»  بیشتر بدانید   »   بیماری های بادمجان

بیماری های بادمجان

بیـمـاری های مهـم بادمـجان

1- سـاق سیـاه یا بـلایت فـایتـوفـتورایـی

عـامـل بـیماری

عامل بیماری قارچ Phytophthora capsiciمی باشد.

علایم بیـماری

 • در محل آلودگی بر روی برگ و ساقه ابـتدا لکه ای به رنگ قهوه ای تیره و یا سیاه پـدیدار می گردد که به تدریج به طـرف بالا و پایین و اطراف محل آلـودگی پیشروی می کند. پس از چندی عـامل بیماری به بـافت های مجـاور لکه نفوذ کرده و مـانع جریان شیره های گیاه می گردد.
 • عضو مورد حمله پژمرده و خشک می گردد.
 • گاهی اوقات در محل آلودگی زخم و حالت پوسیدگی نیز مشاهده می گردد.
 • در هـر صورت اگر شاخـه ای آلوده گردد همان قسمت و اگر سـاقه اصـلی یا طـوقه مورد حـمله قرار گـیرد تـمام بوته خشک می گردد.
 • آلـودگی می تواند بر روی میوه ها نیز توسـعه یـابد که مـوجب ایجـاد لکه های تیـره بر روی میوه هـمانند سـاقه و برگ ها می شود.
 • اغلـب میوه ها چروکیـده و خشک می شوند ولی به گیاه متـصل اند و نمـی ریزند.

شـرایط مسـاعد بیـماری

 • بارندگـی های سنگـین، رطـوبت خاک و زهکشـی ضعـیف از شـرایط مساعد بیـماری می باشـد.
 • عامل بیمـاری در خاک وجـود دارد و توسـط آب آبیـاری و وسـایل کشـاورزی به نـقاط مخـتلف مـزرعه جا به جـا می گردد.
 • اسپـورهای عامل بیماری توسط قـطرات باران از خاک به مـیوه ها و شاخ و بـرگ انتقـال می یابنـد.
 • دمـای رشد قـارچ  عامل بیماری 11تا  35 درجه سانتی گراد و دمای بـهینه رشـد آن 30درجه سانتی گـراد میباشد.

 

روش های پیشگـیری و کنتـرل بیـماری

 • ضدعفـونی خاک خـزانه
 • انهـدام شـاخ و برگ آلـوده شـخم عمیـق و زیر خاک کـردن بـقایای گـیاهان
 • تـناوب زراعـی سه سـاله
 • فاصلـه دار کاشـتن بـوته هـا
 • در صـورت لـزوم استـفاده از سـموم کشـاورزی منـاسـب

 

2-پوسـیدگی سـاقه

عـامل بیـماری

عـامل بیـماری قارچ  Phytophthora cryptogea مـی باشـد که سـبب پوسـیدگی طوقه بادمجان می گردد و عـلایم آن با آنـچه در مـورد  P.capsiciگفته شد مطـابقت دارد

 

3-سفـیدک سطـحی

عـامـل بیـماری

این بیماری توسط گونه های مختلف خانواده Erysiphaceaeایجاد می شـود. قارچ  Leveillula solanacearum  اولین بار از ایران گزارش شـد و قارچ Leveillula tauricaعلاوه بر بادمـجان بر روی گـوجـه فرنگـی و سـیب زمیـنی نیز خـسارت واردمـی کند. قارچ Erysiphe polyphagaدر روی گیـاهان جـوان بادمـجان در گـلخانه از هنـد گزارش شـده است.

علایـم بیماری

 • ایـجاد لکه های سـفید و پودری بر روی برگ هـا، سـاقه ها، گل ها و مـیوه ها
 • زردی و پژمردگـی برگ ها
 • ریـزش بـرگ ها
 • برگ هـای پاییـنی زودتر مـورد حملـه بیـماری قرار مـی گیرند

شـرایط مسـاعد بیـماری

 • سایـه و تهویه نامـناسب از عوامل مساعد برای توسعـه بیمـاری هستند.

