

در باغ هـایی با متراژ وسیع که قابلـیت ورود به داخـل زمین را دارا می بـاشد از سمپـاش هـای پشت تراکتـوری استفـاده می نمـاییم که مخزن های آن ها با گنجـایش بیش از 200 لیتر در دسترس می باشند که روی شاسی نصب می شوند. این شـاسی ها به دو صورت سوارشونده و یا کششی توسط تراکـتور حمل می شود و برای محرک کردن پمپ سمپاش از گشتاور پی تی او تراکتور استفاده می کنیم.

برای سمپـاشی درختان به واسطه سمپاش های پشت تراکتوری از شیلنگ و لانس استفاده می کنیم در بـالاترین فشار می توان تا 12 متر را سمپـاشی نمود و به واسطه وجود حجم زیـاد سم که بـاعث رفت و آمد کمتر می شود می توان مساحت بیشتری را در طی روز سمپاشی نمود.

 

6 سمپاش اتومایزر (توربینی باغی)

سمپـاش اتومایزر باغی یکی از روش های مدرن جهت سمپاشی درختان می باشد که در صورت استفـاده از این روش سرعت سمپاشی به مراتب بالا می رود و مصرف سم هم کاهش می یابد.

مکـانیزم این گونه سمپاش ها به این شکـل می باشد که فن اتومایـزر که شبیه فن هـواکش هـای صنعتی می باشد را روی شاسی سمپاش نصب می کنند و با این استفاده از گیربکس افزاینده ی دور فن را نسبت به دوران تراکتور بالا می برند.

 

 

 

ایـن فن هوا را به داخل خود کـشیده و با افزایش سرعت آن از خروجی هـای خود خارج می کند. در خروجی هـای فن نازل هایی نصب شده اند کـه توسط پمپ سمپـاش تغذیه می شوند. حال با سیم پاشیده شده با نـازل های فرق و هـوای تولید شده توسط فن بـا هم ترکیب کمی شوند و به سمت درختـان پرتـاب می شوند. این سمپاش ها تا 12 متر از هر طرف طول پاشش دارند.

 

سمپاش های اتومـایزر دارای تنوع در خروجی هستند به اینصورت که برای پـاشش دقیق تر در خروجی فن از مسیر استفـاده نموده اند که می توان به سمپاش های اتومایزر خطی اختاپوسی اشاره نمود.

 

 

 

بیشتر بدانید
۱۴۰۰-۰۱-۲۳

زمان و نحوه کـود دهی در باغات

بهترین روش کود دهی روش چالکود می باشد.

بهتـرین زمـان برای این کـار از زمـان برگ ریزان تا آخر اسفند و متورم شدن جوانه هـا می باشد تا کود چالکـود شده در معـرض رطوبت نیز قرار گیرد این زمـان برای چالکود بهترین زمان کود دهی محـسوب می شود زیرا هنگـامی که درخت آمـاده جوانه زنی و بیـدار شدن از خواب زمستـانی هست به انرژی و تغذیه بیشتری احتیـاج دارد تا استارت جوانه زنی زده شود.

بهتر هست در صورت امکـان کود های شیمیـایی به طور مستقیم با خـاک تماس نداشته باشند که برای این منظور باید از کود دامی کاملا پوسیده و عـاری از بذور علف هرز استفاده شود. برای هرچاله حداقل سه کیلو کود دامی پوسیده شده لازم می باشد و خاکی که از حفر چاله حاصل می شود به چاله برگردانده نشود و بین ردیف های باغ پخش گردد.

حتما توجه شود چالکود در مسیر آب قرار داشته باشد و آب کاملا اطراف ورودی چاله را پوشش دهد.

ضمنا عمق چاله ها 50 سانتی متر باشد که در موقع بیل زنی کود موجود در داخل چاله ها بیرون نریزد و بهترین موقعیت برای چالکود ها یک سوم سایه انداز درخت می باشد که ریشه های موئین و جذب کننده در آنجا مستقر می باشند.

استفـاده از کـود دامی پوسیده شده جذب کود هـای شیمیـایی توسط ریشه را تسهیل می دهد و همچنین بـاعث بهبود کیفیت خاک میگردد و همچنین رطوبت اطراف ریشه را افزایش می دهد.

محتویات داخل چالکود هم کود فسقاته، سولفات پتاسیم و کودهای ریز مغذی به مراه کود دامی می بـاشد توجه داشته باشید که مصرف هرکدام از کودهای زیر مغذی مثل سولفات آهن، سولفات منگز … هر سه سال یکبار

روش های کود دهی در درختان میوه:

1 – از کود های شیمیـایی به صورت بی رویه خودداری کرده و سعی گردد مصرف کود ها بر اسـاس آزمون خـاک، برگ و میوه صورت می گیرد.

2 – از پخش سطحی کودهای شیمیای در پای درختان اجتناب شود.

3 _ زمان مصرف کود های شیمیایی در اواخر زمستان یا اوایل بهار صورت گیرد.

4 – محلول پاشی با کودهای توصیه شده و در زمان مناسب باعث افزای کیفیت میوه خواهد شد.

5 – بهترین روش کود دهی در باغات استفاده از روش چالکود می باشد که به شیوه های زیر صورت می گیرد.

6 – در اواخـر زمستـان قسمت در قسمت بیرونی یک سوم سـایه انداز در درختان تعداد 4 الی 6 چاله به عمق 40 تا 50 سانتی متر و قطر 30 تا 50 سانتی متر حفر شود.

7 – کود هـای توصیه شده بر اسـاس آزمون خاک و با توصیه هـای عمومی سـازمان تحقیقات برای هر اصله درخت را با کود دامی پوشیده مخلوط کرده و در چاله های حفر شده بریزید.

8 – با لگد کوب کردن کود در داخل چاله تا حدی آن را بفشارید و در صورت نشت مجددا کود را به آن اضافه کنید تا هم سطح خاک شود.

9 – در هنگام آبیاری بایستی چاله های خیس شده از خیسی بیش از حد و خشکی کود دامی داخل چالکود بپرهیزید.

10 – در صورتی که از چاله ها به خوبی استفـاده شود حفر آن یکبار برای چندین سال کافی خواهد بود هر سال نشست کود در داخل چاله را با کود دامی جبران کنید.

11 – برای درخت انگور ( مو) کودهای شیمیایی و حیوانی توصیه شده برای مصرف در اوایل بهار را در شیاری که در طول مسیر آبیاری ( بین درختان) در فاصله 90 سانتی متردور تر از تنه انگور کنده می شود و روی آن را با خاک بپوشانید.

12 – کـود های از ته را در زمان های توصیه شده می توان در نـاحیه نصف بیرونی سـایه انداز ( محل آبخور) باشد و با نوک بیل زیر خاک برد.

به دلیل حضور آهک فعال در خاک های آهکی، زیادی بی کربنـات در آب های آبیاری، کمی مواد آلی، مصرف غیر صحیح ( پخش سطحی) کود در سایه انداز درختان، با عنایت به کمی تحرک اکثر کود های مصرفی بخصوص کودهای فسفاته و ریز مغذی هـا عدم رعایت مصرف بهینه کود و آب، درختان میوه در کشور عمدتا دچار انواع کمبود ها هستند. بیان روش صحیح کودد دهی در باغ های میوه در کشور اولویت خاصی یـافته است و در رابطه با آن پژوهش های متعددی انجام پذیرفته است.

