»  بیشتر بدانید   »   غرفه شرکت گلپا صنعت ایرانیان در نمایشگاه قزوین

غرفه شرکت گلپا صنعت ایرانیان در نمایشگاه قزوین

غـرفه‌ی شرکـت گلـپا صنعت ایرانیان در یازدهمین نمایشگـاه تخصصی کشـاورزی، ادوات و مـاشین آلات کشـاورزی در استـان قزوین محـل دائمی نمـاشگـاه بین المللی قـزوین

زمـان: ۹ الی ۱۲ دی مـاه

سـاعت: ۱۵ الی ۲۰