روش هـای پیشگیری و کنتـرل بیـماری

 • حـذف قسمـت های آلـوده گـیاه و از بینبردن بقایای محصول در زمین
 • جلوگیری از وارد شـدن استرس به گیـاهان با فراهـم کردن آبـیاری و کوددهـی مناسب
 • رعـایت فاصله کاشت مناسب برای جـلوگیری از کشـت انبـوه
 • استفـاده از فـسفیت پتـاسیم
 • اسـتفاده از سـموم گـوگـردی

4-پـژمردگـی فـوزاریـومـی

 عـامل بیـماری

عـامـل بیـماری قـارچ Fusarium oxysporum f.sp.melongenaeمـی بـاشد.

عـلایم بیـماری

زرد شـدن بـرگ ها و پژمردگی بـرگ هـای بالایـی

سپـس برگ هـا به رنگ سـبز تیـره یا قـهوه ای درآمـده و متصـل به گیاه باقـی می مانـند.

با بـرش عرضی ساقه و ریـشه ها نوارهـای قهوه ای در بافت آوندی مشـاهده میشـود.

شـرایط مـساعد بیمـاری

 • دمـای بهینه برای رشـد فـوزاریوم بادمجـان حـدود 28درجه سانتـی گـراد اسـت بـنابراین این بیـماری در هـوای گـرم شـایع اسـت.
 • عـامل بیمـاری از طـریـق ادوات کشاورزی، آب آبیـاری و بـقایای گیـاهـی منـتقل مـی شود.

روش هـای پیشـگیری و کـنترل بیـماری

 • رعـایت بهداشـت گـلخانه و حـذف بقـایای گـیاهی
 • اسـتفاده از ارقـام مقـاوم
 • ضـدعفـونی بـذور قـبل از کـاشت با سـموم منـاسـب(کـاربنـدازیم و مـتالاکسـیل)
 • ضـدعفـونی خـاک توسـط آفـتابدهی با سـموم شیـمیایی
 • کنتـرل بیولـوژیک با قـارچ های آنتـاگونیـست ماننـد تریکـودرما
 • شـخم زدن عمـیق خاک گلخـانه برای بهـبود تهـویه خـاک
 • کنتـرل رطـوبت و دمـای گلخـانه حـذف علـف هـای هـرز خودرو
 • اطمـینان از پوسـیده بودن کـود دامـی
 • پرهیـز از آبیـاری بیـش از حـد
 • حـذف سریع بوته هـای آلوده همـراه باخارج نمـودن خاک اطـراف ریـشه های آنـها
 • استـفاده از قـارچکـش منـاسـب

 

5-پـژمردگـی ورتیـسیلـیومی

عـامـل بـیماری   

عـامل بیمـاری قـارچ Verticillium albo-atrumو Verticillium dahliaeمی باشـد. این قـارچ به سـبزی های مخـتلف از جـمله چغنـدر، باقـلا، خیار، بادمـجان، تربـچه، تـرب، فلـفل، سـیب زمیـنی، ریـواس، گـوجه فـرنگـی و هنـدوانه حـمله کرده و خسـارت وارد می کنـد و لیکن بادمجان در مقـایسه با سـایر سـبزی ها حسـاس تریـن میـزبان محسوب می شود.

عـلایم بـیمـاری

 • زردشـدن برگ ها در فـاصـله بین رگبرگ ها، سـپس برگ ها قهـوه ای و پـژمرده می شـوند.
 • زردیـبرگ ها اغلـب به صـورت Vشـکل می باشد.
 • گـیاهـان آلوده کـوتوله اند و به نـدرت تـولید مـیوه می کنند.
 • با برش طـولی سـاقه های آلوده،تیـرگی بـافت آونـدی مـشاهده مـی شود.
 • اگر بعـد از تـشکیل میـوه آلـودگـی رخ دهـد مـیوه و گل ها بد شـکل و پژمـرده شـده و مـی ریـزند.
 • در داخـل مـیوه های آلـوده ممکن است نوارهـای سیـاه دیده شـوند که نشـانگر فـساد بافت آوندی است.
 • ریشـه و طـوقه پوسـیده می شـوند