 

راندمـان و کارآئی مصرف کود در روش چـالکود، به مراتب یشتر از روش پخش سطحی کـود می بـاشد. چون ریشه ها مستقیما غذای مطلوب خود را تامین می کنند و غذای سالم تا چندین سال، بدون زحمت در اختیار درخت خواهد بود.

 

روشچالکود شکل خاصی از جایگذاری موضعی کودهای آلی و شیمیایی در خاک می باشد. این روش برای باغ های میوه ای طراحی شده است که دارای مشکل زرد برگی آهکی ( کمبود کلروز آهن) می باشند.

 

مزایای استفاده از چالکود:

1 – جلوگیری از خشکیدگی سرشاخه های درختان میوه

2 – توسعه ریشه درختان میوه در خاک های آهکی

3 – افزایش سطح برگ در درختان میوه

4 – افزایش عملکرد و بهبود کیفیت میوه ها

5 – افزایش نفوذپذیری آب به داخلخاک توسط حفره های مملو از مواد آلی

روش صحیح چالکود:

1 – انتخاب محل مناسب برای احداث چاله ها به فاصله 20/1 الی 5/1 متر از تنه اصلی درخت در محل سایه انداز می باشد.

2 – تعداد چاله ها حداقل 2 تا 4 عدد در اطراف تنه درخت می باشد.

3 – ابعاد چاله ها به اندازه 505050 یارد 40*4040  سانتی متر می باشد.

4 – خاک درون چاله ها تماما بیرون ریخته شود.

5 – قسمت پایین چاله را با کود دامی پر می کنند.

6 – کودهای شیمیایی توصیه شده با 5 کیلوگرم کود دامی پوسیده خلوط و در ته چاله ریخته گردد.

7 – بقیه چاله با کود دامی پوسیده پر شود

8 – چاله ها در مسیر آبیاری احداث گردد

9 – بلافاصله پس از کود دهی چاله ها آبیاری شود.

10 – اگر خاک شنی باشد سایه انداز درخترا به دو قسمت تقسیم کرده، چالکود را در 2/1 انتهایی احداث می کنیم ولی در خاک رسی باشند سایه انداز درخت را به 3 قسمت تقسیم و چاله را در 3/1 انتهایی ایجاد می کنیم.

بیشتر بدانید
۱۴۰۰-۰۱-۱۷

زنجرک خرمـا و روش خسـارت آن

زنجرک خرمـا آفتی است مکـنده و از راسته جوربـالان که دارای سه مرحله مختلف زیستی تخم، پوره ( با سنسن مختلف ) و حشره کامل است.

تخم های این آفت بیضی شکل به طول 5/0 تا 8/0 میلی متر و پهنای آن 1/0 تا 13/0 میلی متر است. در قسمت جلـوی تخم کمی برآمده و عقب آن باریک تر است. رنگ تخم کمی برآمده و عقـب آن باریک تر است. رنگ تخم هـا در ابتـدا سبز روشن و سپس به رنگ زرد تغییر می کند. طول بدون پوره در سنین مختلف متفاوت است.

زنجرک خرمـا در ایران دارای دو نسل بهاره و پاییزه است. حشره ماده نسل بهـاره در پـاییز روی برگچه ها، در موازی رگبـرگ هـا و تانتهای برگچه و محل اتصال به محور برگ و روی محور برگ تخم گزاری می کند. هر حشـره ماده به طور متوسط 100 عـدد تخم می گذارد. حـشره ماده با تخم ریز اره مـانند خود، سوراخ کوچکی در بافت برگ ها ایجـاد می کند و یک تخـم در آن قرار می دهد، به طـوری که قسمت بالایی تخم از سطـح رویی برگچه هـاست و در همگـام طغیـان آفت، تخم ریزی آفت برروی هر اندام سبز گیـاه صورت می گیرد. تخم ریزی روی میوه تـا کنون دیده نشـده است. زنجرک برای تخم ریزی، همیشه برگ های سبـز و شاداب خرمـا را که در معرض تـابش شدید نور خورشید نبـاشند. انتخاب می کند. این آفت در زمستـان به صورت تخم، زمستـان گذرانی کرده و در هوای بسیـار گرم تـابستان نیز تابستـان گذرانی می کند. در جنوب ایران خروج پوره های این حشره از تخم زمستـانه از نیمه دوم اینفند ماه شروع می شود و تا اوایل خرداد ماه سال بعد ادامه پیدا می کند. دوره رشد پوره ها حدود 45 روز طول می کشد.

طـرز خسارت این آفتبدین ترتیب است که جمعیت بـال دار زنجرک و پوره های آن به وسیـله خرطوم خود ششیره برگ ها را می مکد و به علت سوراخ ایجـاد شده ذر برگ، شیره شیرین و چشبناکی ترشح می کنند. در نخیلات مورد حمله، سطح رویی و زیرین برگ و گاهی میوه خرما آلوده به فضولات زنجرک شده و چسبناک می شود. به همین دلیل، نام ایم آفت را در جنوب ایران شیره یا عسلک می نامند. در درختان مبتلا به آفت، برگچه ها تدریجـا خشکیده، میوه ها چروکیده، رنگ پریده و لاغر و کم شهد می شوند. این قبیـل میوه ها در بازار خریداری ندارد. خسـارت غیر مستقیم این آفت به صورت ترشحات شیره و به دنبال آن رشد قـارچ های فومـاژین است و خسارت مستقیم آن به صورت ضعف درخت به علت از دست دادن شیره پرورده گیاه است. گاهی خرماهای موجود بر روی درخت، غیر قابل مصرف و برداشت می شود.

 

عـوامل طغیـانی شدن آفت زنجـرک خرمـا

1- نحوه داشت خرمـا و نبود عملیات منـاسب به باغی درختـان خرمـا ( در روش های کشت متراکم، انبوهی نخل ها باعث ایجاد سـایه و افزایش رطوبت محیط می شود. تراکم کشت، بـاعث بالا رفتن رطوبت نسبی در بـاغ و فـراهم شدن شرایط بهینه برای تکثیر این آفت است.

2- هرس نکردن برگ های پایین نخیلات در زمان مناسب

3- استفاده بی رویه از سموم شیمیایی توسط کشاورزان منطقه

4- مقاومت زنجرک به بعضی از سموم

5- استفاده از سموم نا مناسب

6- استفاده از روش های نا مناسب سمپاشی

7- نرسیدن سم به آفت

8- از بین رفتن دشمنان طبیعی آفت و همچنین زمستان های گرم

روش های مبارزه

روش مبارزه به این افت به صورت مستقل یا تلفیق چند روش زیر امکان پذیر است:

1 – رعایت فاصله مناسب درختان در نخلستان

2 – هرس نخل: هرس برگ های نخلستان در فصل زمستان باعث کاه تراکم تخم این آفت می شود.

