»  بیشتر بدانید   »   حضور شرکت گلپا صنعت ایرانیان در یازدهمین نمایشگاه کشاورزی استان قزوین

حضور شرکت گلپا صنعت ایرانیان در یازدهمین نمایشگاه کشاورزی استان قزوین

شـرکت گـلپـا صنعت ایرانیـان مفتـخر است که میـزبـان شما عزیـزان در شـانزدهمین نمـایشگـاه تخصـصی مـاشین آلات کشـاورزی، ادوات، تجهیـزات آبیـاری، نهـاده هـا،و صنـایع وابسته بـاشد.

زمـان برگـزاری: 9 الی 11 دی مـاه هر روز سـاعت 15:00 الـی 20:00

محـل برگـزاری: قـزوین، انتهـای خیـابـان نوروزیـان، محـل دائـمی نمـایشگـاه هـای بین الملـلی استـان قـزوین داخـل سـالـن مینـودر