شـرایط مسـاعد بیـماری

 • آب و هـوای خنک و مرطوب
 • اسـتفاده بیش از حد از کـودهای نیتـروژنه و کمـبود پتاسیم
 • دمای بین 21و 25درجه سانتی گراد از شرایط مسـاعد برای توسـعه بیماری است.
 • عامل بیماری از طریق زخم های ایجـاد شده بر روی ریشه بر اثر عملیات زراعی، تـشکیل ریشه های ثانویه و تغـذیه نماتدها وارد گیاه می شود.روش هـای پیشگیـری و کنترل بیـماری
 • ضدعفـونی و آفـتاب دهـی خاک
 • اطلـاع از سوابق آلـودگی در منتطقه و ضدعفـونی آنجا
 • تنـاوب زراعی با گیـاهان غـیر میزبان
 • استـفاده از ارقام مقـاوم
 • خارج کردن بقـایای گـیاهی پس از برداشـت محصول
 • تهـیه برنامه غذایی مناسـب برای رشد بهینـه گـیاه

 

6-پژمردگـی اسـکلروتینیایـی بادمـجان(کپک سـفید، پوسـیدگی نرم آبـکی)

عـامل بیـماری

عـامل بیماری قـارچ Sclerotinia sclerotiorumو یـا Sclerotinia minorمـی باشد.

عـلایم بیـماری

 • عـلایم بیمـاری بر روی سـاقه  اصـلی یا شـاخه  های  فرعـی مشـاهده می شود.این علایـم از مـحل زخـم یا محل انشـعاب شروع می شـود و به خصـوص در نزدیـکی سطـح زمین منـاطـق آبـسوخته ای با رنـگ قهـوه ای روشـن یا تیـره مشـاهده مـی گردد.
 • توده مـیسیلیوم سـفید با سـختینه هایـی در روی سـاقه دیـده شـده و پوسیدگی نرم را سبـب می گردد.
 • در منـاطـق گرم و خشـک شانـکرهای خشـک توسعـه یافتـه سبـب از بین رفـتن گیاه می شود بدون اینکه پوسـیدگی نـرم ایـجاد گردد.
 • گیـاهان آلوده پژمرده شـده و مـی میرند.
 • میوه ها به طور مستقیم از سـطح خاک و یا از طریـق محل اتصـال به سـاقه سـریعا پوسـیده می شـوند و آبکی میگردند.
 • اسکلروت های قـارچ می توانند درون مـغز ساقه و حفـره هـای میـوه تـشکیل شـوند و مـوجب سـیاه شدگی بافت گردند و رشـد آن ها به سختـی انجام می شود.

شـرایط مـساعد بیـماری

 • قـارچ عامل بیـماری به رطـوبـت زیاد احتـیاج دارد. در بـاران های مـداوم، مه یا آبـیاری بارانـی خسـارت خـیلی شـدید است.
 • دمـای بهیـنه برای رشد قـارچ 5/15تا 21درجـه سـانتی گـراد است
 • بـاد مـهـم تـرین عـامـل انتـشـار ایـن بـیماری است. عـوامـل دیـگر همـچون نشا آلـوده و بذور مخـلوط با سـختینه نیـز در انـتقال بیمـاری نـقش دارد.
 • همچنـین عامل بیـماری از طـریق خـاک و کودهـای دامـی آلوده، بقـایای گـیاهی و آب آبـیاری از یک منـطقه به منطقـه دیگر مـنتقل می شود.

روش هـای پیشـگیری و کـنترل بـیماری

 • کشـت در خاک هـایی با زهکشـی منـاسـب
 • غرقـاب کـردن زمـین ها به مـدت 23تا 45روز
 • عـدم آبـیاری بارانـی
 • رعـایت تنـاوب زراعـی با محصـولـات غـیر مـیزبان مـانند ذرت
 • ضـدعفونی خـاک
 • استـفاده از کـودهای دامی عـاری از بیمـاری
 • عـدم کاشـت کـاهو، لوبـیا و کـلم در زمـین های آلـوده

 

7-لکـه برگی سـرکوسـپورایی (چـشم قورباغـه ای) Frogeye

عامـل بیمـاری

 • عـامل بیمـاری قارچ Cercospora capsiciیا melongenaeمی باشد.