3 – مبارزه به موقع و موثر با زنجرک های موجود بر روی پاجوش ها

4- مدیریت صحیح و رعایت بهداشت باغ

5- استفاده از تله های چسب دار زرد رنگ: بهترین محل نصب نوار های زرد رنگ برای جلب زنجرک خرما، تنه نخل و زیر تاج درخت است که کمترین فاصله تا برگ های درخت را داراست. تحقیقـات نشان داده است که این روش منـاسب ترین روش است.

6- استفاده از کودهای مناسب ( ترکیب گوگردی دام)

7- مبارزه فراگیر و همگانی علیه آفت

8- استفاده از سموم مناسب و توصیه شده در زمان مناسب

9- کاربرد سمپاش های مناسب

10- به کار گیری افراد مجرب و کارآموده در امر مبارزه شیمیایی

11- مبارزه بیولوژیکی: پارازیتوئید تخم و کفشدوزک های شکارگر از مهمترین دشمنان طبیعی این آفت هستند.

در حـال حاضر متداول متداول ترین شیوه مبـارزه با آفت، روش شیمیـایی است. در بیش از 15 هزار هکتـار نخلستان های کشور از روش مبارزه شیمیـایی استفاده می شود.ارتفاع زیاد درختان خرما، نظام کشت سنتی و متراکم بودن فاصله نخل ها موجب شده است که به کار گیری حشره کش ها برای کنترل آفات نخلستان ها با مشکلات جدی روبه رو شود.

بر این اساس، همواره به کار گیری روش های مختلف کاربرد سموم برای کنترل آفات نخیلات مورد توجه بوده است. سمپاشی هوایی نخلستان ها در قسمت هـایی از کشور به کـار گرفته شده است. کـارایی سمپـاش هوایی و زمینی ( با سمپـاش های لانس دار فرغونی) در کنترل آفت نشان داد کارایی دو روش سمپاشی در کنترل آفت یکسان بوده.

در کلیه نخلستـان های کشور برای سمپـاشی علیه زنجرک خرمـا از سمپـاش های زمینی استفـاده می شود. از متداول ترین دستگاه های سمپاشی زمینی مورد استفاده در این نخلستان ها می توان بـه سمپاش های لانس دار پشت تراکتوری اشـاره کرد. در سمپـاش های رایج، قطراتی که قط آنهـا کمتر از 100 میکـرون است، به علت سبکی به راحتی توسط جریـان شدید هوا تا فاصله 40 متری منتقـل می شود، در صورتی قطرات درشت به علت سنگینی بیش تر به محض خروج از نـازل پس از طی مسـافت کوتاهی به پایین سقوط می کند، به طوری که قطرات 200 تا 400 میکرونی تنهـا 12 متر مربع به جلو پرتاب می شوند. استفـاده از تراکتور در مزارعی که کشت سنتی دارند، غیر ممکن است در این مزارع جوهـای آبیاری یکی از موانع اصلی در تزدد تراکتور است.

در مبارزه هوایی به کمک هواپیمـاهای سمپاش، به دلیل پخش سم از ارتفـاع زیاد بادبردگی افزایش پیدا می کند. بـادبردگی سم (انتقـال سم توسط جریـان هوا) از نـاحیه پخش شده ممـکن است به آلودگی محیـط زیـست منجـر شود. استفـاده از هواپیمای سمپاش علی رغم طرفیت بالای سمپـاش، روش مناسبی برای مبـارزه با آفـات خرمـا نیست، زیرا با این روش همه قیمت های هدف به طور یکنواخت با قطرات سم پوشش داده نمی شوند و قطرات سم دچار بادبردگی می شوند. در مواقعی که به دلایـل مختـلف سم پـاشی هوایی تنهـا راه موجود باشـد، استفـاده از هلی کوپتر از هواپیمـا منـاسب تر است. کـاربرد سمپاشی که بتواند بدون موجود باشد، استفاده از هلی کوپتر از هواپیمـا مناسب تر است. کـاربرد سمپـاشی که بتواند بدون وجود مشکل در تردد تراکتور، به نحو موثر قسمت فوقانی نخیـلات ( به ویژه نخل های سنتی و مرتفع) را سم پاشی کند، از ضروریات است.

با توجه به موارد گفته شده یکی از روش های موثر مبارزه با این آفت، کاربرد  سم پاش است .در این نشریه، کاربرد سم پاش ها ی مختلف، بررسی و در نهایت روش مناسب معرفی می شود.

 

       انواع روش های سم پاشی نخلیات

یکی از روش های رایج  سم پاشی نخلستان ها برای مبارزه با آفت زنجرکف اتفاده از سم پاش های لانس دار است. در این روش، از پمپ های هیدرولیکی با نازل های دستی و شلنگ های بلند استفاده می شود.

سـم پاش های لانس دار که به صورت تراکتوری و زنبـه ای هستند، برای سم پاشی بـاغ ها و درختـان طراحی شده اند. در این سم پاشی آفات درختان، به خصوص زنجرک خرمـا مورد استفـاده قرار می گیرد. در این سم پـاش ها، فشـار سم پـاشی زیـاد است و در بـرخورد شدید محلـول به هدف ، بیـش از 50 درصـد آن بر روی زمین ریخته می شود کـه مـوجب آلودگی محیط زیست و تلفـات شدیدی محلـول سم می شود. به علـت  اینکه عملیـات سم پاشی به صورت زیگزاگ انجام می شود، یکـنواختی پـاشش وجود ندارد. از طرفی کـارگر سم پـاش در داخـل توده ای از ذرات ریز سم قرار می گیرد و به علـت تغییر جهـت های پی درپی، عمو بودن جهت پاشش به جهت باد امکان پذیر نیست و باعث مسمومیت تدریجی و مزمن کارگران می شود.

دراین روش به دلیل ارتفـاع بلند درختان، باید میزان فشار خیلی زیاد باشد تا سم را به ارتفـاع مورد نظر برساند. در نتیجه با افزایش فشار، قطرات سم بیش تر پودر می شود، بـادبردگی سم افزایش پیـدا می کند و میزان مصرف سم در هکتـار افزایش می یابد. در سم پـاش لانس دار پـشت تـراکتوری از پمپ پیستـونی استفـاده شده است. بوم سـم پاش مجهـز به یک لوله آلومینیومی به طول 4 متر است که ارتفـاع پاشش را افزایش می دهد. نـازل مورد استفـاده از نوع مخروطی و حجم مخزن 400 لیتر است که محلول سم توسط  پمپ به سمت نازل هدایت می شود.

در این سم پاش ها، بیش از 95 درصد از حجم محلـول مصرفی به سر کاربر و سطح خاک ریخته می شود، به طوری که هـر ساله از هر خانواده بـاغدار یک یا چند نفر در موقع سم پـاشی، به شدت در معرض سم قرار می گیرند. زیرا ارتفاع نخل ها یه گونه ای است که سم از یک لانس باریک به بالای تـاج نخل (3 تا8 متری) پرتاب می شود، اما مثل باران بر سر بـاغدار فرود می آید. بنـابراین هر بـاغدار برای یک نوبت سم پاشی مجبور است نصف روز و گاهی با توجه به تعداد نخلیـات چند بار زیر باران سم قرار گیرد. حتی به کارگیری تراکتور هم وضعیت را چندان بهتر نکرده است.