علـایم بیـماری

 • عـلایم بر روی برگ هـا، دمبـرگ ها و سـاقه های بادمـجان ایجـاد می شـود.
 • اولیـن علـایم به صـورت لکـه های کلـروتیک کوچـک گـرد تا بیضی اسـت که می تواند به صـورت اشکـال منظم و نا منظم توسعـه یابد.
 • سپـس لکه ها نکروتیک شده کـه درمـرکز آن ها اسـپورهای خاکـستری روشن و حاشـیه قـهوه ای تیره مشـاهده می شود.
 • این لـکه ها اغلب شبیه چشم قورباغه ای می باشند. به همین دلیل به این بیماری چشم قورباغه ای گویند.
 • لکه ها خـشک شـده و مـرکز آن هـا ترک خـورده و توخـالی می شود
 • در صـورتی کـه بـیماری به شـدت توسـعـه یابـد بـرگ هـا ریـزش یـافتـه و سـایز میـوه ها کاهـش مـی یابد.
 • این عـلایم مـی تواند به راحتـی بـا بیمـاری باکتـریـایـی اشتـباه شـود ولـی بـا بررسـی دقیـق تـر می توان بیـن لکه های سـرکوسپورایی و باکتـریایی تمـایز قایل شـد آن هـم به این صـورت است که در سـرکوسـپورایی مرکز لکه ها روشن تا تیره با نقاط سیاه و سفـید می باشد و لـکه های باکتریایی نا منـظم و بدون نقاط سیاه و سفید می باشند

شـرایط مسـاعد بیمـاری

 • شرایـط آب و هـوایی گرم و مرطـوب از شـرایط مـساعد برای تـوسعه بیمـاری است.
 • اسپـورهـای قارچ از طـریق باد، بـاران، آب آبـیاری یا به طـور مـکانیکـی از طریق ادوات کـشاورزی و کشـاورز منتـقل می شـوند.روش های پیشـگیری و کنـترل بیماری
 • جمـع آوری و سـوزاندن بقـایای گیـاهی آلوده
 • حـذف و از بیـن بردن برگ های آلوده
 • استفاده از نشاءسالم
 • تناوب با گیاهان غیر میزبان
 • کنترل علف های هرز موجب کاهش رطـوبت نسبـی می گـردد.
 • آبیـاری در صـبح مـوجب کـاهـش شـرایط رطوبتی در طـول شـبانه روز مـی شود.
 • جـلوگیری از آبیـاری بیـش از حد برای کاهـش رطـوبت نـسبی
 • جلوگـیری از آبیـاری بارانی جهـت کـاهش رطـوبت برگ و کاهـش انتشـار پاتوژن از طـریق آب آبیاری
 • افزایش فاصله بین گیـاهان برای بهـبود تهویه و خشـک شدن سـطح شاخ و برگ
 • تهیـه برنامه غذایی مناسب
 • کشـت بین ردیفی بادمجان با دیگر سبزیجات موجـب توقف انتقـال پاتوژن بین گیـاهان می گردد.

 

8-بلایت یا سوختگی فوموپسیس

عامل بیماری

عامل بیماری قارچ Phomopsis vexansمی باشد.

علایم بیماری

 • این قارچ به نشـاءهای جوان حمله کرده و موجب ایجاد لکه های قهوه ای بر روی ساقه نزدیک به سطح خاک می شودکه در نهایت شانکرها ساقه را احاطه کرده و سبب مرگ نشاءمی گردند.
 • هنـگامی که گیاهان مسن تر به ایـن بیـماری آلـوده می شـوند لکـه هـای گرد نامنظم خاکـستری تا قهـوهای بر روی بـرگ های پایینی و سـاقه توسـعه می یابد.
 • سپس این لکه هابزرگ وبه هم متصل شده و باعث می شود کل سطح برگ زرد گردد و موجب ریزش برگ ها شود.
 • شانکرها بر روی ساقه پژمرده شده و موجب مرگ بافت های قسمت های بالایی می شود.
 • لکـه هابر روی میوه در ابتـدا به صورت لکه های نرم بیضی فرو رفته به رنگ قهوه ای روشن هستندکه سپس این لکه ها فرو رفته تر و به هم متصل شده و پوسیدگی نرم اسفنجی ایجاد می کنند.
 • در آب و هوای خشک میوه ها ممکن است چروکیده و مومیایی شوند.
 • یکی از ویژگی های بارز این بیماری این است که اندام های بارده ریز سیاه رنگ (پیکنید) در مرکز لکه ها توسعه یافته که این پیکنیدها به عنوان اینوکلوم ثانویه برای آلودگی های بعدی می باشند

روش های پیشگیری و کنترل بیماری

 • استفاده از بذور عاری از ویروس
 • حذف و از بین بردن تمام مواد گیاهیآلوده
 • تناوب زراعی 3تا 4ساله
 • استفاده از ارقام مقاوم
 • مالچ گذاری و آبیاری جوی و پشته ای می تواند انتقال آلودگی توسط آب و خاک را کاهش دهد.
 • استفاده از قارچ کش های مناسب

 

9-بوته میری و پوسیدگی ریشه

عامل بیماری

قارچ هایPythium spp. ،Rhizoctonia solaniو Fusarium spp.موجب مرگ گیاهچه و پوسیدگی ریشه می-شوند.

علایم بیماری

این عوامل بیماری به دو صورت موجب خسارت به گیاهان می شوند:

 • بوته میری پیش از جوانه زنی: بذور ممکن است قبل از جوانه زنی پوسیده شوندیا نشاءها،قبل از بلوغبمیرند.
 • بوته میری پس از جوانه زنی: در نشاء های جوان موجب ایجاد پوسیدگی در طوقه می شوندکه بافت مورد حمله نرم شده و موجب پژمردگی و سقوط نشاء می شوند

.Pythium spp

 • این قارچ از عمده ترین عوامل بوته میری پس از جوانه زنی است
 • عمومی ترین علایم آن لکه های آبسوخته قهوه ای تیره تا سیاه رنگ است که سریعا در بالای قسمت داخلی نشاءتوسعه می یابند
 • لکه های آبسوخته قهوه ای بر روی ریشه ها ایجاد می شود که به قسمت هیپوکوتیل توسعه یافته که این لکهها سرانجامهیپوکوتیل را احاطه کرده و موجب پژمردگی و مرگ نشاءمی گردند

Rhizoctonia solan

 • علایم پیش از جوانه زنی به صورت لکه های قهوه ای مایل به قرمز بر روی هیپوکوتیل و مرگ جوانه ها میباشد.
 • علایم بوته میری پس از جوانه زنی به صورت لکه های سیاه است که بر روی ریشه هاوهیپوکوتیل در روی و زیر سطح خاک توسعه می یابد.سپس نشاءها پژمرده شده و می میرند

Fusarium spp.

 • لکه های قهوه ای تیره بر روی هیپوکوتیل ها تشکیل می شود که از مشخصه بوته میری پیش از جوانه زنی است.
 • بوته میری پس از جوانه زنی به صورت لکه های قهوه ای تیره بر روی ریشه ها، هیپوکوتیل ها و یا در نزدیکی طوقه نمایان است. در نهایت لکه ها هیپوکوتیل را احاطه کرده و موجب مرگ نشاءها می گردند

شرایط مساعد بیماری

 • این قارچهادارای دامنه میزبانی وسیعی هستند و می توانند برای مدت های طولانی در خاک، بقایای گیاهی و علف های هرز زنده بمانند
 • بوته میری به شدت تحت تاثیر رطوبت بالای خاک، تراکم زیاد، تهویه ضعیف، آب و هوای ابری، مرطوب و خنک می باشد.
 • انتقال آب از خاک های آلوده موجب انتشار بیماری از بوته های آلوده به بوته های سالم می شود.