 

این سـم پاش ازنظر اصول کاری مشابه سم پـاش هـای تـوربولاینر اسـت و در انواع مختلـف سـاخته می شوند. در باغ ها و نخلستـان هایی که به طور منظم کشت شده اند، کـاربرد دارد. در ایران استفـاده از یک نوع که پـاشش هلالی از دو طرف دارد، معمول است که اجزاء آن شـامل مخزن، شـاسی، توربین و بخش پاشش است. حجم مخزن بین 1000 و 2000 لیتر است کـه بر روی شـاسی سوار است و منبع تـامین توان آن شـافت خرمن کوب تراکتور است .

قسمت توربین، هوا را از قسمت وسط مکـش کرده و به اطراف آن که نـازل ها قرار دارند، دمش می کند. بین شافت خرمن کوب و دمنده، جعبه دنده افزاینده، دور پروانه را بین 1500 تـا 2200 دور تغییر می دهد. سرعت جریان هوا بین 35 تا 40 متر بر ثانیه است. قسمت پاشش سم پاش شامل پمپ، رگولاتور، اتصالات فشار قوی و لوله برگشت سم به مخزن و بوم نیم دایره ای، نازل ها و فیلترهاست. از پمپ های با دبی 70 تا 160 لیتر و فشار 50 تا 70 بار استفاده می شود. بسته به حجم و بزرگی سم پاش، تعدا نازل ها بین 10 تـا 14 عدد متغیر است. بسته به حجم و بزرگی سم پاش، تعداد نازل ها بین 10 تا 14 عدد متغیر است. پایه نازل دور محور اتصال قابل چرخش است و می توان زاویه پاشش نازل ها را تغییر داد.نازل ها از نوع مخروط تو خالی و جنس سرامسک بوده و پخش کن پشت نازل به صورت تخت است. زایه پاشش نازل ها بین 80 تا 100 درجه است.

این سم پاش ها براساس محلول تحت فشـار و جریان شدید هوا ساخته شده است و محلـول سم در مرحله اول تحت فشار پمپ از نازل ها خارج و ذرات ریز تشکیل می شود. این ذرات در مرحله دوم، داخل جریان شدید هوا شده و ریز تر می شوند. جریان شدید هوا علاوه بر خرد کردن ذرات، آن هـا را جهت می دهد و به داخل شاخ و برگ درختان هدایت می کند. یکی از مشکلات اسـاسی این سمپـاش هـا یکنواخت نبودن ارتفـاع درختـان است که بـا هرس به موقع بـاید تا حد امکان ،ارتفاع درختان را در بـاغ ها یکسـان کرد. در موقع سم پاشی باید تراکتور در وسط دو ردیف حرکت کند و در انتهای خطوط در موقع دور زدن ،برای جلوگیری از گیر کردن گاردان، سم پاشی در بن خطـوط کاشت به صورت یک در میان انجام شود و خط میانی در دور بعدی سم پاشی می شود. در صورتی که ارتفاع درختان کم و سم پاش از نوع 14 نازلی باشد. می توان تعدادی از نازل ها را بست و دور پروانه را نیز توسـط دستـه جعبه دنده کـاهش داد. میزان مصرف سم و سرعت حرکت بستگی به ارتفاع و حجم تاج درختان دارد. سرعت معمولا بین 2 تا4 کیلومتر بر ساعت است. در این سم پاش ها میزان محلول مصرفی 4 برابر کم تر از نوع لانس دار است. این سم پاش ها در نخلستان ها سنتی و نخل های مرتفع کارایی ندارند، ولی در نخلستان های با کشت منظکم و کم ارتفاع می تواند مورد استفاده قرار گیرد.

 

در این سم پاش ها از جریان شدید هوا برای جا به جایی قطرات استفاده شده است. اصول کار آن ها بدین صورت است که توسط پمپ، محلـول سم تحت فشـار قرار می گیرد و از طریق شلنگ های رابط به قسمت دالان خروجی جریـان هوا منتقل می شود. در هر دالان 7 تا 8 نازل وجود دارد. پس از خروج قطـرات سم از نازل ها، جریان شدید هوا، قطرات محلول سم را به سمت هدف هدایت می کند.این سم پاش دارای مخزن، پمپ، فن، اجزای کنترل جریان و فشار، کانال انتقـال سم و نازل هاست و اصول کار آن ها مشابه سم پاش های رایج است. این ماشین ها اصولا برای سم پاشی مزارع  کشـاورزی و درختان با ارتفاع کم طراحی شده اند اما قابلیت لازم برای سم پاشی درختان خرما با ارتفاع زیاد را ندارند. در نوع کششی آن به دلیل طول زیاد، مانورپذیری به خصوص در باغاتی که تراکم درختـان زیاد است، مشکل ساز است. نوع سوار شونده این سم پاش ها می تواند در نخلستان هایی که فاصله درختان مناسب است، دارای مانور پذیری مناسب باشد، اما برای سم پاشی درختان مرتفع مناسب نیستند.

دوران دالان در صفحه افقی، 270 درجه و در صفحـه عمـودی 90 درجه است و مسیر سم پاشی قابـل تغییر است. برد مفید این نوع سم پـاش 30 تا 35 متر است. معایب این سم پـاش ها عبارت اند از: نرسیدن محلـول سم به هدف در نخـل های مرتفع بـادبردگی شدید قطرات سم، مصرف بـالای محلـول سم، هزینـه زیاد دستگه نسبت به سم پـاش های رایج و مشکـل استفاده در نخلستــان هاس سنتی این عوامـل بـاعث شده است که استفـاده از این سم پـاش ها در نخلستـان هـا دارای محدودیت باشد.

 

4 سم پاشی هوایی

به دلیل امکان تردد دستگاه های سم پاش در باغ های متراکم فراهم نیست، برای کنترل زنجره خرمادر کشور ،سال ها از سم پاشی هوایی استفاده می شد

از آنجـایی که سم پاشی هوایی باعث آلودگی محیط زیست می شود، در حال حاضر برای جایگزینی سم پاشی هوایی از سم پاش های توربینی زراعی (توربولاینر ) استفاده می شود که مشکلات زیادی نظیر نحوه پوشش قطرات، باد بردگی زیاد سم و تردد سم پاش را به وجود آوردنـد. در این روش به دلیـل پخش سم از ارتفاع زیاد، بادبردگی افزایش پیدا می کند. بادبردگی سم از ناحیه پخش شده باعث آلودگی محیط زیست می شود. استفاده از هواپیما سم پاش در شرایطی که عوامـل محیطی مناسب نباشد (وزش باد شدید) امکان پذیر نیست. سم پاشی هوایی روش مناسبی برای مبارزه با آفـات خرما نیست ،زیرا با این روش، کلـیه قسمت هـای هدف به طور یکنـواخت بـا قطرات سم پوشش داده نمی شوند. در تـاج هـای غیر یکـنواخت پوشش دهی به طور مناسب انجام نمی شود.تاج های بالای درختان و پاجوش های زیرین در معرض سم پاشی قرار ندارند و تاج پاجوش، محلی برای پناه گرفتن زنجرک و فرار از محلول سم است که این مشکل در پهپاد سم پاش هم وجود دارد.

در مواردی که به دلایل مختلف، سم پـاشی هوایی تنهـایی راه موجود باشد، استفـاده از هلی کوپتر سم پاش مناسب تر از هواپیماست.

 • پهپاد سم پاش

با توجه به مشکلات استفاده از هواپیماهای سم پاش و سم پـاش های زمینی، در سال های اخیر استفـاده از پهپاد سم پاش معرفی شده است که عملکرد فنی و اقتصادی آن در قـالب یک پروژه تحقیقـاتی برای مبارزه با زنجرک خرما مورد بررسی قرار گرفت. از نظر ساختمـانی، در پهپـاد سم پـاش (مدل HS0615) از دو نـازل میکرنر استفـاده شده است که حجم مخزن آن 15 لیتـر است و دستگاه دارای 6 دمنده است که باعث ابه جـای پهپاد می شود. علاوه بر آن، این دمنده ها بـاعث هدایت قطرات محلول سم به سمت پایین می شود. منبع تـامین توان دمنده ها و نازل های میکرونر، باطری های قابـل شـارژ 12 ولت لیتیوم پلیـمر با ظرفیت 22 آمپر ساعت است.

 

 

 

 

 

 

 

 

بیشتر بدانید
۱۳۹۹-۱۲-۲۵

آشنایی با سمپاش های توربینی باغی

سمپـاش توربینی از جدید ترین سـاخته های ایران می باشد که قبلا در باغـات ایالات متحده آمریکـا استفاده می شده ولی بومی شدن این فنـاوری، تولید آن در داخل کشور میسر شده است.

این دستگاه برای سمپاشی مکانیزه انواع درختان و باغ ها به ویژه باغ هایی که درختان آن به صورت ردیفی کاشته شده اند (خصوصـا مرکبـات) کاربرد دارد.

سرعت کار سم پاشی با استفـاده از این دستگـاه به مقدار چشمگـیری افزایش میابد و استفاده از دستگـاه سم پاش توربینی جایگزین مناسبی برای سیستم هـای سم پاشی توسط هواپیمـا و حتی سمپـاشی دستی است معـایب آن ها را نیز ندارد.

برخی از مـزایای این سمپـاش عبـارتند از:

 • نوآوری در طـراحی شکـل توربین
 • امکان کنترل مسیر جریان هوا و جهت دهی به آن با طراحی خاص شکل بال های راهنما در طرفین و بالای توربین
 • کم کردن نیروی انسانی مورد نیاز برای عملیات سم پاشی به دلیل طراحی خاص مجموعه، به گونه ای که فقط راننده تراکتور می تواند تمام عملیات سم پاشی را به راحتی انجام دهد.
 • کاهش قابل توجه مصرف سم به دلیل مکپیکرونیزه شدن قطرات سم توسط جریان هوای تولیدی توربین و نازل ها
 • عملکرد بسیار خوب سم روی آفات
 • کاهش دفعات سمپاشی
 • کاهش چشم گیر مصرف سم
 • افزایش سرعت سمپاشی
 • کاهش آلودگی محیط ( چون سم کمتری به هدر می رود)
 • صرفه جویی فوق العاده برای باغات با مساحت بالا

 

آشنایی مختصر با نحوه کار

دستگاه به آسانی توسط یک شاسی واسطه روی مجموعه  اتصـال سه نقطه و یا به صورت کششی در انتهای تراکتور نصب می شود و نیروی خود را از شافت توان دهی تراکتور  ( شافت P.T.O) توسط میل گاردان دریافت می کند.

   

نیرو از طریق میل گـاردان به پمپ سمپـاش که دو سر شـافت است وارد شده و شافت خروجی پمپ به شافت ورودی جعبه دنده مجموعه توربین کـوبل است و به این طـریق توان مورد نیاز پمپ و توربین تـامین می شود. همچنین استارت و توقف توربین توسط جعبه دنده دو حالته تحت کنترل است.

شلنگ خروجی پمپ از طریق لوله ای با شکـل خاص که نقش شاسی نازل ها را نیز دارد به 16 عدد نازل که روی بدنه توربین در مسیر جریـان هوای تولیدی توربین تعبیه شده اند، متصـل است. البته با شروع به کـار مجموعه، توربین هوا را بـا سرعت زیـاد در مسیر نازل ها به جـریان می اندازد و هوا ضمن برخورد با قطـرات سم خروجی از نازل ها، آن ها زا به صورت قطرات بسیار ریز ( میکرونیزه) روی درختان پراکنده می کند کـه جهت جریان هوا توسط بال های جـانبی و بالایی توربین کاملا قابل کنترل است.

 

بیشتر بدانید
۱۳۹۹-۱۲-۱۰

بـوته میـری مـرگ ماهیـچه در کـدوئیان

بـوته میـری کـدوئـیـان:

بوته میري در واقع یک نام عمومی براي تعدادي از بیماري ها با نشانه هاي مشابه است که گیاهان جوان را مورد تهاجم قرار داده و توسط چند قارچ بیماری زاي خاکزي ایجاد می شود. بیماري بوته میرى جالیز به اسامى محلی سبز خشک، داغ زدگی و آب زدگی در ایران معروف است. بوته میری گیاهان جالیزی یکی از مهمترین بیماری های خیار، انواع خـربزه و هنـدوانه و کـدو بوده کـه از دیر زمان در کـلیه مناطق کـشت این گیـاهان از جمـله خـوزستان، اصفهان، فارس، کرمان، جیرفت، تهران، ورامین، ساوه، کاشان، لرستان، قزوین، همدان، خراسان، بندر عباس، آذربایجان و مازندران شایع بوده است.

عـلائم بیمـاری:

در این بیماری بافت گیاهی بخصوص در ناحیه طوقه فرو رفته می شود. محل این فرورفتگی ابتدا سفت و نمدی می بـاشد و به تدریج نرم می شود. در اثـر این بیمـاری آوند هـای چوبی بخصـوص در نـاحیه ی طـوقه سریعـا تخـریب می گردنـد  و بوته در حالی که کاملا سر حال و شاداب است از بین می رود.

علائم بیماری ابتدا در روی پوست میوه بصورت لکه ای کوچک و فرو رفته به قطر حداکثر یک سانتی متر در قسمتی که میوه در سطح خاک مرطوب قـرار گرفته است ظـاهر می گردد. این لکـه کمی آبکی به رنگ سبز تیره می بـاشد که سپس توسـعه پیدا می کـند و به منطقـه ی وسیعی آبکی و به رنگ قهوه ای مـایل به قرمز بـا بویی نـا مطـبوع تبـدیل می شود. از ویژگی های خـاص این بیماری تاثیر گذاری آنی و سریع آن می بـاشد بطوری که بوته ها بدون اینکه کمترین علائمی از زردی داشته باشند در همان حـالت کاملا سبز و شاداب در مدت کوتـاهی از پای در می آیند. به همین دلیل به این بیماری ( سبز خشک) نیز می گویند.