 

روش های پیشگیری و کنترل بیماری

 • بهبود وضعیت زهکشی و رطوبت، برای جلوگیری از اشباع شدن خاک برای کاهش بوته میری موثر است.
 • تیمار خاک با قارچ کش مناسب
 • ضدعفونی بذو
 • ضدعفونی و آفتابدهی خاک
 • تناوب زراعی با غلات
 • استفاده از خاک های ضدعفونی شده در نشاء کاری

 

10-پوسیدگی اسکلروتیومی (ساترن بلایت)

عامل بیماری

عامل بیماری قارچSclerotiumrolfsiiمی باشد.

علایم بیماری

 • این قارچ به نشاءها حمله کرده و باعث بوته میری می شود.
 • اولین علایم بیماری در گیاهان بالغ به صورت لکه های قهوه ای تیره بر روی ساقه می باشد.
 • علایم بر روی شاخ و برگ به صورت زردی و پژمردگی توسعه می یابد.
 • میسلیوم های سفید رنگی در اطراف پوسیدگی ساقه تولید می شود.
 • اسکلروت های قهوه ای کوچک درون توده میسیلیوم تشکیل می شود.
 • با پیشرفت بیماری گیاهان پژمرده شده و می میرند.

شرایط مـساعد بیمـاری

 • این قارچ به صورت میسیلیوم یا اسکلروت درون و روی بقایای گیاهی زمستان گذرانی می کنند.
 • اسکلروت ها می توانند در خاک برای چندین سال زنده بمانند.
 • بارش یا آبیاری پس از یک دوره خشکی موجب جوانه زنی اسکلروت ها شده که شروع آلودگی میباشد.
 • رطوبت و درجه حرارت بالا از شرایط مساعد بیماری است که رشد قارچ به سرعت افزایش یافته و بیماری توسعه می یابد.
 • pHخاک بین 3و 5برای رشد قارچ مناسب است ،و در pH7یا بالاتر جوانه زنی اسکلروت متوقفمی-شود.
 • عامل بیماری از طریق نشاء، بقایای گیاهی، خاک، آب و تجهیزات کشاورزی آلوده انتشار می یابد.

روش هـای پیشگیری و کنتـرل بـیماری

 • تناوب زراعی
 • شخم عمیق برای از بین بردن اسکلروت ها
 • کشت گیاهان در بسترهایی با زهکشی مناسب
 • استفاده از قارچ کش های مناسب
 • کنترل بیولوژیکی با Trichodermaspp.وGliocladium virens

 

11-پژمردگی باکتریایی

عامل بیماری

عامل بیماری باکتری Ralstonia solanacearumمی باشد.

علایم بیـماری

 • در ابتدای آلودگی یک یا دو برگ در طول روز پژمرده شده، در حالی که بقیه برگ ها سالم به نظر میرسند.
 • چنانچه آلودگی توسعه یابد، تعداد بیشتری از برگ ها پژمرده و زرد شده تا اینکه کل گیاه می افتد، در حالی که ساقه سالم و راست می باشد.
 • بر روی ساقه هـای پایین تر لکه های تیره قـهوه ای توسعه می یابد که وقتی ساقه ها بریده می شوند، مایع لـزج چسبناکی (اووز باکتری) خارج می شود.
 • اگر دو قسمت ساقه ی تازه را بریده و بر روی هم بکشیم و دو ساقه را از هم دور کنیم اووز باکتری دیده میشود.
 • اگر انتهای ساقه را بریده و درون آب قرار دهیم جریان تراوش ماده شیری رنگ مشاهده می شود.

شرایط مـساعد بیماری

 • عامل بیماری خاکزاد است و می تواند برای مدت های طولانی در خاک یا روی ریشه ها و بقایای گیاهی زنده بماند.
 • باکتری عامل بیماری ریشه ها را از طریق زخم ایجاد شده به وسیله تغذیه نماتدها، پیوند و عملیات زراعی آلوده می کند.
 • درجه حرارت بالا و رطوبت بالای خاک از شرایط مساعد بیماری می باشند.
 • عامل بیماری می تواند از طریق آب، مواد گیاهی و حتی از طریق لباس کارگران و ادوات کشاورزی منتقل شود.