      

 

عوامل ایجاد کننده بیماری:

 • قـارچpythium apanidermatum

 قارچ pythium aphanidermatum از عوامل بیمـاری می باشد. قطر ریسه متغیر (3-8 میکرون) می بـاشد. ریسه بدون دیواره عرضی می بـاشد ولی در ریسه دیواره کاذب دیده می شود. ریسه بین سلولی یا درون سلولی می باشد و هیچ مکینه ای تولیـد نمی شـود. تولید مثـل غیر جنسی با تشکیل اسپورانژ در آنهـا با قسمت های میـانی ریسه های رویشی به وجود می آیـد . پس از بلوغ اسپرانژیوم و مساعئ شدن شرایط، محتوایات اسپپرانژیوم توسط لوله ای به داخل حبابی ( وزیکول) منتقل می شود و در آنچه عمل تفکیک صورت و زئوسپورها تشکـیل می شوند. با حرکت و لرزش زئوسپورها حبـاب پـارهو زئوسپورها حباب پاره و زئوسپور ها آزاد می شوند. زئوسپورهـا لوبیایی شکل و دوتاژکی می باشند (یک تاژک پروش جلویی و یک تاژک شلاقی عقبی).

زئوسپور پس از حـرکت تبدیل به کیست شده و در شرایط منـاسب جوانه می زنند. در تولید مثل جنسی اندام جنسی ماده   ( اوگونیوم) کروی و طریق میانی یا انتهایی تشکیل میشوند. بلافاصله پس از تشکیل اوگونیوم، اندام جنسی نر (انتریدیوم) تشکیل میشود. آنتریدیوم به شکل بیضی، استوانه ای یا مثلثی و به صورت انتهایی و یا میانی دیده میشود. اووسپور بسته یه شرایط محیطی پس از دوره استراحت یا به صورت مستقیم با تولید لوله تندشی جوانه زده و تولید میسلیوم می نماید یا با ایجاد حباب تولید زئوسپور می کند. معمولا یک اووسپور کروی در هر اوگونیوم تشکیل شده و محوطه داخل اوگونیوم را پر نمی کند.

 • قـارچ phytophthora drechsleri

کلنی این قارچ روی محیط کشت مورد استفاده استفاده در مقایسه با pythium دارای رشد نسبتا کند و دارای حاشیه صاف می باشد. میسلیوم گسترده و عرض ریسه از 10-2 میکرون متغیر است. ریسه های جوان معمولا یکنواخت می باشند و بعد ها گاهی گره دار می شوند. ریسه درون سلولی و بین سلولی همراه با تولید مکینه (دکمه ای، طویل، انگشتی) می باشند. در تولید مثل غیر جنسی تولید اسپورانژ نمـوده که معمولا به شکل گـلابی یا تخـم مرغی، شفـاف یا به رنـگ زرد روشن هستند. اسپرانژیوم ها پاپیل ندارند. اسپرانژیوم معمولا انتهایی و گاهی میانی می باشند. اسپرانژیوفور حامل و تولید کننده اسپرانژیوم ها بوده، ساده یا منشعب هستند انشعابات آنها به صورت زیگزاگی (سیمپودیال) یا مجتمع یا منظم می باشند. در تولید مثل اندام جنسی ماده ( اوگونیــوم) کروي تا بیضوي شکل، معموولا صاف شفاف تا زرد رنگ است و اندام جنسی نر (آنتریدیوم ) بیضی شکل ، گرزي یـا استوانه اي کوتاه می باشد و از طرف پایین (آمفیژن ) به اوگونیوم می چسبد. اوسپور  کروی ، تقریبا بیرنگ تا مایل به زرد بوده ، دیواره صاف دارد و فضای اوگونیوم را تقریبا پر می کند (پلورتیک)

 • قـارچ phytophthora capsici

میسلیـوم گـسترده و عرض ریسه از 7-3 میکرون متغیر است. ریسه در ابتدا یکـنواخت است سپس دارایی بر آمدگی های نامنظمی می شود. اسپورانژ دارای اشکال متنـوع کروی، بیضی، لیمویی و گلابی می باشند و معمـولا دارای یک برجستگس (پاپیلا ) گاهی دو و بندرت سه برجستگی بزرگ و نیم کروی در انتها هستنددر تولید مثل جنسی به شکل اوگونیوم کـروی تا بیضی شکل، معمولا صـاف ،شفـاف تا زرد رنگ است و آنتریدی به شکـل بیضی، گرزی یا استوانه ای و گاهی بدون شکـل هندسی، به صورت میانی یا انتهایی دیده می شود و از طرف پایین (آمفیژن) به اوگونیوم می چسبد. اووسپور کروی، تقریبا بی رنگ و دیواره صـاف دارد، و فضای اوگونیوم را کاملا پر می کند. البته در مناطق و بخش های مختلف جهان ممکن است عوامل دیگری نیز وجود داشته باشد ولی بخش عمده بوته میری های ایجاد شده در اکثر نقاط جهان به ویژه آمریکا مربوط به p.capsici می باشد و در بخش های زیادی از ایران هم p.drechleri از همیت بیشتری برخوردار است. در ایران هر سه گونه از روی جالیز در مناطق مختلف از جمله ورامین ،گرمسار و کرج  جدا و بیمار یزایی آنها ثابت شده است.

چـرخه زنـدگی قـارچ:

بیماری بوته میری در تمام  مراحل رشدی گیاه قادر به آلوده کردن گیاه است. شدت بیماری بیشتر به شرایط محیطی به ویژه دما و رطوبت بستگی دارد. شدت حمله بیماری آنقدر که به فـراهم بودن شرایط محیطی وابسته است به حالت رویشی گیاه و قوی یا ضیف بودن بوته ها چندان ربطی ندارد. مهمترین اند اندام مورد حمله طوقه گیـاه است. چنانچه طوقه مورد حمله قرار گـیرد و شرایط مساعد هم فراهم باشد، در ظرف مدت کوتاهی که شاید بتوان  آنرا حتی به 48 ساعت محدود کرد مزرعه را نابود می کند. قارچ های عامل بیماری زمستان را به صورت اووسپور در خاک و بقایای آلوده می گذارنند. در شرایط مناسب اووسپور جوانه زده تولید اسپرانژ می کند. زئوسپور آزاد شده اسپرانژ در سطح میزبـان تبـدیل به کیست شده و با تولید لوله تندشی وارد سلول میزبان می شود.پس از گسترش ریسه در گیاه، قارچ با تولید مثل غیر جنسی آلودگی های ثانویه را ایجاد می کند و باعث گسترش بیماری در سطح گلخانه ( مزرعه) می گردد. آب، خاک، ادوات آلوده و گاهی حشرات ، ناقلین عامل بیماری هستند.

 

قارچp.aphanidermatum در دمای 5.7 در جه سانتی گراد شروع به رشد کرده و در 42 درجه رشدش متـوقف می شود. قارچ p.drechsleri در دمـای 5.7 تا 5.37 درجه سانتی گـراد قـادر به رشد بوده و دمای بهینه برای رشد 28 تا 32 درجه است. دمای بهینه برای p.capsici  28 تا 32 درجه سانتی گراد است و در 35 درجه قادر به رشد نمی باشد.

 

مرگ گیـاهچه (damping off)

این بیمـاری انتشار جهـانی دارد و در غالب منـاطق ایران نیز مـوجب پوسیدگی بذر، مرگ و قبل از پـا افتـادگی گیـاهچه، پوسیدگی ریشه، ساقه و پوسیدگی نرم انـدام های ذخیره ای گیاهان مختلف می شود.

 

علایم بیماری:

علایم بیمـاری بسته به سن گیـاه فرق می کند. اگر بذر گیاه حساسی، در زمین آلوده به پی تیوم، ریزو کتونیا و غیره کـاشته شود جوانه نزده، می پوسد، یا این که جوانه زده گیاهچه آن قبل از خروج از خاک مورد حمله قرار می گیرد و از بین می رود گیاهچه به علت اینکه بـافت استحکـامی آن هنوز کـامل نشده است بسیار حسـاس و مناسب برای نفوذ قـارچ می بـاشد. بنابراین سبز نشدن بذرهـای کـاشته شده، یکی از علائم آلودگی به این بیمـاری می باشد که به این مرحله از بیمـاری pre-emergence damping off  می گویند.

        

مرگ گیـاهچه ممکن است پس از خروج از خـاک صورت گیرد. در این صورت محـل طوقه و ریشه پوسیده و بسیـار نـازک می شود، به طوری که قسمت نـازک شده تحمل وزن اندام هـوایی گیـاهچه را نخواهد داشت و در نتیجه به زمین افتـاده، می پوسد. این مرحله از بیمـاری post-emergence damping میگویند

در گیاهان مسن تر علائم بیماری به صورت لکه هایی در روی سـاقه ظـاهر می گردند این لکه ها ممکن است بـه هم متصل شده، دور تا دور ساقه را بگیرنـد و ســبب مرگ گیاه شوند. ولی غالبا در ایــن گونه گیاهان ریشه هاى فرعى مورد حمله قرار مـى گیرند و علائم پژمردگى، کوتولگى و یا مرگ در قسـمت هاى هوایى از خود نشـان مى دهنـد. در سال اول کاشت حمله ایــن قــارچ کم اســت، ولی در سال هـاي بعـد خسارت آن زیاد می شود. گاهی اوقات عوامل ساپروفیت به ماهیچه آلوده حمله نموده و باعث پوسیدگی بیشتر می شوند.

               

.                                            

میوه بسـیارى از گیاهـان نظیر خیار، کلـم، سـیب زمینــى، در موقع حمل یا در انبار مورد حمله قارچ پى تیوم قرار مى گیرند. سـطح خارجى چنیـن میوه هایى از میسیلیوم قارچ پوشانده شـده، سـطح داخلى آنها آبکى مى شوند.

معمولا در اواخرفصل رشد در شرایط نا مساعد قارچ برای بقاء خود گامت نر به نام آنتریدی و گـامت ماده به نـام اگن تولید می کند و آمیزش دو گامت نر و ماده سلول تخم به نام اسپور به وجود می آید. سیکل بیماری پس از زمستانگذرانی قارچ به شکل فوق تکرار می شود.

عامل بیماری:

عامل بیمارى مـرگ گیاهچه قارچ هاى پیتیـوم، فیتوفتورا و بعضـى از قارچ هـاى خاکزى دیگر ماننـد فوزاریـوم، اسـکلرو تیـوم و ریزو کتونیا مى باشـند، ولى غالبا گونه هاى قارچ پیتیـوم عامـل مـرگ گیاهچـه هسـتند که یکى از معروفتریـن گونه هـاى آن pythium debaryanum می باشد.

                        

برخی از روش های کنترل:

– کاشت بذر در خاک ضدعفونی شده و بستر نشاء استریل و تمیز

– ضـدعفونی بذور قبل از کـاشت

– کاهش دفعات آبیارى و کاشت بذر با فاصله مناسب در خاك.

– قرار دادن سینی نشاء بر روي سکو جهت تهویه مناسب

– جلوگیري از انتقال عامل بیماري به گلخانه با رعایت اصول بهداشـتی از جمله وجـود تشتک آهک در ورودي گلخانه جهـت ضدعفونی کفـش

– ضد عفونی خاك با بخار آب داغ یا نورخورشید در روزهاي گرم تابستان

– کنترل رطوبت و دماي گلخانه

– اطمینان از پوسیده بودن کود دامی

– اجتناب از دادن کود ازته به مقدار زیاد در خاك-رعایت تناوب زراعى و آیش گذاشتن زمین

 

 

بیشتر بدانید
۱۳۹۹-۱۲-۰۳

نام علمی:  Daucus carotaخانواده ازUmbelliferae

مشخصـات گیاه شنـاسي:

بپشینه ی هویج به هـزاران سال قبل می گردد اولین بار در آسیـای مرکزی و کشورر های خاور میانه کـاشته شد. هویج های اولیه بنفش رنگ بودند. هویج گیـاهی است دو سـاله یعنی در 2 سـال اول رشد رویشی داشتـه و در سـال دوم اندام هـای زایشی آن رشد کرده و موجب تولید گل و بذر می شود، این گیاه دارای ریشه راست و ساقه بی کرک که نوع پرورش یافته آن در حداکثر نقـاط زمین کـشت می شود قسمت مورد استفـاده گیـاه هویج، ریشه و میوه و تخـم آن است. سطح مقطع آن ریشه 2 ناحیه دارد:

1 – حلقه خارجی شامل:

الف) اپیدرم نازک

ب) یک لایه سلول های چوب پنبه ای ( بیشترین بتاکاروتن)

ج) باند عریضی از آوند های آبکش ثانویه ( محل ذخیره قند)

2 – حلقه داخلی شامل:

الف) آوند چوبی ثانویه

ب) مغز هویج

لازم به ذکر می باشد عریض بودن حلقه ی خارجی و نازک بودن حلـقه داخلی از صفات کیفی هویج خوب است و نیز چوبی شدن حلقه داخلی از صفـات نا مطلـوب می باشد. در دمـای بیش از 21 درجه ریشه ها کوتاه و در دمـای کمتر از 15 درجه ریشه طویل. کم رنگ می شود. تولید در هوای گرم سبب تلخ شدن ریشه و خشبی شدن محصول می گردد.

هویج های زود رس مثل: Amsterdamer

هویج های متوسط رس ( تابستانه) مثل: Chantenay,Rothn,Juwarot

هویج های دپرس ( پاییزه) مثل انواع: Hertz Long rote ohne

خـواص داروئی:

درهویج یک نوع انسولین گیاهی وجود دارد که اثر کم کننده قند خون را دارا می باشد. بنابراین عقیده قدیمی که هویج برای مبتلایان به بیماری قند خوب نیست کاملا غلط است و بیماران دیابتی می توانند به مقدار کم از این گیاه استفاده کنند هویج با داشتن مواد مقوی و ویتامین هـا یکی از مهمترین و مفیدترین مواد برای بدن می باشد خوردن هویج مقـاومت مقاومت بدن را مقابل بیماری های عفونی بالا می برد.