روش های پیشـگیری و کنـترل بیـماری

 • جلوگیری از کاشت در زمین های آلوده
 • استفاده از واریته های مقاوم
 • pHخاک بین 5/5و 7و زهکشی مناسب خاک، از فشار بیماری می کاهد.
 • کشت بر روی پشتهپیوند بوته بر روی ریشه های مقاوم
 • تناوب زراعی با گیاهان غیر میزبان

 

12-ریـز برگـی

عامل بیماری

عـامل بیـماری فایـتوپلاسـما می باشد که از طـریق زنجـرک های بوتـه ای  Hishimonus phycitisبه گیاهان سـالم منـتقل می شود.

علایم بیماری

 • گیاهان آلوده تولید برگ های مجتمع کرده که برگ ها باریک و ریزاند.
 • رنگ برگ ها زرد می باشد.
 • دمبرگ ها بسیار کوچک اند.
 • گیاهان آلوده هیچ گل و میوه ای تولید نمی کنند.
 • همچنین ریشه گیاهان آلوده کوتاه تر از گیاهان سالم است.

روش های پیشگیری و کنترل بیماری

 • استفادهاز ارقام مقاوم و متحمل
 • حذف و از بین بردن بوته های آلوده برای جلوگیری از انتشار بیشتر بیماری
 • تیمار بوته های آلوده با آنتی بیوتیک تتراسایکلین
 • کنترل زنجرک های ناقل بیماری

 

13-ویـروس موزایـیک بادمـجان

عامل بیماری

عامل بیماری ویآروس Eggplant yellow mosaic virusاز گروه Begomoviruseها می باشد.

علایم بیماری

 • موزاییک برگ ها
 • لوله شدن و موجدار شدن برگ ها
 • بدشکلی و ریز بودن برگ ها
 • کوتولگی
 • برگ های جدید به صورت فنجانی رو به پایین قرار می گیرند.
 • برگ های در حال رشد به صورت راست با زردی بین رگبرگی مشاهده می شوند
 • لوله ای شدنحاشیه برگ ها به سمت بالا
 • در صـورت آلودگـی بوته های جـوان به ایـن بیماری موجب سقط و ریـزش گل ها و عدم تولید مـیوه های مورد بازارپسـند می شوند
 • در صورت آلودگی بوته های مسن تر به این بیماری، میوه ها رنگ پذیری عادی داشته ولی تولید میوه های کمتری می کنند

نحوه انتقال بیماری

عامل بیماری از طریق سفید بالک ها (Bemisia tabaci) به گیاهان سالم منتقل می شود.

روش های پیشگیری و کنترل بیماری

 • از بین بردن بقایای گیاهی آلوده
 • حذف بوته های آلوده
 • کنترل ناقلین بیماری

 

اختلالات فیزیولوژیکی بادمجان

1-عارضه پوسیدگی گلگاه بادمجان Blossom-end rot

علایم عارضه

 • ایجاد نواحی آبسوخته در انتهای میوه به خصوص در میوه های نارس
 • لکه ها بزرگ و قهوه ای می شوند و ظاهری سیاه و چرمی پیدا می کنند
 • برگ های جدید ظاهری سوخته و پیچیده داشته و به صورت فنجانی به سمت پایین می پیچند.

دلایل عارضه پوسیدگی گلگاه

 • کمبود کلسیم
 • تنش خشکی
 • نوسانات رطوبتی خاک که می تواند در جذب کلسیم و نامتعادل بودن عناصر غذایی دخیل باشد.
 • کاربرد بیش از اندازه کودهای نیتروژنه که موجب رشد سریع گیاه می گردد.

روش های پیشگیری و کنترل

 • اندازه گیری pHخاک و میزان کلسیم قبل از کشت
 • نگهداری pHخاک در 5/6
 • استفاده از خاک آهکی برای افزایش غلظت کلسیم در خاک و کاهش رقابت با یون های دیگر
 • استفاده از مالچ برای کاهش تنش خشکی
 • جلوگیری از مصرف بیش از حد کودهای آمونیومی به دلیل افزایش رقابت یون آمونیوم با یون کلسیم در خاک
 • استفاده از کودهای حاوی کلسیم

 

2-عارضه بدشکلی میوه Misshapen fruit

علایم عارضه بدشکلی میوه

 • بدشکلی میوه به صورت ناهنجاری و اشکال نامنظم و یا عدم رشد کامل شکل میوه قابل مشاهده است

 

دلایل عارضه بدشکلی میوه

 • اختلال در گرده افشانی و توسعه گل ها از طریق شرایط محیطی اعم از بادهای شدید و نوسانات دمایی
 • گاهی اوقات میوه ها در مراحل اولیه از طریق خسارت ناشی از حشرات، بیماری ها و عملیات زراعی دچار بدشکلی می شوند.

روش های پیشگیری و کنترل عارضه

 • استفاده از بادشکن برای حفاظت محصولات از باد می تواند برای محصولاتی که در مرحله گل هستند موثر باشد
 • انتخاب محلولپاشی آفت کش هایی با سمیت کم در زمان گلدهی

 

3-آفتاب سوختگی Sunburn

علایم عارضه آفتاب سوختگی

 • ایجاد لکه های سوخته، قهوه ای تیره یا قهوه ای روشن در سطح میوه
 • علایم ایجاد شده بر روی میوه به اندازه های مختلف مشاهده می شود
 • میوه های بالغ به آفتاب سوختگی حساس ترند.

دلایل عارضه آفتاب سوختگی

 • شـاخ و برگ ناکافی گیاهبه خصـوص در شرایط دمایی و رطوبـتی بالا که مـوجب قرارگیـری مـیوه ها در معرض نورخورشید می شوند
 • تغذیه ناکافی گیاه که موجب کاهش شاخ و برگ می شود
 • هرس و حذف برگها به مقدار زیاد
 • عوامل بیماری و حشراتی که موجب کاهش شاخ و برگ گیاه می شوند.

روش های پیشگیری و کنترل

 • مدیریت تغذیه و آبیاری گیاه برای حفظ شاخ و برگ گیاه
 • مبارزه با آفات و بیماری های برگی
 • هرس کافی شاخ و برگ گیاه

 

4-عارضه پوسیدگی داخلی میوه

علایم عارضه پوسیدگی داخلی میوه

 • علایم اولیه عارضه به صورت نواحی مرطوب و ناصاف در سطح خارجی میوه است که اغلب در نواحی انتهایی ایجاد می شود.
 • در زیر این نواحی ناصاف بافت میوه مرطوب، سیاه و متلاشی شده که منجر به از هم گسیخته شدن سلولها می گردد.
 • رنگ تیره بافت ، ظاهرا ناشی از اکسید شدن محتویات سلولی می باشد.
 • در مراحل بعدی ممکن است پوست میوه ترک خورده و عصاره سیاه رنگی از آن خارج شود.

دلایل عارضه پوسیدگی داخلی میوه

 • کمبود کلسیم
 • افزایش غلظت شوری که موجب کاهش غلظت کلسیم می گردد
 • شرایط دمایی گرم و خشک
 • تنش خشکی

روش پیشگیری و کنترل عارضه

 • بررسی میزان ECآب و خاک
 • استفاده از کودهای حاوی کلسیم
 • استفاده از مالچ برایکاهش تنش خشکی
 • جلوگیری ازمصرف بیش از حد کود های آمونیومی به دلیل افزایش رقابت یون آمونیوم با یون کلسیم در خاک

 

5-عارضه سرمازدگی

میوه های بادمجان به سرما (دمای زیر 10درجه سانتی گراد) حساس می باشند.

علایم عارضه سرمازدگی

 • دانه ها و مغز بافت میوه قهوه ای، برنزه و سطح میوه ها حفره دار می شود
 • زوال سریع به وسیله قارچ Alternariaspp.در میوه های دچار تنش سرما معمول است