مصرف هویج در برطرف کردن بیمـاری های عدم دفع ادرار، تحریک مجـاری هضم و تنفسی، سرفه هـای مقاوم، آسم، اخلاط خونی و دفع کـرم اثر معجزه آسایی دارد.

بیمـاری پوسیدگی پیتیومی هـویج

عـلائم بیمـاری پوسیدگی پیتیومی هـویج:

اولیـن عـلائم بیماری گیاهی پوسیدگی پیتیومی هویج به طور تقریبی دو الی سه ماه بعد از کاشت بذور مشـاهده می گردد. نشانه های اولیه بیماری شامل لکه های کوچک، رنگ پریده، زرد و آبسوخته روی سطح ریشه می باشد. بارزترین علامت این بیماری پیدایش نقاط کوچک فرورفته روی ریشه است، که تا زمان برداشت محصول توسعه بیشتری یافته و تیره تر میشود. بیشترین علائم بیماری در یک سوم بالایی ریشه قابل مشاهده است.به طور تقریبی اندازه ی این فرورفتگی ها بین 4 الی 13 میلیمتر متغیر بوده و لبه ی آن ها سیـاه و خـاکستری می باشد. وجود این حفره ها باعث شکستگی ریشه شـده است و به شدت کیفیت و بازار پسندی محصول را کاهش می دهد.

عـامل بیمـاری، نحوه انتشـار و چرخه زیستی پوسیدگـی پیتیومی هویج:

عـامل بیمـاری گیاهی پوسیدگی پیتیومی هویج، دو گـونه متفـاوت از قـارچ Pythium شـامل P.sulcatum و P.violae می بـاشد. شرایـط آب و هوایی نسبتـا مرطوب و محدوده دمـای ١٣ الـی ١٨ درجه سـانتی گـراد تاثیر زیـادی در رشد عـامل بیمـاری دارد. در بعضی مواقـع آلودگی های گـسترده باعث می شود تـا به طور کلی برداشت محصول فـاقد ارزش اقتصادی باشد. سرعت تکثیر و توسعه این قـارچ در خـاک های اسیدی شدت فراوانی می یـابد.

راه های پیشگیری و کنتـرل بیمـاری پوسیدگی پیتیومی هویـج:

– تنـاوب زراعی پنج سـاله با محصولات دیگر

–  کـاشت ارقام دارای مقـاومت نسبی

–  عدم کشت در زمین هـای دارای زه کش ضعیف و خـاک های اسیدی

– اجتنـاب از مصرف بیش از اندازه مواد مغـذی

– در صورت امکـان برداشت زودتر از موعد

استفـاده از بردوفیکس به شرح زیر:

– ضدعفونی بذور قبـل از کـاشت با نسبت ۵ در هزار

– ضدعفونی خـاک بلافاصـله بعد از کـاشت با نسبت ١۰ در هزار

– سم پاشی با نسبت ۵ در هزار هنگـام جوانه زنی و باز شدن اولین بـرگ ها

– سم پاشی با نسبت ۵ در هزار یک ماه بعد از باز شدن برگ ها

– تکرار سم پـاشی با نسبت ۵ در هزار با فواصـل دو هفته یک بار تا زمـان برداشت

بیماری پوسیدگی سیاه هویج ( لکه آلترناریایی)

علـائم بیمـاری:

ایجاد آلودگی در برگ و طوقه، بلایت برگ ( ایجاد لکه های قهوه ای متمایل به سیاه در حاشیه برگ ها)و در نهایت پوسیدگی در ریشه هویج می شود، از انتهای دمبرگ به هویج چسبیده به ریشه غده ای هویج سرایط می کند.

این قارچ در زمان انبار داری نیز موجب پوسیدگی در هویج می گردد.

بر روی ریشه لکـه های سیاه فرو رفته ای ظاهر می شود که با گسترش پوسیدگی، نواحی پوسیده عمیق تر شده و ریشه غیر قابل مصرف می گردد.

هویج هایی که در اثر آلودگی اولیه به این بیماری از بین نرفته باشد. در اکثر آنها یک حلـقه سیاه پوسیدگی در قسمت بالای ساقه آنها بوجود می آید که باعث کاهش کیفیت هویج می گردد.

عامل بیماری:

عـامل بیماری قـارچی به نام Alternaria است. رشته های میسـیلیوم این قـارچ با جدار عرضی منشعب و در حـالت پیری تیره رنگ می شود. کنیدیـوفورها در سطح میزبان و نسبتا کوتاه و تیره تشکیل می گردد. کنیدی ها زنجیری قرار داشته، تیره تقریبـا گلابی شکـل و دارای دیواره های عرضی و طـولی است.

چرخه بیماری:

عامل ایجاد بیماری روی بقایای گیـاهی هویج و در خـاک نیز چندین سـال می‌تواند زنده بمـاند، پس تنـاوب ضروری است. انتقـال بیمـاری از سـالی به سال دیگر به وسیـله ی بقایای گـیاهی آلوده است. کنیدی ها در داخل آب ظرف مدت یک الـی دو ساعت و در حرارت 6-34 درجه سانتیگراد و حرارت اپتیمم 28-30 درجه ظرف مدت 35-45 دقیقه جوانه میزنند میسیلیوم های قـارچ مستقیمـا از طریق بـافت کوتیکول وارد برگ یـا ساقه می گردند و لکه های مربوط به بیمـاری در شرایط مسـاعد ظرف مدت 2-3 روز ظـاهر می شود. موقعی کـه اندازه لکـه ها روی برگ به قطـر حدود سه میلیمتـر رسید، اسپورزایی قـارچ انجـام میگیرد. کنیدی های حاصـله به سهولت توسط جریان هوا منتقل شده و حشـرات نیز می توانند در انتـقال آنها نقش مهمی داشته بـاشند.

__این بیمـاری درهوای گرم و مرطـوب به سرعت گـسترش می‌یـابد.

کنترل بیماری لکه آلترناریایی یا پوسیدگی سیاه هویج؛

1) ضـدعفونی کردن بذرهـا پیش از کـاشت

2) استـفـاده از تنـاوب هـای زراعی با گیـاهان غیرغـده ای (سیب زمینی، چغندر و حتی گیـاهان خـانواده سولاناسه که به بیمـاری لکه آلترناریایی ( موجی، بادزدگی) حساس هستند)

3) مدیریت آبیـاری مزرعه و کنترل رطـوبت

4) زیر خـاک کردن بقایای گیاهی آلوده به بیمـاری بوسیله شخم بلافاصلـه پس از برداشت

5) استفاده از قارچکش‌های داکونیل ۲کیلو در هکتـار محلولپاشی، کـابریودو ۲ لیتر در هکتار محلولپاشی، سیگنـوم در آبیاری نیم کیلو در هکتار

__عـامل بیماری‌زا ابتـدا برگ های پیر و قدیمی را مورد حـمله قرار می‌دهد

__بهتـرین دمـا برای رشد و گستـرش بیمـاری ۲۸ درجه سانتیـگراد می‌بـاشد.

 

 

بیشتر بدانید
۱۳۹۹-۱۱-۲۸